Search result for

call out

(41 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call out-, *call out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call out[PHRV] ตะโกนเรียก, Syn. cry out, roar out, shout out
call out[PHRV] เรียกให้มาช่วย, See also: สั่งให้มาช่วย, Syn. get out
call out[PHRV] ทำให้เห็น, See also: ทำให้ได้ใช้ (บางสิ่ง), Syn. bring out
call out[PHRV] กระตุ้นให้ประท้วงหยุดงาน, See also: ทำให้ประท้วงหยุดงาน, Syn. bring out
call out[PHRV] เชิญให้ออกมาต่อสู้, Syn. call down

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, I'll call out an interagency alert.ตกลงๆ ผมจะแจ้งไปทุกหน่วยงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
you call out for her, but she doesn't call back.เธอเรียกแม่ แต่แม่ไม่ได้ตอบ The Big Wheel (2009)
Call out if you find anyone you think might be connected!โทรหาทุกคน ที่พวกคุณคิดว่าอาจจะสามารถติดต่อได้! Episode #1.6 (2009)
You call out, you're dead.ถ้าแกตะโกนให้คนช่วยล่ะก้อ แกตายแน่ The Road (2009)
As I'm about to call out to them they run away.ขณะที่ผมกำลังจะโทรออกไปพวกเขา ... ... พวกเขาวิ่งหนีไป Inception (2010)
Make him call out for help.ทำให้เค้าร้องหาคนมาช่วย Predators (2010)
To call out to him, even if the door was shut in his face.ให้ตะโกนเรียกนาโอกิ ต่อให้โดนปิดประตูใส่หน้าก็ช่าง Confessions (2010)
- You must call out to him. - Josh, follow my voice.เรียกเขากลับมา จอชช์ ตามเสียงฉันมา Insidious (2010)
I replaced her SIM card with a new one, and I put all her contacts in so she can call out, but this phone has her actual SIM so we get all her incoming calls and texts.แล้วก็ซิมใหม่เข้า และชั้นจะเอาเบอร์โทรทั้งหมดของเธอใส่ไป แล้วเธอก็จะโทรออกได้ แต่ซิมจริงๆของเธอ อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ The Witches of Bushwick (2010)
They call out to her.เขาเรียกเธอ Remembrance of Things Past (2010)
Which is why we're asking you to call out Robert and Ana's names but leave pauses in between to listen for their responses.ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราขอร้องให้พวกคุณ เรียกชื่อโรเบิร์ตและแอนนา แต่ทิ้งช่วงห่างบ้าง เพื่อฟังเสียงตอบรับของพวกเขา Into the Woods (2010)
And I call out your name once again...และฉันเรียกชื่อคุณอีกครั้ง... Cinderella's Sister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call outI call out in a loud voice but there is no reply.
call outLet's call out to the people around the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานชื่อ[V] call out names during a roll call, See also: make a roll call, announce, Syn. เรียกชื่อ, Example: ทหารถูกขานชื่อทีละคนตามลำดับยศ
ขานตอบ[V] call out in reply, See also: give an answering call, answer, reply, Syn. ขานรับ, Example: ครูเริ่มอ่านบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีใครขานตอบ
กู่[V] holler, See also: call out, shout, cry out, hail, yell, Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก, Example: ชะนีกู่เสียงเล็กแหลมก้องอยู่ทั้งหุบเขา, Thai definition: ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปกติเปล่งเสียง วู้
ขาน[V] call out, See also: call, Syn. เรียก, เรียกชื่อ, ขานชื่อ, Example: คุณครูขานชื่อนักเรียนทุกคนเพื่อจะดูว่าใครขาดเรียน, Thai definition: เรียกชื่อเพื่อให้ตอบกลับมา
เพรียก[V] call out, See also: cry, shout, Syn. เรียก, เรียกหา, เพรียกหา, Example: ฉันได้ยินทะเลเพรียกหามาตามสายลม, Thai definition: ร้องเรียกด้วยเสียงเซ็งแซ่
เพรียกพร้อง[V] call out, See also: chirp, cry, shout, Thai definition: ร้องเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)   
เรียกชื่อ [v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call   FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly   FR: crier ; s'écrier

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
呼ばわる[よばわる, yobawaru] (v5r,vi) to call out; to shout [Add to Longdo]
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
呼び回る[よびまわる, yobimawaru] (v5r,vt) to call out (for someone) [Add to Longdo]
呼び合う[よびあう, yobiau] (v5u) to call each other; to call out to one another [Add to Longdo]
呼び上げる[よびあげる, yobiageru] (v1,vt) to call out [Add to Longdo]
呼び立てる[よびたてる, yobitateru] (v1,vt) to call out; to ask someone to come [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
召し出す[めしだす, meshidasu] (v5s,vt) to call out; to summon [Add to Longdo]
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] call out; jeer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call out
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   2: call out loudly, as of names or numbers
   3: challenge to a duel; "Aaron Burr called out Alexander
     Hamilton"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top