ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cèle

   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cèle-, *cèle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celeb[SL] คนดัง, See also: ดารา, คนมีชื่อเสียง
celery[N] ผักคึ่นช่าย
celerity[N] ความเร็ว, Syn. speed, swiftness, quickness
celebrate[VT] เฉลิมฉลอง, See also: ฉลอง
celebrate[VT] ประกาศ, Syn. declare, proclaim
celebrate[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
celebrity[N] ความมีชื่อเสียง, Syn. fame, renown
celebrity[N] ผู้มีชื่อเสียง, See also: ผู้โ่ด่งดัง, Syn. famous person
celestial[ADJ] เกี่ยวกับท้องฟ้า, Syn. heavenly
celestial[ADJ] เกี่ยวกับสวรรค์, Syn. heavenly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celebrant(เซล'ละบรันทฺ) n. ผู้ร่วมพิธีศาสนา,ผู้ร่วมการฉลอง,ผู้สรรเสริญคนที่ตายไปแล้ว
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
celebrity(ซะเลบ'บริที) n. บุคคลผู้มีชื่อเสียง,ชื่อเสียง,ความโด่งดัง, Syn. fame
celerity(ชะเลอ'ริที) n. ความเร็ว,ความว่องไว
celery(เซล'เลอรี) n. ผักชี,ผักขึ้นฉ่าย -Conf. salary
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
celestial empiren. ประเทศจีน
celestiten. แร่หลักของธาตุ strontium

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
celery(n) ผักชี,ผักขึ้นฉ่าย
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Celebritiesบุคคลดีเด่น [TU Subject Heading]
celestial bodyวัตถุท้องฟ้า, วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Celestial mechanicsกลศาสตร์ท้องฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Celestial mechanicsกลศาสตร์ท้องฟ้า [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเฉลิมฉลอง[N] celebration, See also: festival, festivity, red-letter day, Syn. งานฉลอง, งานสมโภช, Example: ในหมู่บ้านกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี, Count unit: งาน, Thai definition: งานฉลองเพื่อความยินดีร่าเริงหรือเพื่อแสดงความปีติยินดี
งานฉลอง[N] celebration, See also: festivity, festival, feast, party, Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, Example: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่, Count unit: งาน
งานสมโภช[N] celebration, See also: festival, festivity, ceremony, Syn. งานฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, Example: ในทุกปีจะมีประชาชนไปร่วมงานสมโภชพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื่องแน่น, Count unit: งาน
ผู้มีชื่อเสียง[N] celebrity, See also: famous person, notable, dignitary, Example: ีผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงหลายท่านมาร่วมงานประกาศผลรางวัลพระสุรัสวดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นที่รู้จักของคนจำนวนมาก
พิมาน[N] paradise, See also: celestial residence, Syn. สวรรค์, วิมาน, Count unit: องค์, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
วันฉลอง[N] celebration day, Example: วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบอายุ 60 ปีของคุณยาย, Thai definition: วันที่ทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
ฉลอง[V] celebrate, See also: congratulate, Syn. สมโภช, เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง, Example: งานวันเกิดย่าปีนี้ไม่ได้ฉลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี, Thai definition: จัดเลี้ยงทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
ทิพยจักษุ[N] celestial eye, See also: supernatural eye, all-seeing eye, Syn. ตาทิพย์, ทิพยเนตร, Example: ท่านพูดราวกับตาเห็น หรือมีทิพยจักษุทีเดียว, Thai definition: ตาที่สามารถจะดูอะไรเห็นได้หมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพโสต[N] celestial ears, See also: heavenly ears, all-hearing ears, supernatural hearing, Syn. หูทิพย์, Thai definition: หูที่จะฟังอะไรได้ยินหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยรส[N] excellent taste, See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste, Syn. รสทิพย์, รสอร่อยเยี่ยม, รสเลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแรง [n. exp.] (attrā raēng) EN: acceleration   
อัตราแรงเชิงมุม[n. exp.] (attrā raēng choēngmum) EN: angular acceleration   
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate   FR: ralentir
ใช้เวทมนตร์[v. exp.] (chai wētmon) FR: ensorceler
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer

CMU English Pronouncing Dictionary
CELE    S IY1 L
CELERY    S EH1 L ER0 IY0
CELENE    CH EH1 L IY0 N
CELENA    CH EH0 L EH1 N AH0
CELESTE    S AH0 L EH1 S T
CELESTA    S AH0 L EH1 S T AH0
CELERON    S EH1 L ER0 AA0 N
CELEBRE    S EH1 L AH0 B R AH0
CELESTIN    S EH1 L EH0 S T IH2 N
CELESTINO    CH EH0 L EH0 S T IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
celery    (n) sˈɛləriː (s e1 l @ r ii)
celerity    (n) sˈɪlˈɛrɪtiː (s i1 l e1 r i t ii)
celebrant    (n) sˈɛlɪbrənt (s e1 l i b r @ n t)
celebrate    (v) sˈɛlɪbrɛɪt (s e1 l i b r ei t)
celebrity    (n) sˈɪlˈɛbrɪtiː (s i1 l e1 b r i t ii)
celestial    (j) sˈɪlˈɛstɪəʴl (s i1 l e1 s t i@ l)
celebrants    (n) sˈɛlɪbrənts (s e1 l i b r @ n t s)
celebrated    (v) sˈɛlɪbrɛɪtɪd (s e1 l i b r ei t i d)
celebrates    (v) sˈɛlɪbrɛɪts (s e1 l i b r ei t s)
celebrating    (v) sˈɛlɪbrɛɪtɪŋ (s e1 l i b r ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过年[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] celebrate the New Year, #2,564 [Add to Longdo]
庆祝[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, / ] celebrate, #3,607 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] celebrate, #4,403 [Add to Longdo]
典礼[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] celebration; ceremony, #6,528 [Add to Longdo]
天上[tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ, ] celestial; heavenly, #7,239 [Add to Longdo]
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body, #8,644 [Add to Longdo]
庆幸[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] celebrate success, #9,101 [Add to Longdo]
芹菜[qín cài, ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, ] celery, #14,319 [Add to Longdo]
天体[tiān tǐ, ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, / ] celestial body; nude body, #19,126 [Add to Longdo]
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, / ] celestial body (planet, satellite etc), #45,241 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
アクセラレータ;アクセレレーター;アクセラレーター;アクセルレータ[, akuserare-ta ; akuserere-ta-; akuserare-ta-; akuserure-ta] (n) (See アクセル・1) accelerator [Add to Longdo]
アクセラレータカード[, akuserare-taka-do] (n) {comp} accelerator card [Add to Longdo]
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アッチェレランド;アチェレランド[, acchiererando ; achiererando] (n) accelerando [Add to Longdo]
ウィンドウアクセラレータボード[, uindouakuserare-tabo-do] (exp) {comp} Windows accelerator board [Add to Longdo]
ウィンドウズアクセラレータ[, uindouzuakuserare-ta] (n) {comp} Windows accelerator [Add to Longdo]
ガル[, garu] (n) gal (unit of gravitational acceleration) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
マウス移動感度[マウスいどうかんど, mausu idoukando] acceleration [Add to Longdo]
加速[かそく, kasoku] acceleration (vs) [Add to Longdo]
加速時間[かそくじかん, kasokujikan] acceleration time [Add to Longdo]
減衰時間[げんすいじかん, gensuijikan] deceleration time [Add to Longdo]
減速[げんそく, gensoku] deceleration (vs) [Add to Longdo]
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration [Add to Longdo]
浮動小数点演算アクセラレータ[ふどうしょうすうてねんざんアクセラレータ, fudoushousuutenenzan akuserare-ta] Floating-Point Accelerator [Add to Longdo]
セレロン[せれろん, sereron] Celeron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top