Search result for

bucket

(76 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bucket-, *bucket*
English-Thai: Longdo Dictionary
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bucket[N] ถัง, See also: ปี๊บ, ถังน้ำ, Syn. pail
bucket[VT] ใส่ถัง
bucket[N] ใบเครื่องจักร, See also: ในกังหัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม

English-Thai: Nontri Dictionary
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
bucketful(n) จำนวนเต็มถัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bucketที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bucket seatเบาะนั่งกระชับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucket sortการเรียงลำดับจากที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋
สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Bucket Loader รถปุ้งกี๋
รถล้อเลื่อนติดแขนหมุน มีปุ้งกี๋ใช้ขุดดินหรือวัสดุกลบ เพื่อยกเท ใส่รถขนหรือ เทกองสุมไว้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bucket (n vt ) ถัง,ใส่ถัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You bucket head, that's the Jedi!ไอ้โง่ นั่นมันเจได Ambush (2008)
All batteries, target that command bucket.ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงไปที่ยานบัญชาการนั่น Downfall of a Droid (2008)
That should slow those buckets down.นี่คงถ่วงไอ้หุ่นกระป๋องไว้ได้มั่ง Rookies (2008)
They have poured insults over you like buckets of cum.พวกมันใส่ไฟแก เหมือนกับเอาขยะมาเททิ้ง Episode #1.5 (2008)
We'll miss you little fuzz buckets! You've been a great crowd!พวกเราจะคิดถึงพวกนายนะ ตุ้ยนุ้ย พวกนายฮาจริงๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If I put the bucket here, Ponyo will know this is her home.ถ้าผมวางถังไว้ตรงนี้ ปองโย่จะได้รู้ว่านี่คือบ้าน Ponyo (2008)
Listen, I wouldn't sing with you if my hair was on fire and you were the last bucket of water on Earth.ฟังนะ ฉันไม่ร้องเพลงกับเธอหรอก ถึงผมฉันจะติดไฟ และเธอเป็นน้ำถังสุดท้ายบนโลก High School Musical 3: Senior Year (2008)
Plumbers and Bucketmen, be advised.ช่างประปา และ คนสูบน้ำ ทราบแล้ว City of Ember (2008)
There are two more buckets downstairs.ข้างล่างมีถังอีกสองใบ The Reader (2008)
And by the time there was that outer ring, I think strangers were just ordering buckets of beerแบบ เราเหมือน ไปกันกลุ่มเล็ก ๆ แล้วโตขึ้น The Girlfriend Experience (2009)
A bucket of popcorn, extra butter...กับป๊อปคอร์น เพิ่มเนยพิเศษ After School Special (2009)
Desperate Housewives Season05 Episode19 Two days after I kicked the proverbial bucket, my husband asked my neighbors to do me a favor.2 วันหลังจากที่ฉันตายไป Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bucketA drop in a bucket.
bucketAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
bucketBring me a bucket of water.
bucketEmpty the water out of the bucket.
bucketFill the bucket with water.
bucketHe filled the bucket with water.
bucketI filled the bucket with water.
bucketI'll get a bucket of water.
bucketI poured the water into the bucket.
bucketIt's raining buckets outside.
bucketNo matter how much you hurry your effort is just a drop in the bucket.
bucketPlease fill this bucket with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี๊บ[N] bucket, See also: pail, Syn. ปีบ, Example: ในปี๊บยังมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง, Count unit: ลูก, ใบ
ถัง[N] bucket, See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail, Example: เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต, Thai definition: ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
ถังน้ำ[N] bucket, See also: pail, tank, tub, cistern, Example: เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket ; bamboo pail   FR: seau de bois [m]
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it   FR: mourir ; décéder
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water bucket ; bucket ; pail   FR: seau (d'eau) [m]
หย่อนถังน้ำลง[v. exp.] (yǿn thang nām long) EN: lower a bucket   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUCKET    B AH1 K AH0 T
BUCKETS    B AH1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bucket    (v) (b uh1 k i t)
buckets    (v) (b uh1 k i t s)
bucketed    (v) (b uh1 k i t i d)
bucketful    (n) (b uh1 k i t f u l)
bucketing    (v) (b uh1 k i t i ng)
bucketfuls    (n) (b uh1 k i t f u l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Becherleiter {f}bucket ladder [Add to Longdo]
Eimer {m}; Kübel {m}; Behälter {m} | Eimer {pl}bucket | buckets [Add to Longdo]
Schaufelradbagger {m}bucket excavator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
アイスバケット[, aisubaketto] (n) ice bucket [Add to Longdo]
グラブバケット[, gurabubaketto] (n) grab bucket [Add to Longdo]
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket [Add to Longdo]
ノミ行為;呑み行為[ノミこうい(ノミ行為);のみこうい(呑み行為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing [Add to Longdo]
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip [Add to Longdo]
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer [Add to Longdo]
バケットシート[, bakettoshi-to] (n) bucket seat [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc) [Add to Longdo]
水桶[shuǐ tǒng, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄥˇ, ] bucket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bucket \Buck"et\, v. t. [imp. & p. p. {Bucketed}; p. pr. & vb.
   n. {Bucketing}.]
   1. To draw or lift in, or as if in, buckets; as, to bucket
    water.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To pour over from a bucket; to drench.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To ride (a horse) hard or mercilessly.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Rowing) To make, or cause to make (the recovery), with a
    certain hurried or unskillful forward swing of the body.
    [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bucket \Buck"et\, n. [OE. boket; cf. AS. buc pitcher, or Corn.
   buket tub.]
   1. A vessel for drawing up water from a well, or for
    catching, holding, or carrying water, sap, or other
    liquids.
    [1913 Webster]
 
       The old oaken bucket, the iron-bound bucket,
       The moss-covered bucket, which hung in the well.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel (as a tub or scoop) for hoisting and conveying
    coal, ore, grain, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) One of the receptacles on the rim of a water wheel
    into which the water rushes, causing the wheel to revolve;
    also, a float of a paddle wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. The valved piston of a lifting pump.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) one of vanes on the rotor of a turbine.
    [PJC]
 
   6. (Mach.) a {bucketfull}.
    [PJC]
 
   {Fire bucket}, a bucket for carrying water to put out fires.
    
 
   {To kick the bucket}, to die. [Low]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bucket
   n 1: a roughly cylindrical vessel that is open at the top [syn:
      {bucket}, {pail}]
   2: the quantity contained in a bucket [syn: {bucket},
     {bucketful}]
   v 1: put into a bucket
   2: carry in a bucket

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top