ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculous

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculous-, *calculous*, calculou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculous[ADJ] ที่เกี่ยวกับก้อนนิ่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculous(แคล'คิวลัส) adj. มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง,เป็นนิ่ว,เป็นหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculous pyelitisกรวยไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculous \Cal"cu*lous\, a. [L. calculosus.]
   1. Of the nature of a calculus; like stone; gritty; as, a
    calculous concretion. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Caused, or characterized, by the presence of a calculus or
    calculi; a, a calculous disorder; affected with gravel or
    stone; as, a calculous person.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculous
   adj 1: relating to or caused by or having a calculus or calculi

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top