หรือคุณหมายถึง broße?
Search result for

brosse

(14 entries)
(1.3532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brosse-, *brosse*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school   FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
แปรง[n.] (praēng) EN: brush   FR: brosse [f]
แปรง[n.] (praēng) EN: hair brush   FR: brosse à cheveux [f]
แปรง[v.] (praēng) EN: brush   FR: brosser
แปรงฟัน[v. exp.] (praēng fan) EN: brush one's teeth   FR: se brosser les dents
แปรงขัดเล็บ[n. exp.] (praēng khat lēp) EN: nail brush   FR: brosse à ongles [f]
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
แปรงปัดผม[n. exp.] (praēng pat phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[n. exp.] (praēng phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[v. exp.] (praēng phom) FR: se brosser les cheveux

CMU English Pronouncing Dictionary
BROSSER    B R AA1 S ER0
BROSSEAU    B R AH0 S OW1
BROSSETTE    B R AH0 S EH1 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  brosse [bros]
     brush
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top