ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buoyant

B OY1 AH0 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buoyant-, *buoyant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buoyant[ADJ] ลอยตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buoyant(บอย'เอินทฺ) adj. ซึ่งลอยน้ำขึ้น,สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ,ร่าเริง,ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา), Syn. jaunty

English-Thai: Nontri Dictionary
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's so buoyant, it actually floats. - I'll show you something that floats.มันลอยตัวได้ จริงๆ มันลอยน้ำ ฉันโชว์ให้เห็นบางอย่างที่ลอยน้ำได้ Ice Age: The Meltdown (2006)
Even in death, they sought to fulfill their duty making our vessel more buoyant.Even in death, they sought to fulfill their duty... ...making our vessel more buoyantWatchmen (2009)
Well, I mean, at first he'd be right, but after a few hours, the decaying tissue would create gas and the body would become buoyant.ผมหมายถึงตอนแรกเขาอาจจะถูก แต่หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง เนื้อเยื่อที่กำลังสลายจะก่อให้เกิดก๊าซ และศพจะลอย Today I Do (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buoyantSalt water is more buoyant than fresh water.

CMU English Pronouncing Dictionary
BUOYANT    B OY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buoyant    (j) bˈɔɪənt (b oi1 @ n t)
buoyantly    (a) bˈɔɪəntliː (b oi1 @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, / ] buoyant; high-spirited; vigorous, #187,961 [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] buoyant; floating, #650,358 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンルン[, runrun] (adj-f) euphoric; happy; buoyant; bouncy [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) [Add to Longdo]
気軽い[きがるい, kigarui] (adj-i) cheerful; buoyant; lighthearted [Add to Longdo]
漂々;漂漂[ひょうひょう, hyouhyou] (n) buoyantly; airily; with a light heart [Add to Longdo]
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buoyant \Buoy"ant\, a. [From {Buoy}, v. t. & i.]
   1. Having the quality of rising or floating in a fluid;
    tending to rise or float; as, iron is buoyant in mercury.
    "Buoyant on the flood." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Bearing up, as a fluid; sustaining another body by being
    specifically heavier.
    [1913 Webster]
 
       The water under me was buoyant.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Light-hearted; vivacious; cheerful; as, a buoyant
    disposition; buoyant spirits. -- {Buoy"ant*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buoyant
   adj 1: tending to float on a liquid or rise in air or gas;
       "buoyant balloons"; "buoyant balsawood boats"; "a floaty
       scarf" [syn: {buoyant}, {floaty}]
   2: characterized by liveliness and lightheartedness; "buoyant
     spirits"; "his quick wit and chirpy humor"; "looking bright
     and well and chirpy"; "a perky little widow in her 70s" [syn:
     {buoyant}, {chirpy}, {perky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top