ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brazier

B R EY1 Z IY0 ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brazier-, *brazier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brazier[N] ช่างทองเหลือง
brazier[N] เตาถ่าน, See also: เตาอั้งโล่, Syn. stove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier

English-Thai: Nontri Dictionary
brazier(n) ที่ใส่ถ่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- 144177 Musketeer Brazier S. No, no, how I won the war.ไม่มีวิธีการที่ฉันได้รับรางวัล สงคราม How I Won the War (1967)
The braziers are lit. So, the company of Thorin Oakenshield survived.ดังนั้น บริษัท ธ อริน โอเคนชิลด์รอดชีวิต The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brazierThis antique brazier no longer has any real utility.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
เตา[n.] (tao) EN: stove ; oven ; range ; furnace ; brazier ; hob ; hotplate   FR: cuisinière [f] ; fourneau [m] ; four [m] ; réchaud [m]
เตาถ่าน[n. exp.] (tao thān) EN: charcoal brazier   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAZIER B R EY1 Z IY0 ER0
BRAZIERS B R EY1 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brazier (n) brˈɛɪzɪəʳr (b r ei1 z i@ r)
braziers (n) brˈɛɪzɪəʳz (b r ei1 z i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火盆[huǒ pén, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ, ] brazier, #57,615 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] brazier, #837,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火桶[ひおけ, hioke] (n) wooden brazier [Add to Longdo]
火鉢[ひばち, hibachi] (n) brazier; (P) [Add to Longdo]
灰押さえ[はいおさえ, haiosae] (n) ash leveler (use in a brazier) [Add to Longdo]
灰押し[はいおし, haioshi] (n) ash leveler (use in a brazier) [Add to Longdo]
七厘;七輪[しちりん, shichirin] (n) earthen charcoal brazier (for cooking) [Add to Longdo]
手焙り;手あぶり[てあぶり, teaburi] (n) small brazier; hand-warmer [Add to Longdo]
置き火燵;置き炬燵;置炬燵;置火燵[おきごたつ, okigotatsu] (n) portable brazier [Add to Longdo]
長火鉢[ながひばち, nagahibachi] (n) oblong brazier [Add to Longdo]
猫火鉢[ねこひばち, nekohibachi] (n) clay bed-warmer (cylindrical with holes in the sides, containing a brazier) [Add to Longdo]
箱火鉢[はこひばち, hakohibachi] (n) brazier encased in a wooden box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Braise \Braise\, Braize \Braize\, n. [So called from its
   iridescent colors.] (Zool.)
   A European marine fish ({Pagrus vulgaris}) allied to the
   American scup; the becker. The name is sometimes applied to
   the related species. [Also written {brazier}.]
   [1913 Webster] Braise

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brasier \Bra"sier\, Brazier \Bra"zier\, n. [OE. brasiere, F.
   braise live coals. See {Brass}.]
   An artificer who works in brass. --Franklin.
   [1913 Webster] Brazier

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brasier \Bra"sier\, Brazier \Bra"zier\, n. [F. brasier,
   brais['i]er, fr. braise live coals. See {Brass}.]
   A large metal pan for holding burning coals or charcoal; it
   is used to warm people who must stay outside for long times.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brazier \Bra"zier\ (br[=a]"zh[~e]r), n.
   Same as {Brasier}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brazier
   n 1: large metal container in which coal or charcoal is burned;
      warms people who must stay outside for long times [syn:
      {brazier}, {brasier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top