ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bursa

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bursa-, *bursa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursar[N] เหรัญญิกโรงเรียนหรือวิทยาลัย
bursary[N] เงินทุนสำหรับนักศึกษา, Syn. scholarship, grant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bursa(เบอร์'ซะ) n. ถุง,หอพัก,นักศึกษา, See also: bursate adj. ดูbursa -pl. bursae
bursar(เบอร์'ซาร์) n. เหรัญญิก,เจ้าหน้าที่การเงิน,, See also: bursarial adj. ดูbursar bursarship n. ดูbursar
bursary(เบอร์'ซะรี) n. ทุนการศึกษา,ฝ่ายคลังของโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bursa๑. ถุงลดเสียดสี๒. ถุงของไหลข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bursa, omental; sac, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bursaถุงน้ำกันเสียดสี,เบอร์ซา,ถุงน้ำ,ถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursa Copulatrixเบอซ่าคอปูลาทริกซ์ [การแพทย์]
Bursa, Subacromialถุงน้ำกันเสียดสีใต้กระดูกอะโครเมียน [การแพทย์]
Bursa, Synovialเยื่อไขข้อ,ถุงเบอร์ซา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bursaeถุงน้ำขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของเหลวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You probably have a fluid buildup in your bursa sac.คุณคงจะมีของเหลวอยู่ในถุงเบอซ่าน่ะ Pilot (2010)
Still having trouble with that bursa sac?ยังปวด เบอร์ซ่าแซค อยู่เหรอ? The Jenna Thing (2010)
I can't take you seriously when you say bursa sac.ตลกดี ตอนคุณพูดเบอร์ซ่าแซค The Jenna Thing (2010)
I work at the Bursar's office, and I dug around.ผมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของคุณเบอร์ซาร์, และผมก็เจอเรื่องนี้ Upper West Side Story (2012)
He said he knew about me getting the documents from the Bursar's office.เขาพูดว่าเขารู้ว่าผมได้เอกสารพวกนั้น มาจากออฟฟิศของคุณเบอร์ซาร์ Upper West Side Story (2012)
Mr. Rackham, I just saw the bursar.คุณแรคแฮม เมื่อกี้ข้าเห็นเหรัญญิก VIII. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk dāi ) EN: reimbursable expenses ; expense account   
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk mai dāi ) EN: non-reimbursable expenses   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bursar    (n) bˈɜːʴsər (b @@1 s @ r)
bursars    (n) bˈɜːʴsəz (b @@1 s @ z)
bursary    (n) bˈɜːʴsəriː (b @@1 s @ r ii)
bursaries    (n) bˈɜːʴsərɪz (b @@1 s @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Bursa (Stadt in Türkei)Bursa (city in Turkey) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish [Add to Longdo]
沖螺;沖辛螺[おきにし;オキニシ, okinishi ; okinishi] (n) (uk) warty frog shell (Bursa bufonia dunkeri) [Add to Longdo]
奨学金[しょうがくきん, shougakukin] (n) (1) scholarship; stipend; bursary; (2) student loan; (P) [Add to Longdo]
松材線虫;松の材線虫[まつのざいせんちゅう;マツノザイセンチュウ, matsunozaisenchuu ; matsunozaisenchuu] (n) (uk) pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) [Add to Longdo]
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bursa \Bur"sa\, n.; pl. {Burs[ae]}. [L. See {Burse}.] (Anat.)
   Any sac or saclike cavity; especially, one of the synovial
   sacs, or small spaces, often lined with synovial membrane,
   interposed between tendons and bony prominences.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bursa
   n 1: a city in northwestern Turkey [syn: {Bursa}, {Brusa}]
   2: a small fluid-filled sac located between movable parts of the
     body especially at joints

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top