Search result for

branches

(44 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -branches-, *branches*, branche
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Branches, Accessoryแขนงเกิน [การแพทย์]
Branches, Anteriorแขนงหน้า [การแพทย์]
Branches, Delicatedแขนงยื่นออกไปบางๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Small birds sing in chorus. Harmony is in the proportion of branchesนกเล็กร้องในคณะนักร้อง harmony is ในสัดส่วนของสาขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
Why don't you guys just go over there and look for some branches, okay?ทำไมพวกนายไม่ไปทางโน้น แล้วหากิ้งไม้มาโอเค? Stand by Me (1986)
It depos cash on Thursday for distribution to all the other branches... to cover Friday payroll checks.เงินมหาศาลแจกจ่ายไปตามสาขา สำหรับให้เบิกเงินเดือนวันศุกร์ Heat (1995)
Houses lose their top floors trees lose their branchesกิ่งไม้หายไป The Legend of 1900 (1998)
- We have to jump. Those branches are only a few feet down.- เราต้องกระโดด สาขาเหล่านี้เป็นเพียงไม่กี่ฟุตลง Wrong Turn (2003)
Pass the sinister trees with those scary looking branches.ผ่านต้นไม้แห่งปีศาจ ที่มีพุ่มไม้อันน่ากลัวสยองขวัญ. Shrek 2 (2004)
The river branches out about a half mile to the east of us.มีแม่น้ำอยู่ทางตะวันออกของเราอยู่.. ประมาณครึ่งไมล์ The Great Raid (2005)
These aren't branches.นี่กินได้มั๊ย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
If a tree has no leaves or branches, can you still call that a tree?ถ้าต้นไม้ไม่มีใบหรือกิ่งแล้ว คุณยังเรียกมันว่าต้นไม้ได้ไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
The tree branches were in the way.เหยื่อทั้งสองมีครอบครัว\มีอาชีพใช้แรงงาน เอาล่ะ ถ้าอย่างนั้น L.D.S.K. (2005)
Yeah, get your grubby branches off the old man!ใช่ ปล่อยมือไม้สกปรก ๆ นั่นซะ Monster House (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
branchesAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
branchesAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
branchesA squirrel hid among the branches.
branchesBranches are to trees what limbs are to us.
branchesDon't break the branches.
branchesHe cut away the dead branches from the tree.
branchesHe cut some branches off the oak tree.
branchesHe cut some branches off the tree.
branchesHe would climb up her trunk and swing from branches and eat apples.
branches"I am too old to swing on branches," said the boy.
branches"My branches are gone," said the tree.
branchesOur branches extend over the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะแง้[N] branches of the areca-nut tree, See also: branches of a cluster of betel-nuts, Syn. ระแง้, Count unit: กิ่ง, Thai definition: เรียกแขนงของทะลายหมากหรือแขนงของรวงข้าวว่า ตะแง้หมาก ตะแง้ข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaēk) EN: five-pointed star   FR: étoile à cinq branches [f]
ขยายสาขา[v. exp.] (khayāi sākhā) EN: increase the number of branches   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRANCHES    B R AE1 N CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
branches    (v) (b r aa1 n ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バキバキ[, bakibaki] (adv) (on-mim) sound of cracking branches; sound made when cracking one's knuckles [Add to Longdo]
下枝[したえだ;したえ;しずえ, shitaeda ; shitae ; shizue] (n) (See 上枝) lower branches of a tree [Add to Longdo]
菊人形[きくにんぎょう, kikuningyou] (n) (1) doll clothed in chrysanthemum flowers and branches; doll made from chrysanthemum flowers; (2) beautiful but stupid girl [Add to Longdo]
隙いた枝;透いた枝[すいたえだ, suitaeda] (n) thinned branches [Add to Longdo]
広がった枝[ひろがったえだ, hirogattaeda] (n) spreading branches; (P) [Add to Longdo]
根締め[ねじめ, nejime] (n) (1) pounding down earth around the roots of a tree; (2) adding short branches of flowers to the base of an arrangement in ikebana [Add to Longdo]
三蔵[さんぞう, sanzou] (n) three branches of Buddhist sutras [Add to Longdo]
枝を鋏む[えだをはさむ, edawohasamu] (exp,v5m) (obsc) to trim a tree; to prune a tree's branches [Add to Longdo]
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura [Add to Longdo]
枝折り戸;枝折戸;柴折戸[しおりど, shiorido] (n) garden gate made of branches and twigs; wicket gate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, ] branches of a tree; fork of a tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Branch \Branch\, n.; pl. {Branches}. [OE. braunche, F. branche,
   fr. LL. branca claw of a bird or beast of prey; cf. Armor.
   brank branch, bough.]
   1. (Bot.) A shoot or secondary stem growing from the main
    stem, or from a principal limb or bough of a tree or other
    plant.
    [1913 Webster]
 
   2. Any division extending like a branch; any arm or part
    connected with the main body of thing; ramification; as,
    the branch of an antler; the branch of a chandelier; a
    branch of a river; a branch of a railway.
    [1913 Webster]
 
       Most of the branches, or streams, were dried up.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. Any member or part of a body or system; a distinct
    article; a section or subdivision; a department. "Branches
    of knowledge." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       It is a branch and parcel of mine oath. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) One of the portions of a curve that extends
    outwards to an indefinitely great distance; as, the
    branches of an hyperbola.
    [1913 Webster]
 
   5. A line of family descent, in distinction from some other
    line or lines from the same stock; any descendant in such
    a line; as, the English branch of a family.
    [1913 Webster]
 
       His father, a younger branch of the ancient stock.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A warrant or commission given to a pilot,
    authorizing him to pilot vessels in certain waters.
    [1913 Webster]
 
   {Branches of a bridle}, two pieces of bent iron, which bear
    the bit, the cross chains, and the curb.
 
   {Branch herring}. See {Alewife}.
 
   {Root and branch}, totally, wholly.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bough; limb; shoot; offshoot; twig; sprig.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top