ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulldog

B UH1 L D AO2 G   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulldog-, *bulldog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldog[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
bulldog[VT] จู่โจม
bulldog[VT] จับวัวเหวี่ยงให้นอนบนพื้น โดยจับเขาแล้วบิดคอ
bulldog[ADJ] อย่างมีนิสัยดื้อรั้น (คำที่ไม่เป็นทางการ), Syn. stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldog(บูล'ดอก) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหน้าและคอใหญ่/ตัวเตี้ย/ขนสั้น/บึกบึน,หมาแตร adj. มีคอใหญ่และสั้น.
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bulldog(n) สุนัขพันธุ์บูลด๊อก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulldogบูลด็อก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, bulldogเฮย, บูลด็อก Yellow Submarine (1968)
Hey, bulldogเฮย, บูลด็อก Yellow Submarine (1968)
Hey, bulldogเฮย, บูลด็อก Yellow Submarine (1968)
Hey, bulldogเฮย, บูลด็อก Yellow Submarine (1968)
Hey, bulldogเฮย, บูลด็อก Yellow Submarine (1968)
I won't go in like a bulldog like you.ฉันจะไม่ไปในเช่นบลูด็อกเช่นเดียวกับคุณ Showtime (2002)
What a wonderful French bulldog. They make great companions.เฟรนช์บูลด็อกตัวนี้น่ารักจริง แม่ผมก็มี เป็นเพื่อนดี Bringing Down the House (2003)
Bulldogs 21, Mustangs 14. 1... 12 remaining in the fourth quarter.บูลด็อก 21 มัสแตง 14 เหลือเวลา 1 นาที 12 วินาทีในครึ่งที่สี่ Gridiron Gang (2006)
And the final score, Bulldogs 21, Mustangs 14.คะแนน ไฟนอล บูลด็อก 21 มัสแตง 14 Gridiron Gang (2006)
NOT TO MENTION HOW ADORABLE I FOUND THAT BULLDOG.นี่ยังไม่รวมความหลงไหลของชั้นที่มีต่อเจ้า บูลด๊อกนั่น Poison Ivy (2007)
REMEMBER WHEN I ASKED YOU IF I COULD GET A BULLDOG?จำได้ไม๊ตอนที่ชั้นบอกเธอว่า ชั้นอยากได้เจ้าบูลด๊อก นั่น? Poison Ivy (2007)
A BUNCH OF BULLDOGS IN A BAG?แก๊งหมาบูลด๊อกในกระเป๋าใช่มั้ย Mother Said (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulldogDon't come near to the bulldog in case it bites.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลิป[N] clip, See also: bulldog clip, paper clip, Syn. ที่หนีบกระดาษ, ตัวหนีบกระดาษ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
คลิป[n.] (khlip) EN: clip ; bulldog clip ; paper clip   
มดแบล็คบูลด็อก[n. exp.] (mot Blaek Būládǿk) EN: Black Bulldog Ant   

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLDOG    B UH1 L D AO2 G
BULLDOGS    B UH1 L D AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulldog    (n) bˈuldɒg (b u1 l d o g)
bulldogs    (n) bˈuldɒgz (b u1 l d o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叭啦狗[bā lā gǒu, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄡˇ, ] bulldog [Add to Longdo]
牛头犬[niú tóu quǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄑㄩㄢˇ, / ] bulldog [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulldogge {f} [zool.] | Bulldoggen {pl}bulldog | bulldogs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドッグ[, burudoggu] (n) bulldog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulldog \Bull"dog`\, n.
   1. (Zool.) A variety of dog, of remarkable ferocity, courage,
    and tenacity of grip; -- so named, probably, from being
    formerly employed in baiting bulls.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metal.) A refractory material used as a furnace lining,
    obtained by calcining the cinder or slag from the puddling
    furnace of a rolling mill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulldog \Bull"dog`\, a.
   Characteristic of, or like, a bulldog; stubborn; as, bulldog
   courage; bulldog tenacity.
   [1913 Webster]
 
   {Bulldog bat} (Zo'94l.), a bat of the genus {Nyctinomus}; --
    so called from the shape of its face.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulldog
   n 1: a sturdy thickset short-haired breed with a large head and
      strong undershot lower jaw; developed originally in England
      for bull baiting [syn: {bulldog}, {English bulldog}]
   v 1: attack viciously and ferociously
   2: throw a steer by seizing the horns and twisting the neck, as
     in a rodeo

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top