ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break-up

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break-up-, *break-up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break-up[N] การยุติความสัมพันธ์หรือการร่วมมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์ Don Juan DeMarco (1994)
Roxanne Corinne and Andrew Jarrett are having an incredibly horrendous... public break-up on the quad...ร๊อกแซน คอรินน์ กับ แอนดรูว์ แจเร็ตต กำลังทะเลาะกัน 10 Things I Hate About You (1999)
Most people, when they go through a break-up, they go through a state of shock and they get depressed and they wanna be alone.พวกคนส่วนมากน่ะ เวลาที่อกหัก พวกเขาก็จะตกใจและห่อเหี่ยว แล้วก็อยากอยู่คนเดียว Hope Springs (2003)
Address/Jamsil a break-up message from Heung-seok.ที่อยู่/ จัมซี ข้อความบอกเลิกจากฮุงซุก Sad Movie (2005)
I don't deal with relationships, only break-ups!ผมไม่ได้ต่อรองจะผูกพันธ์ต่อ ต้องการเลิกอย่างเดียว Sad Movie (2005)
My first real break-up, happening right in front of me.การเลิกครั้งแรก เกิดขึ้นต่อหน้าผม Cashback (2006)
And in the weeks that followed the break-up,และในสัปดาห์ต่อจากการเลิกกัน Cashback (2006)
After my break-up with Suzy, I just couldn't fall asleep anymore.หลังผมเลิกกะซูซี่ ผมก็นอนไม่หลับอีก Cashback (2006)
My break-up with Suzy had left me with a sense that time had become unhinged.การเลิกกับซูซี่ทำให้ผม รู้ถึงเวลาที่หลุดออกมา Cashback (2006)
I feel the bolts of time slowly coming away from the break-up.ผมเห็นหมุดแห่งเวลา หลุดออกมาหลังเลิกกัน Cashback (2006)
Almost ripped my head off; it must've been a pretty bad break-up.- รู้แล้ว เล่นเอากะโหลกผมเกือบร้าว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Of break-up letters, but I've actually written a few,จม.บอกเลิกมาตลอด แต่ฉันเคยเป็นฝ่ายเขียนมาแล้ว We're So Happy You're So Happy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break-upAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
break-up    (n) brˈɛɪk-ʌp (b r ei1 k - uh p)
break-ups    (n) brˈɛɪk-ʌps (b r ei1 k - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breakup \Break"up`\, Break-up \Break"-up`\, n.
   Disruption; coming apart; a separation and dispersion of the
   parts or members; as, a break-up of a meeting, assembly, or
   dinner party; the break-up of a spacecraft on re-entry into
   the atmosphere.
 
   Syn: separation, detachment.
     [1913 Webster +PJC]
 
   2. the termination of a relationship; a break-up of the
    government; the break-up of a marriage; the break-up of a
    business partnership; the break-up of a comedy team.
 
   Syn: dissolution.
     [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top