ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalities

B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalities-, *brutalities*, brutalitie , brutality
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brutalities มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brutalities*)
CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALITIES B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutalities (n) brˈuːtˈælɪtɪz (b r uu1 t a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutalität {f}; Unmenschlichkeit {f} | Brutalitäten {pl}; Unmenschlichkeiten {pl}brutality | brutalities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutality \Bru*tal"i*ty\, n.; pl. {Brutalities}. [Cf. F.
   brutalit['e].]
   1. The quality of being brutal; inhumanity; savageness;
    pitilessness.
    [1913 Webster]
 
   2. An inhuman act.
    [1913 Webster]
 
       The . . . brutalities exercised in war. --Brougham.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top