ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bt

B IY1 T IY1   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bt-, *bt*
English-Thai: Longdo Dictionary
informal debtหนี้นอกระบบ
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
btw[ABBR] คำย่อของ by the way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
btabbr. breast tumor,body temperature
btuabbr.British thermal unit
abt.abbr. about
bobtailn. หางสัตว์ที่ตัดสั้น
debt(เดบทฺ) n. หนี้,หนี้สิน,ภาวะที่เป็นหนี้
debtor(เดบ'เทอะ) n. ผู้เป็นหนี้คนอื่น,ลูกหนี้,ด้านลูกหนี้
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
indebted(อินเดบ' ทิด) adj. เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. obliged, in debt

English-Thai: Nontri Dictionary
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น
debt(n) หนี้สิน,หนี้
debtor(n) ลูกหนี้
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
indebted(adj) เป็นหนี้,เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BTDC (before top dead center)บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BTU (British thermal unit)บีทียู (หน่วยความร้อนอังกฤษ) [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the BTN.ที่นี่ BTN นะ. V for Vendetta (2005)
- most awarded stars in the history of the BTN a man known to the entire nation as "The voice of London" passed away late last night from apparent heart failure.- ดาราผู้เด่นดัง ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถานี BTN... ...บุคคลผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ในนาม "เสียงแห่งลอนดอน". ...เสียชีวิตลง เมื่อกลางดึกคืนนี้ จากสาเหตุหัวใจล้มเหลวกระทันหัน. V for Vendetta (2005)
But then, one day, I was at a market and a friend, someone I had worked with at the BTN, got in line behind me.แต่มีอยู่วันนึง, ฉันไปจ่ายตลาด.. ...ฉันเห็นเพื่อน ที่เคยทำงานที่ สถานี BTN, ยืนเข้าแถวอยู่ด้านหลัง V for Vendetta (2005)
That you won't get a baby bther or sist. But i want a little brother.ลูกจะไม่มีน้องสาวหรือน้องชายเพิ่มอีก แต่หนูอยากมีน้องชาย Mirror, Mirror (2008)
WITH A PLASTIC BAG OVER HER HEAD LIKE BTK.มีถุงพลาสติกคลุมหัวเหมือนคดี "บีทีเค" Zoe's Reprise (2009)
HE CAME VERY CLOSE TO COPYING ALL OF THE BTK's M.O.วิธีการของบีทีเคเกือบทุกอย่าง Zoe's Reprise (2009)
JUST LIKE BTK's WIFE.เหมือนภรรยาของบีทีเค Zoe's Reprise (2009)
Btk, the zodiac, And the reaper all Have similarities.บีทีเค, โซดิแอค และมัจจุราช ล้วนมีความคล้ายคลึงกัน Omnivore (2009)
And the btk killer was only Caught after 25 years Because he went to the press To counter a bookฆาตกรบีทีเค ถูกจับได้ หลังจาก 25 ปี เพียงเพราะ เขาไปหาสื่อเพื่อต้องการโต้แย้งหนังสือ Omnivore (2009)
Like btk killer Dennis rader, The reaper is Extremely disciplined.เหมือนฆาตกรบีทีเค เดนนิส เรเดอร์ มัจจุราชมีวินัยสูงมาก Omnivore (2009)
It's 122,000 btus of charbroiling power.พลังความร้อนถึง 122,000 บีทียู Connect! Connect! (2009)
I saw Elena today, btw.ฉันเห็นเอเลน่าด้วยล่ะวันนี้ บี ที ดับลิว Friday Night Bites (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีทียู[N] BTU, See also: Btu, B.T.U, British thermal unit, Syn. หน่วยความร้อนบริติช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
บัญชีหนี้สูญ[n. exp.] (banchī nī sūn) EN: bad debts   
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt   FR: rembourser sa dette
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī chai sin) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay   
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   

CMU English Pronouncing Dictionary
BT    B IY1 T IY1
BTA    B IY1 T IY1 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bt    (n) bˈaːt (b aa1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
gibt, See also: geben
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
Abtreibung(n) |die, pl. Abtreibungen| การทำแท้ง
es gibt etw.มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (โดยไม่มีการเฉพาะเจาะจงประธาน) เช่น Es gibt gar kein einziges Ei im Kühlschrank. ไม่มีไข่สักฟองในตู้เย็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done) [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ウェディングブルー[, uedeinguburu-] (n) (See マリッジブルー) pre-nuptial doubts (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype [Add to Longdo]
ブリティッシュテレコム[ぶりていっしゅてれこむ, buriteisshuterekomu] British Telecom (BT) [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
減算[げんさん, gensan] subtraction (vs) [Add to Longdo]
減算器[げんさんき, gensanki] subtracter [Add to Longdo]
減数[げんすう, gensuu] subtrahend [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BT
     Bering Time [-1100] (TZ)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BT
     Baghdad Time [+0200] (TZ)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BT
     BlueTooth
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BT
     British Telecom (org.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BT
     Burst Tolerance
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BT
     Bus Terminator
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top