หรือคุณหมายถึง bush leagü?
Search result for

bush league

(5 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bush league-, *bush league*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your bush league attempts to take me down--ทีมนาผืนน้อยของนายคิดจะล้มชั้นเรอะ-- You've Got Yale! (2009)
Come on, Jeff's bush league.อย่ามาทำเป็นพูดหน่อยเลยน่ะ Accounting for Lawyers (2010)
Damn it, Bill, they're bush league. We've got assets those cowboys can only salivate over.ช่วยทหารตกน้ำ แต่การลอบสังหารประธานาธิปดีเนี่ยนะ Yankee White (2003)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bush league
   n 1: a league of teams that do not belong to a major league
      (especially baseball) [syn: {minor league}, {minors}, {bush
      league}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top