ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buckling

B AH1 K L IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buckling-, *buckling*, buckl
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bucklingการโก่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you mind buckling your seat belt?ช่วยคาดเข็มขัดด้วยจะได้ไม Transporter 3 (2008)
Putting my seat belt on, okay? I'm buckling up. You happy?คาดเข็มขัด ก็ได้ พอใจหรือยัง? Bullet Proof (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาด[N] buckling, Example: การคาดพุงด้วยผ้าขาวม้านิยมกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาด[n.] (kān khāt) EN: buckling   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUCKLING B AH1 K L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buckling (v) bˈʌklɪŋ (b uh1 k l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knicklast {f} | Eulersche Knicklast {f}buckling load | Euler's buckling load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
座屈[ざくつ, zakutsu] (n) buckling [Add to Longdo]
武侠小説[ぶきょうしょうせつ, bukyoushousetsu] (n) swashbuckling stories; martial arts fiction; chivalric knight novels; wuxia xiaoshuo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buckle \Buc"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Buckled}; p. pr. & vb. n.
   {Buckling}.] [OE. boclen, F. boucler. See {Buckle}, n.]
   1. To fasten or confine with a buckle or buckles; as, to
    buckle a harness.
    [1913 Webster]
 
   2. To bend; to cause to kink, or to become distorted.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare for action; to apply with vigor and
    earnestness; -- formerly, generally used reflexively, but
    by mid 20th century, usually used with down; -- as, the
    programmers buckled down and worked late hours to finish
    the project in time for the promised delivery date.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Cartwright buckled himself to the employment.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To join in marriage. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buckling \Buc"kling\, a.
   Wavy; curling, as hair. --Latham.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top