หรือคุณหมายถึง canö?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canoe

K AH0 N UW1   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canoe-, *canoe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canoe[N] เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม, Syn. kayak, dugout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canoe(คะนู') {canoed,canoeing,canoes} n. เรือบด,เรือพายเดี่ยว v. พายเรือบด,ล่องไปด้วยเรือบด. vt. ขนส่งด้วยเรือบด, See also: canoeist n. ดู canoe
canoewood(คะนู'วูด) n. ต้นทิวลิพ

English-Thai: Nontri Dictionary
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the return trip, he borrowed the canoe from Joe Harper, naturally without telling Joe.สำหรับการเดินทางกลับเขายืมเรือ แคนู จากโจอาร์ตมันน์ ตามธรรมชาติโดยไม่บอกโจ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Got in her canoe and rode all the way there.เธอเตรียมเรือแคนนูแล้วก็นั่งมาตลอดทาง Birds of a Feather (2012)
If the canoe goes straight, it shows her that you can compromise, work together, find a rhythm, move forward in the same direction.ถ้าพายเรือตรง ก็แสดงให้เธอเห็นว่า คุณเป็นคนประนีประนอม อยู่ด้วยกันได้ มีจังหวะ Cuffed (2011)
It's his canoe and gear.เพราะ เรือกับเบ็ด ของเขา Vatos (2010)
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.ฉันหมายถึงขับรถเที่ยว หรือ ล่องแคนู หรือแม้แต่ ปั่นจักรยาน New York, I Love You (2008)
Hey, I'm just trying to ride this canoe or whatever, okay?เฮ้ ผมกำลัง จะขึ่ แคนุ หรืออะไรเนี่ยแหละ โอเคไหม Surf's Up (2007)
Then one day he got in one of my canoes Sailed overใช่เขาชนะแล้ววันหนึ่งเขาลงเรือแคนูของข้า Rapa Nui (1994)
- Haoa's Daughter? ! The canoe builder?ลูกสาวของฮัวอัวรึ ผู้สร้างเรือแคนูที่ข้าเนรเทศนั่นรึ Rapa Nui (1994)
That's why the White Canoe Has not been sent.เพราะงี้เองเรือแคนูขาวจึงไม่มาสักที... Rapa Nui (1994)
And then, you're lying in the canoe in your bikini, just waiting like bait.และจากนั้น คุณกำลัง นอนอยู่ใน เรือแคนูใน บิกินี่ ของคุณ เพียงรอ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canoeA big canoe was cutting through the water.
canoeA big wave turned over his canoe.
canoeAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
canoeA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
canoeWe rented a canoe.
canoeWe went down a river by canoe.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคนู[n.] (khaēnū) EN: canoe   FR: canoë [m]
เรือบต[n. exp.] (reūa bot) EN: canoe ; clinker-built canoe   FR: petite barque [f] ; canoë [m]
เรือโบต[n. exp.] (reūa bōt) EN: clinker-built canoe   FR: canot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANOE    K AH0 N UW1
CANOED    K AH0 N UW1 D
CANOES    K AH0 N UW1 Z
CANOEING    K AH0 N UW1 IH0 NG
CANOEIST    K AH0 N UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canoe    (v) kˈənˈuː (k @1 n uu1)
canoed    (v) kˈənˈuːd (k @1 n uu1 d)
canoes    (v) kˈənˈuːz (k @1 n uu1 z)
canoeing    (v) kˈənˈuːɪŋ (k @1 n uu1 i ng)
canoeist    (n) kˈənˈuːɪst (k @1 n uu1 i s t)
canoeists    (n) kˈənˈuːɪsts (k @1 n uu1 i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独木舟[dú mù zhōu, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄓㄡ, / ] canoe, #67,049 [Add to Longdo]
皮划艇[pí huá tǐng, ㄆㄧˊ ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] canoeing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanu {n} | Kanu fahren; paddelncanoe | to canoe [Add to Longdo]
Kanuslalom {m}; Wildwasserslalom {m} [sport]canoe slalom [Add to Longdo]
Paddelboot {n} | Paddelboote {pl}canoe | canoes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナディアンカヌー[, kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe [Add to Longdo]
カヌー[, kanu-] (n) (See カヤック,カナディアンカヌー) canoe; (P) [Add to Longdo]
カヌーイスト[, kanu-isuto] (n) canoeist [Add to Longdo]
カヌーイング[, kanu-ingu] (n) canoeing [Add to Longdo]
カヌー競技[カヌーきょうぎ, kanu-kyougi] (n) canoeing [Add to Longdo]
シーストローク[, shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
ジェーストローク[, jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe) [Add to Longdo]
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing) [Add to Longdo]
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canoe \Ca*noe"\, n.; pl. {Canoes}. [Sp. canoa, fr. Caribbean
   can['a]oa.]
   1. A boat used by rude nations, formed of trunk of a tree,
    excavated, by cutting of burning, into a suitable shape.
    It is propelled by a paddle or paddles, or sometimes by
    sail, and has no rudder.
    [1913 Webster]
 
       Others devised the boat of one tree, called the
       canoe.                --Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. A boat made of bark or skins, used by savages.
    [1913 Webster]
 
       A birch canoe, with paddles, rising, falling, on the
       water.                --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. A light pleasure boat, especially designed for use by one
    who goes alone upon long excursions, including portage. It
    it propelled by a paddle, or by a small sail attached to a
    temporary mast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 canoe \ca*noe"\ (k[.a]*n[=oo]"), v. i. [imp. & p. p. {Canoed}
   (k[.a]*n[=oo]d") p. pr. & vb. n. {Canoeing}
   (k[.a]*n[=oo]"[i^]ng).]
   To manage a canoe, or voyage in a canoe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canoe
   n 1: small and light boat; pointed at both ends; propelled with
      a paddle
   v 1: travel by canoe; "canoe along the canal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top