ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

callow

K AE1 L OW0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -callow-, *callow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
callow[ADJ] ที่เด็กและขาดประสบการณ์, Syn. inexperienced, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful

English-Thai: Nontri Dictionary
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, Mr. Blume, this is my chapel partner, Dirk Calloway.- หวัดดี โทษฮะนี่คู่หูของผม เดิร์ค คัลโลเวย์ Rushmore (1998)
I was just telling Mr. Calloway the other day how fortunate we are to have someone like you looking out for Dirk.ฉันเพิ่งบอกคุณคัลโลเวย์เมื่อวันก่อน ว่าเราโชคดีมากที่มีคนอย่างเธอดูแลเดิร์ค Rushmore (1998)
- So how'd it go with Mrs. Calloway?- เป็นไงบ้างกับคุณนายคัลโลเวย์ Rushmore (1998)
What do you call getting a hand job from Mrs. Calloway in the back of her Jaguar?แล้วเรียกการให้ คุณนายคัลโลเวย์ลูบหลังรถว่าอะไร Rushmore (1998)
Little Calloway.เจ้าคัลโลเวย์น้อย Rushmore (1998)
Take care, pal. Fondly, Dirk Calloway.ดูแลตัวนะ ด้วยรัก เดิร์ค คัลโลเวย์ Rushmore (1998)
Hmm, pretty good. - Do you know Dirk Calloway?ไม่เลวนี่ รู้จักเดิร์ค คัลโลเวย์มั้ย Rushmore (1998)
I thought you were just a callow, social-climbing former swimsuit model who married above her station only to be enslaved by her own insecurities.ฉันคิดว่าคุณก็เป็นแค่เด็กอ่อนด้อยประสบการณ์ พวกอดีตนางแบบชุดว่ายน้ำไต่เต้าทางสังคม ด้วยการแต่งงานกับ คนที่มีสถานะทางสังคมเหนือกว่า เพียงเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในตัวเธอแลกกับความไม่มั่นคงทางสังคม Never Been Marcused (2008)
Good. Kenneth Calloway.โอ้ ดีจัง เคนเนท แคโลว์เวย์ Safety Not Guaranteed (2012)
Calloway.แคโลว์เวย์ Safety Not Guaranteed (2012)
Kenneth Calloway, right?เคนเนท คาโลว์เวย์ ใช่มั้ย? Safety Not Guaranteed (2012)
We'd just like to ask a few questions about Kenneth Calloway.เราต้องการถามคำถามเล็กน้อยเกี่ยวกับ เคนเนท แคโลว์เวย์ Safety Not Guaranteed (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CALLOW    K AE1 L OW0
CALLOWAY    K AE1 L OW0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callow    (j) kˈælou (k a1 l ou)
Calloway    (n) kˈæləwɛɪ (k a1 l @ w ei)
callowness    (n) kˈælounəs (k a1 l ou n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\, a. [Compar. {Older}; superl. {Oldest}.] [OE. old,
   ald, AS. ald, eald; akin to D. oud, OS. ald, OFries. ald,
   old, G. alt, Goth. alpeis, and also to Goth. alan to grow up,
   Icel. ala to bear, produce, bring up, L. alere to nourish.
   Cf. {Adult}, {Alderman}, {Aliment}, {Auld}, {Elder}.]
   [1913 Webster]
   1. Not young; advanced far in years or life; having lived
    till toward the end of the ordinary term of living; as, an
    old man; an old age; an old horse; an old tree.
    [1913 Webster]
 
       Let not old age disgrace my high desire. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy news that we grow old. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new or fresh; not recently made or produced; having
    existed for a long time; as, old wine; an old friendship.
    "An old acquaintance." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. Formerly existing; ancient; not modern; preceding;
    original; as, an old law; an old custom; an old promise.
    "The old schools of Greece." --Milton. "The character of
    the old Ligurians." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Continued in life; advanced in the course of existence;
    having (a certain) length of existence; -- designating the
    age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a
    cathedral centuries old.
    [1913 Webster]
 
       And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
                          --Cen. xlvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this use old regularly follows the noun that
      designates the age; as, she was eight years old.
      [1913 Webster]
 
   5. Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as,
    an old offender; old in vice.
    [1913 Webster]
 
       Vane, young in years, but in sage counsel old.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to
    {new} land, that is, to land lately cleared.
    [1913 Webster]
 
   7. Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness;
    as, old shoes; old clothes.
    [1913 Webster]
 
   8. More than enough; abundant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If a man were porter of hell gate, he should have
       old turning the key.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or
    other qualities belonging to youth; -- used disparagingly
    as a term of reproach.
    [1913 Webster]
 
   10. Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good
     old times; hence, colloquially, gay; jolly.
     [1913 Webster]
 
   11. Used colloquially as a term of cordiality and
     familiarity. "Go thy ways, old lad." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Old age}, advanced years; the latter period of life.
 
   {Old bachelor}. See {Bachelor}, 1.
 
   {Old Catholics}. See under {Catholic}.
 
   {Old English}. See under {English}. n., 2.
 
   {Old Nick}, {Old Scratch}, the devil.
 
   {Old lady} (Zool.), a large European noctuid moth ({Mormo
    maura}).
 
   {Old maid}.
     (a) A woman, somewhat advanced in years, who has never
       been married; a spinster.
     (b) (Bot.) A West Indian name for the pink-flowered
       periwinkle ({Vinca rosea}).
     (c) A simple game of cards, played by matching them. The
       person with whom the odd card is left is the old
       maid.
 
   {Old man's beard}. (Bot.)
     (a) The traveler's joy ({Clematis Vitalba}). So named
       from the abundant long feathery awns of its fruit.
     (b) The {Tillandsia usneoides}. See {Tillandsia}.
 
   {Old man's head} (Bot.), a columnar cactus ({Pilocereus
    senilis}), native of Mexico, covered towards the top with
    long white hairs.
 
   {Old red sandstone} (Geol.), a series of red sandstone rocks
    situated below the rocks of the Carboniferous age and
    comprising various strata of siliceous sandstones and
    conglomerates. See {Sandstone}, and the Chart of
    {Geology}.
 
   {Old school}, a school or party belonging to a former time,
    or preserving the character, manner, or opinions of a
    former time; as, a gentleman of the old school; -- used
    also adjectively; as, Old-School Presbyterians.
 
   {Old sledge}, an old and well-known game of cards, called
    also {all fours}, and {high, low, Jack, and the game}.
 
   {Old squaw} (Zool.), a duck ({Clangula hyemalis}) inhabiting
    the northern parts of both hemispheres. The adult male is
    varied with black and white and is remarkable for the
    length of its tail. Called also {longtailed duck}, {south
    southerly}, {callow}, {hareld}, and {old wife}.
 
   {Old style}. (Chron.) See the Note under {Style}.
 
   {Old Testament}. See {Old Testament} under {Testament}, and
    see {tanak}.
 
   {Old wife}. [In the senses
     b and
     c written also {oldwife}.]
     (a) A prating old woman; a gossip.
 
          Refuse profane and old wives' fables. --1 Tim.
                          iv. 7.
     (b) (Zool.) The local name of various fishes, as the
       European black sea bream ({Cantharus lineatus}), the
       American alewife, etc.
     (c) (Zool.) A duck; the old squaw.
 
   {Old World}, the Eastern Hemisphere.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Aged; ancient; pristine; primitive; antique; antiquated;
     old-fashioned; obsolete. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Callow \Cal"low\, a. [OE. calewe, calu, bald, AS. calu; akin to
   D. kaal, OHG. chalo, G. Kuhl; cf. L. calvus.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of feathers; naked; unfledged.
    [1913 Webster]
 
       An in the leafy summit, spied a nest,
       Which, o'er the callow young, a sparrow pressed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Immature; boyish; "green"; as, a callow youth.
    [1913 Webster]
 
       I perceive by this, thou art but a callow maid.
                          --Old Play
                          [1675].
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Callow \Cal*low"\, n. (Zool.) [Named from its note.]
   A kind of duck. See {Old squaw}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 callow
   adj 1: young and inexperienced; "a fledgling enterprise"; "a
       fledgling skier"; "an unfledged lawyer" [syn:
       {fledgling}, {unfledged}, {callow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top