ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buildup

B IH1 L D AH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buildup-, *buildup*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buildup(n) การเสริมกำลัง, See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน, Syn. accumulation
buildup(n) การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
buildup(n) การเตรียมการ, See also: การฝึกฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buildupn. การเสริมกำลัง, การพัฒนา

English-Thai: Nontri Dictionary
buildup(n) การเตรียมตัว, การสะสม, การรวมพล, การพัฒนา, การเสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buildupหินปูนก่อตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was an electrostatic buildup of some kind.มีไฟฟ้าสถิตเป็น การสะสมของบางชนิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
-Electrostatic buildups don't occur often.buildups ไฟฟ้าสถิต ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
He proposed a cell could only replicate 56 times before it died from a buildup of toxins.เขากำลังบอกว่า เซลล์สามารถถอดแบบตัวเองได้เพียง 56 ครั้ง ...ก่อนที่มันจะตาย ด้วยการรับเชื้อที่ก่อสารพิษ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
So there is a faster buildup of heat here, at the North pole, in the Arctic Ocean, and the Arctic generally than anywhere else on the planet.จึงมีการสะสมความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วที่นี่ ขั้วโลกเหนือ มหาสมุทรอาร์คติก และเป็นที่อาร์คติกมากกว่าที่ใดๆในโลก An Inconvenient Truth (2006)
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Just the gas buildup in the blockage.แค่แก็สที่ออกมาจากส่วนอุดตัน The Itch (2008)
As part of the PR buildup to the World Cup you will be conducting coaching clinics in townships all over the country.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์.. งานเวิร์ลคัพในครั้งนี้ พวกคุณจะต้องไปเป็นโค้ชฝึกซ้อม.. Invictus (2009)
Methane buildup in the sewage system.มีก็าซมีเทนในระบบบำบัดน้ำเสีย Amplification (2009)
It's a buildup Of cerebrospinal fluid in your brain.มันเกิดจาก น้ำเลี้ยงสมองร่วมไขสันหลัง(CSF) ในสมองคุณ New History (2009)
You probably have a fluid buildup in your bursa sac.คุณคงจะมีของเหลวอยู่ในถุงเบอซ่าน่ะ Pilot (2010)
Oh, and I noticed you had some sort of gunky buildup in the front end here.โอ้ และผมสังเกตุเห็นคุณมี ติดตั้งกันชนเพิ่มความแข็งแรง ด้านหน้าสุดตรงนี้ Fifty-One (2012)
There are two fillings in disrepair and heavy calculus buildup at the gum line.มีการอุดฟัน2ซี่ และมีหินปูนเกาะหนาตามแนวเหงือก The Tiger in the Tale (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUILDUP B IH1 L D AH2 P
BUILDUPS B IH1 L D AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buildup (n) bˈɪldˈʌp (b i1 l d uh1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusammenstellung { f } | Zusammenstellungen { pl }buildup | buildups [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬱積;欝積[うっせき, usseki] (n, vs) accumulation (e.g. of emotions, grievances, etc.); buildup; suppression (e.g. of anger) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buildup \build"up\, build-up \build-up\n.
   1. the act of building up an accumulation.
 
   Syn: build-up.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the events, such as advertising or publicity, causing
    increased interest in some coming event. The buildup to
    Superbowl XXIV was the most intense of the series.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buildup
   n 1: the act of building up an accumulation; "I envied his rapid
      buildup of assets"; "a military buildup in preparation for
      the invasion"
   2: the result of the process of accumulation; "the buildup of
     leaves blocked the drain pipes"
   3: highly favorable publicity and praise; "his letter of
     recommendation gave her a terrific buildup"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top