ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buttery

B AH1 T ER0 IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buttery-, *buttery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buttery[ADJ] ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's good for your system when you eat buttery popcorn.มันดีสำหรับระบบในร่างกาย เวลาที่เรากินป๊อปคอร์นที่เต็มไปด้วยเนยแบบนั้นน่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
You buttery pervert!นายมันโรคจิตวิปริต! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
A buttery nipple.A buttery nipple The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
How can he still be so buttery...ทำไมเขาดุเลี่ยนๆเหมือนเดิมเลย Episode #1.2 (2010)
As a going-away present here's a spray bottle of I Can't Believe It's Not Butter to keep that head-merken looking buttery fresh.และของขวัญการจากลา นี่ขวดสเปรย์ ที่ฉันไม่อยากเชื่อว่ามันไม่ใช่เนย มันทําให้หัวของนาย ดูเหมือนเนยสดเลยล่ะ Prom Queen (2011)
All the time, they is arguing about who will be the most pretty butteryflies.ตลอดเวลามันจะเถียงกันว่า ใครจะเป็นผีเสื้อตัวสวยที่สุด The BFG (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTERY    B AH1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buttery    (n) bˈʌtəriː (b uh1 t @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食料貯蔵室[しょくりょうちょぞうしつ, shokuryouchozoushitsu] (n) larder; pantry; stillroom; buttery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buttery \But"ter*y\, a.
   Having the qualities, consistence, or appearance, of butter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buttery \But"ter*y\, n.; pl. {Butteries}. [OE. botery, botry;
   cf. LL. botaria wine vessel; also OE. botelerie, fr. F.
   bouteillerie, fr. boutellie bottle. Not derived from butter.
   See {Bottle} a hollow vessel, {Butt} a cask.]
   1. An apartment in a house where butter, milk and other
    provisions are kept.
    [1913 Webster]
 
       All that need a cool and fresh temper, as cellars,
       pantries, and butteries, to the north. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. A room in some English colleges where liquors, fruit, and
    refreshments are kept for sale to the students.
    [1913 Webster]
 
       And the major Oxford kept the buttery bar. --E.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. A cellar in which butts of wine are kept. --Weale.
    [1913 Webster]
 
   {Buttery hatch}, a half door between the buttery or kitchen
    and the hall, in old mansions, over which provisions were
    passed. --Wright.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buttery
   adj 1: unpleasantly and excessively suave or ingratiating in
       manner or speech; "buttery praise"; "gave him a fulsome
       introduction"; "an oily sycophantic press agent";
       "oleaginous hypocrisy"; "smarmy self-importance"; "the
       unctuous Uriah Heep"; "soapy compliments" [syn:
       {buttery}, {fulsome}, {oily}, {oleaginous}, {smarmy},
       {soapy}, {unctuous}]
   2: resembling or containing or spread with butter; "a rich
     buttery cake"
   n 1: a small storeroom for storing foods or wines [syn:
      {pantry}, {larder}, {buttery}]
   2: a teashop where students in British universities can purchase
     light meals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top