ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carburetor

K AA1 R B ER0 EY2 T ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carburetor-, *carburetor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carburetor[N] คาร์บูเรเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburetorsคาร์บูเรเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Needs a new carburetor to start.- ก็เริ่มจากต้องเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ใหม่ The Conjuring (2013)
What kind of carburetor would I be if I didn't?บาบูเรเตอร์ที่ดีไม่โกรธเรื่องแค่นี้ The Bod in the Pod (2012)
And I don't think someone who doesn't know the difference between a yaw drive and a carburetor is the man for the job.และผมก็ไม่คิดว่าบุคคุล ที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างแกนคอหมุนรับทิศทางลม กับคาร์บูเรเตอร์ All In (2012)
Bored them out. Rebuilt the carburetors myself.ยกเครื่องใหม่ ผมรีบิลท์คาบูเรเตอร์กับมือ Public Enemies (2009)
The cutest little town in Carburetor County.เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักที่สุด ในคาร์บูเรเตอร์มณฑล Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carburetorBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บูเรเตอร์[N] carburetor, See also: carburator, carbureter, Example: คาร์บูเรเตอร์ของรถคันนี้ไม่ค่อยดี, Thai definition: อุปกรณ์ประกอบในเครื่องยนต์ชนิดใช้น้ำมันเผาไหม้ภายใน ใช้ประโยชน์เพื่อผสมอากศเข้ากับไอน้ำมันก่อนที่ถูกเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาร์บูเรเตอร์[n.] (khabūrētoē) EN: carburettor ; carburetor (am.)   FR: carburateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARBURETOR    K AA1 R B ER0 EY2 T ER0
CARBURETORS    K AA1 R B ER0 EY2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化油器[huà yóu qì, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] carburetor, #66,150 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャブレター[, kyabureta-] (n) carburetor; carburettor; carburator; carburetter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carburetor \Car"bu*ret`or\, Carburettor \Car"bu*ret`tor\, n.
   1. (Chem.) An apparatus in which coal gas, hydrogen, or air
    is passed through or over a volatile hydrocarbon, in order
    to confer or increase illuminating power. [Written also
    {carburettor}.]
    [1913 Webster]
 
   2. One that carburets; specif., an apparatus in which air or
    gas is carbureted, as by passing it through a light
    petroleum oil. The carburetor for a gasoline engine is
    usually either a {surface carburetor}, or alternatively a
    {float carburetor} (called also {float-feed carburetor},
    or {spray carburetor}). In the former air is charged by
    being passed over the surface of gasoline. In the latter a
    fine spray of gasoline is drawn from an atomizing nozzle
    by a current of air induced by the suction of the engine
    piston, the supply of gasoline being regulated by a float
    which actuates a needle valve controlling the outlet of
    the feed pipe. Alcohol and other volatile inflammable
    liquids may be used instead of gasoline.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carburetor
   n 1: mixes air with gasoline vapor prior to explosion [syn:
      {carburetor}, {carburettor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top