ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculating

K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculating-, *calculating*, calculat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculating(adj) ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ, Syn. shrewd, scheming, crafty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I finished calculating and they are all right.หนูตรวจทานเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
The bottom line is it's a surprisingly simple process, but the difficulty has been within calculating the space time relation.มันน่าแปลกใจ ที่ทำได้ง่ายๆ แต่ที่ยากคือ การคำนวนความสัมพันธ์ของเวลาอวกาศ 100 Million BC (2008)
Winning is a matter of calculating it.การชนะก็เป็นเพียงการคำณวนที่เราคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า Eiga: Kurosagi (2008)
But calculating jack rice's height,allowing for the upward angle-- layman here.แต่คำนวณจากส่วนสูงของแจ๊คแล้ว ดูจากมุมสูงของ นาย ก. คนนี้ All in the Family (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
- i am calculating abed's expensesฉันกำลังคำนวณรายจ่ายของอาเบด Introduction to Film (2009)
He's manipulative and calculating and--เขาชักไย เขาวางแผน และ... The Coffee Cup (2009)
To be honest, my higher math ends at calculating my tip, so...คือการคำนวนทิปของฉันเท่านั้นเอง... White Tulip (2010)
No, I should count it. Since I'm a calculating bitch.ไม่ต้อง ฉันนับเอง เพราะฉันมันจอมวางแผนที่เห็นแก่ตัว The Psychology of Letting Go (2010)
Ok, calculating the timecode from the moment that he left the station, he sat there for over 3 hours.โอเค คำนวณเวลา จากตอนนั้นจนถึงตอนที่ออกจากสถานี เขานั่งอยู่นั่น 3 ชั่วโมงกว่า Reflection of Desire (2010)
And also, the girls that I've dated, even they were carrying the bag with a torn strap, they would be calculating every minute how that would look to us.แล้วก็.. ผู้หญิงที่ฉันเคยคบ.. แม้ว่าจะถือกระเป๋าที่ดูดี แต่.. Episode #1.10 (2010)
You are calculating machines.เธอคือเครื่องคิดเลข. God of Study (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculatingCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
calculatingComputer are thought of as mere calculating machines.
calculatingHe doesn't check his figures when he's calculating.
calculatingHe is shrewd and calculating.
calculatingPrimitive calculating machines existed long before computers were developed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องคิดเลข(n) calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count Unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องคิดเลข[khreūang khitlēk] (n) EN: calculator ; calculating machine  FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
มาน[mān] (n) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATING K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculating (v) kˈælkjulɛɪtɪŋ (k a1 l k y u l ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenmaschine {f}calculating machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり[gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
ちゃっかり[chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
勘定ずく;勘定尽く;勘定づく;勘定尽(io)[かんじょうずく(勘定ずく;勘定尽く;勘定尽);かんじょうづく(勘定尽く;勘定づく;勘定尽), kanjouzuku ( kanjou zuku ; kanjou kotogotoku ; kanjou jin ); kanjouduku ( kanjou ko] (n,adj-na) calculating, profit-or-loss mentality [Add to Longdo]
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted [Add to Longdo]
胸積もり[むなづもり, munadumori] (n) calculating in one's head [Add to Longdo]
計算高い[けいさんだかい, keisandakai] (adj-i) calculating [Add to Longdo]
算盤高い[そろばんだかい, sorobandakai] (adj-i) calculating; miserly [Add to Longdo]
持ち給金[もちきゅうきん, mochikyuukin] (n) base for calculating sumo wrestler's tournament stipend [Add to Longdo]
需用費[じゅようひ, juyouhi] (n) consumables (when calculating expenses) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculate \Cal"cu*late\, v. i. [imp. & p. p. {Calculater}; p.
   pr. & vb. n. {Calculating}.] [L, calculatus, p. p. of
   calculate, fr. calculus a pebble, a stone used in reckoning;
   hence, a reckoning, fr. calx, calcis, a stone used in gaming,
   limestone. See {Calx}.]
   1. To ascertain or determine by mathematical processes,
    usually by the ordinary rules of arithmetic; to reckon up;
    to estimate; to compute.
    [1913 Webster]
 
       A calencar exacity calculated than any othe.
                          --North.
    [1913 Webster]
 
   2. To ascertain or predict by mathematical or astrological
    computations the time, circumstances, or other conditions
    of; to forecast or compute the character or consequences
    of; as, to calculate or cast one's nativity.
    [1913 Webster]
 
       A cunning man did calculate my birth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To adjust for purpose; to adapt by forethought or
    calculation; to fit or prepare by the adaptation of means
    to an end; as, to calculate a system of laws for the
    government and protection of a free people.
    [1913 Webster]
 
       [Religion] is . . . calculated for our benefit.
                          --Abp.
                          Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. To plan; to expect; to think. [Local, U. S.]
 
   Syn: To compute; reckon; count; estimate; rate.
 
   Usage: {To Calculate}, {Compute}. {Reckon}, {Count}. These
      words indicate the means by which we arrive at a given
      result in regard to quantity. We calculate with a view
      to obtain a certain point of knowledge; as, to
      calculate an eclipse. We compute by combining given
      numbers, in order to learn the grand result. We reckon
      and count in carrying out the details of a
      computation. These words are also used in a secondary
      and figurative sense. "Calculate is rather a
      conjection from what is, as to what may be;
      computation is a rational estimate of what has been,
      from what is; reckoning is a conclusive conviction, a
      pleasing assurance that a thing will happen; counting
      indicates an expectation. We calculate on a gain; we
      compute any loss sustained, or the amount of any
      mischief done; we reckon on a promised pleasure; we
      count the hours and minutes until the time of
      enjoyment arrives" --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculating \Cal"cu*la`ting\, a.
   1. Of or pertaining to mathematical calculations; performing
    or able to perform mathematical calculations.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to contrivance or forethought; forecasting;
    scheming; as, a cool calculating disposition.
    [1913 Webster]
 
   {Calculating machine}, a machine for the mechanical
    performance of mathematical operations, for the most part
    invented by Charles Babbage and G. and E. Scheutz. It
    computes logarithmic and other mathematical tables of a
    high degree of intricacy, imprinting the results on a
    leaden plate, from which a stereotype plate is then
    directly made.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculating \Cal"cu*la`ting\, n.
   The act or process of making mathematical computations or of
   estimating results.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculating
   adj 1: used of persons; "the most calculating and selfish men in
       the community" [syn: {calculating}, {calculative},
       {conniving}, {scheming}, {shrewd}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top