Search result for

braust

(54 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braust-, *braust*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา braust มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *braust*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think, it's easier for me to look after a man who doesn't whizz around at speeds of over 200 km/h.Glauben Sie, für mich ist es einfacher, auf einen Mann aufzupassen, der nicht unter 200 km/h dahinbraustAn Angel on Wheels (1959)
TImmhe, too, rusIhes byAuch die Zeit braust davon, Muriel, or the Time of Return (1963)
[WATER RUSHES](WASSER BRAUSTDoctor Zhivago (1965)
There we are, we've seen everything!Da braust sie ab und flötet vor lauter Feinheit. Oscar (1967)
You know what the landlord says... of the bar, where I wait for the bus?Von der Rimdorfer Braustube, wo ich immer auf den Bus warte. Was denn, hm? Hunting Scenes from Bavaria (1969)
Emerging from the mouth, the noise grows in volume lt gathers force little by little, flies from place to place lt seems like the tempest that in the heart of the forest goes whistling, rumbling, and freezes you with horrorEntweicht dann aus dem Munde, schwillt der Lärm an Er wird immer stärker, fliegt schon von Ort zu Ort Es sieht wie das Unwetter aus, das im Herzen des Waldes braust, tobt und läßt dich vor Schrecken erfrieren Der Barbier von Sevilla (1973)
A winter blizzard is raging,~ Es braust der Schneesturm ~ Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
May I ask why you two go sashaying off on company business and leave me here to twiddle my thumbs?Warum seid ihr beide dann geschäftlich davongebraust, während ich hier Däumchen drehen musste? The Intruders (1975)
Did you see how he rushed here immediately?Hast du gesehen, wie er sofort angebraust kam? Like Rabid Dogs (1976)
- What are you cooking?- Was braust du da zusammen? Rapture (1979)
- I got angry as hell.- Ich brauste auf. Siberiade (1979)
There comes a call Like thunder's roar"Es braust ein Ruf wie Donnerhall, Die Strafe beginnt (1980)
There comes a callEs braust ein Ruf .. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
There comes a call like thunder's roar"Es braust ein Ruf wie Donnerhall, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
There comes a call like thunder's roar!Leute vom Tisch! "Es braust ein Ruf wie Donnerhall! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
There comes a call like thunder's roar"Es braust ein Ruf wie Donnerhall! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
We haven't got it, how are you going to?Du braust welchen? Asterix in Britain (1986)
Therefore, we will not fear, though the earth be moved and though the hills be carried into the midst of the sea though the waters thereof rage and swell and though the mountains shake at the tempest of the same--Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt. Wenn die Berge stürzen in die Tiefe des Meeres." (Wind braustNew Nightmare (1994)
Now he rushes there, brings them votesNun braust er dahin, bringt ihnen Stimmen und keiner will die Bremse ziehen. Indictment: The McMartin Trial (1995)
Acid and sugar, vapor and spirit. Crackling and fizzing. Gurgling and trembling.Herb und zuckersüß Dunst und Geist wallt er auf, sprudelt und knallt er brodelt und braust Fedora (1997)
And frankly, sir, we go sending some sort of rescue mission, flathatting throughout swarms of German reinforcements all along our axis of advance, they're gonna be KIA, too.Und ganz offen, Sir, wenn wir eine Rettungsmission starten, die im Tiefflug durch die Verstärkung der Deutschen braust und das entlang unserer Marschroute, dann wird die auch sterben. Saving Private Ryan (1998)
Aunt Helen, why don't you whip up some of that ice tea of yours?Tante Helen? Wie wär's, wenn du uns deinen Eistee zusammenbraustCruel Intentions (1999)
Because Chandler will run right out and get it.Chandler braust los und holt dir was. The One That Could Have Been (2000)
What's he racing off in the middle of the night for?Weshalb braust er mitten in der Nacht davon? The Fast and the Furious (2001)
Probably tomorrow a car arrives... a fast racing-car, you know?Vielleicht kommt schon morgen... hier ein Auto vorbei gebraust. So ein schneller Sportwagen, weißt du? Time of the Wolf (2003)
It lashes up the storm lt lashes up the storm and churnsEin Sturm braust heran von fern Ein Sturm braust heran von fern Und wirbelt Les Boréades (2003)
It lashes up the storm and churnsEin Sturm braust heran von fern Und wirbelt Les Boréades (2003)
It lashes up the storm lt lashes up the storm and churnsEin Sturm braust heran von fern Ein Sturm braust heran von fern Und wirbelt Les Boréades (2003)
It lashes up the stormEin Sturm Braust heran von fern Les Boréades (2003)
Why are you making a vanquishing potion?Wozu braust du einen Auslöschungstrank? My Three Witches (2003)
- You're making a love potion?- Braust du einen Liebestrank? Sense and Sense Ability (2003)
When your man is down and out, you have to get up and on.Ist dein Typ down und abgebrannt, nichts wie drauf und losgebraustLights, Camera, Relationship (2003)
- Liken you to an angel - Think of their cry of undying supportNicht enden wollend umbraust dich Applaus. The Phantom of the Opera (2004)
Prima donna, the world is at your feet A nation waits And how it hates to be cheated Light up the stagePrimadonna, die Operndirektion... schlägt schuldbewusst sich an die Brust... und hofft sehnlichst, sie tritt umbraust von Musik und Encore... als Primadonna... hervor. The Phantom of the Opera (2004)
35 hours out of New York, he roars across Siberia's trackless wastes.Nach 35 Stunden braust er bereits über die endlosen sibirischen Weiten. The Aviator (2004)
Well, you're making a potion.Du braust einen Zaubertrank. Run, Piper, Run (2005)
"Sweetheart, I told you so" from now until you're two inches shorter and driving around Florida with your left-hand blinker on."Mäuschen, ich hab's ja gesagt." Und er wird nicht müde, das bis zum Tag, an dem du im Rollstuhl durch Florida braust, zu wiederholen. My Hypocritical Oath (2005)
Then the wind went whoosh And thunder cracked And mighty Mount Fufu spit Mighty Mount Fufu spitDann brauste der Wind, der Donner grollte und der mächtige Berg Fufu spie Feuer! High School Musical 2 (2007)
I'll see you tonight. Oh, hey, Peter. Say, I was just getting ready to hit the town.Bin ich es, Sir, oder ist die Luft positiv aufgebraust mit erotischer Vorfreude? Meet the Quagmires (2007)
Buzzed off.AbgebraustThe Unicorn and the Wasp (2008)
You cruise back to town, pick up a babe and spend the night with her.Du braust zurück in die Stadt, schnappst dir 'ne Braut und verbringst die Nacht bei ihr! Episode #1.1 (2008)
Let's see what you're cooking up.Lass mal sehen, was du dir da so zusammenbraustThe Missing Lynx (2008)
There was this car waiting... a gun went off and the car sped away really fast.Da stand so ein Auto! Dann fiel ein Schuss. Und das Auto brauste mit Vollgas davon! The Cry of the Owl (2009)
She's got a short fuse but she'll bend over backwards for us.Sie braust schnell auf, aber sie scheut keine Mühen, um anderen zu helfen. Sind Sie Schlangenfrau? Micmacs (2009)
"while the Gal stopped nitpicking and got off her high horse.Das Mädchen hörte auf, ihm am Zeug zu flicken und brauste nicht mehr auf. Micmacs (2009)
And you've got the birds in the trees, but it just buzzes - the whole thing buzzes and you've just got so many insects.Da sind die Vögel auf den Bäumen, aber es braust einfach. Das ganze Ding braust. Da sind so viele Insekten. A Farm for the Future (2009)
sounds like the sea in fury.Er klingt wie das Meer, wenn es wütend heranbraustThe Sword with No Name (2009)
You microbrewing in there, or what?Braust du das Bier selbst oder was? Death's Door (2011)
He drop down the blue like a rock.Kam aus dem Nichts angebraust, wie ein Sausewind. Zambezia (2012)
When, with fury, comes from the horizon The fiercest of all winds Which the North contained till then"Kaum war's gesagt, da kam in tollem Flug der schlimmste Sohn dahergebraust, den je der Nord in seinen Lenden trug." In the House (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbrausen | abbrausend | abgebraustto buzz off | buzzing off | buzzed off [Add to Longdo]
aufbrausen | aufbrausend | aufgebraustto effervesce | effervescing | effervesced [Add to Longdo]
aufbrausen; auffahren | aufbrausend; auffahrend | aufgebraust; aufgefahrento flare up; to flare | flaring up | flared up [Add to Longdo]
gebraustblustered [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top