ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmness

K AA1 M N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmness-, *calmness*, calmnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
calmness(n) ความสงบ, ความเงียบ, ความเงียบสงบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intense rage followed by a long period of calmness spent inside the house.ความโกรธเกลียดอย่างแรง ตามด้วยการใช้เวลาในบ้านอย่างใจเย็น Catching Out (2008)
Your new secrecy, calmness with Mr. Chuck, supporting Ms. Serena's new boyfriend, and last week, ความลับใหม่ของคุณ ความเยือกเย็นกับเรื่องของคุณชัค สนับสนุนแฟนคนใหม่ของคุณเซรีน่า และอาทิตย์ที่แล้ว Empire of the Son (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmnessHis calmness is more apparent than real.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติสุข(n) calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
ความเยือกเย็น(n) calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai Definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ความสงบเงียบ(n) quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [ f ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ]
ศานติ[sānti] (n) EN: peace ; tranquillity ; calmness  FR: paix [ f ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ]
ศานติภาพ[sāntiphāp] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
ศานติสุข[sāntisuk] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALMNESS K AA1 M N AH0 S
CALMNESS K AA1 L M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmness (n) kˈaːmnəs (k aa1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n, adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) { Buddh } calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n, vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n, adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n, adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na, n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calmness \Calm"ness\, n.
   The state of quality of being calm; quietness; tranquillity;
   self-repose.
   [1913 Webster]
 
      The gentle calmness of the flood.    --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Hes calmness was the repose of conscious power. --E.
                          Everett.
 
   Syn: Quietness; quietude; stillness; tranquillity; serenity;
     repose; composure; sedateness; placidity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmness
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]
   2: an absence of strong winds or rain
   3: a feeling of calm; an absence of agitation or excitement
     [ant: {agitation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top