Search result for

brutishly

(22 entries)
(0.3683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutishly-, *brutishly*, brutish
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brutishly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brutishly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutish[ADJ] เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน, Syn. beastly, Ant. humane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brutish(บรู'ทิช) adj. โหดร้าย,ทารุณ,คล้ายสัตว์,ไร้เหตุผล., See also: brutishness n. ดูbrutish, Syn. savage

English-Thai: Nontri Dictionary
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And end this brutish battle once and for all.ประยุกต์เพื่อดูเขาปิด 10 ปีเมื่อฉันตระหนักในสิ่งที่มันมี. Angels & Demons (2009)
The vision of brutish hands being laid upon me.The vision of brutish hands being laid upon me. Whore (2010)
Well, Mormont, as brutish as this life is,มอร์มอนต์ ถึงแม้ชีวิตจะยากลำบาก The Kingsroad (2011)
They can be a little brutish. What the hell is this?พวกนั้นคงหนักมือไปหน่อย นี่มันบ้าอะไรกัน Dog Eat Dog (2011)
I'd have looked at least 50% less brutish.ผมก็คิดว่าเธอคงโหดกับคุณอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งจากที่เธอมี Trust (2011)
The innocent victim of a brutish society which drove you to commit acts so terrible, so... antithetical to who you are as a person that your psyche concocted this elaborate fantasy about alien abduction to absolve you of your guilt.เหยื่อบริสุทธิ์ของสังคมอันโหดร้าย ที่ผลักดันให้คุณทำความผิดที่น่ากลัวขนาดนั้น ซึ่ง... I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
A brutish breed.สายพันธุ์โหดเหี้ยม. Now You See Me (2013)
The tradition is a brutish one, a scheme devised by corrupt rulers in order to avoid true judgment from the gods.ทั้งเจ็ดอาณาจักร ประเพณีนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่โหดร้าย เหมือนแผนการที่ทำให้เกิดการแย่ลง เพื่อหลีกเลี่ยงคำสั่งที่ขัดจากความถูกต้องของพระเจ้า No One (2016)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
It was a brutish nasty affair.มันเป็นชีวิตที่ป่าเถื่อน ลำบากยากแค้นก็จริง The Corporation (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTISH    B R UW1 T IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutish    (j) (b r uu1 t i sh)
brutishly    (a) (b r uu1 t i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummheit {f}brutishness [Add to Longdo]
vertiert; viehisch {adj}brutish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutish \Bru"tish\, a.
   Pertaining to, or resembling, a brute or brutes; of a cruel,
   gross, and stupid nature; coarse; unfeeling; unintelligent.
   [1913 Webster]
 
      O, let all provocation
      Take every brutish shape it can devise. --Leigh Hunt.
   [1913 Webster]
 
      Man may . . . render himself brutish, but it is in vain
      that he would seek to take the rank and density of the
      brute.                  --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Insensible; stupid; unfeeling; savage; cruel; brutal;
     barbarous; inhuman; ferocious; gross; carnal; sensual;
     bestial.
     [1913 Webster] -- {Bru"tish*ly}, adv. --
     {Bru"tish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutishly
   adv 1: in an inhumane manner; "she treated her husband
       bestially" [syn: {bestially}, {brutishly}, {in a beastly
       manner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top