หรือคุณหมายถึง bräs?
Search result for

braes

(850 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braes-, *braes*, brae
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา braes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *braes*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasif (adj ) abrasive

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pseudomembranös {adj}Is the term that describes a false membrane or tissue.
pseudomembranös {adj} (n ) Is the term that describes a false membrane or tissue.

English-Thai: Longdo Dictionary
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bra[N] เสื้อชั้นในสตรี, Syn. brassiere
brae[N] ส่วนไหล่เขา
brag[N] คำพูดอวดดี, See also: การพูดอวดดี, Syn. boast
brag[VI] พูดอวดดี, See also: ฝอย, Syn. boast
bran[N] รำข้าว, Syn. husk
bran[N] อาหารที่ได้จากรำข้าวและเมล็ดธัญพืช
brat[N] คนเลว
braw[ADJ] ดี
bray[VI] คุยหรือหัวเราะด้วยเสียงแหบพร่า
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
braid[N] เปีย, See also: ผมเปีย, Syn. plait
braid[N] เกลียว, See also: เกลียวทอง
braid[VT] ถัก (เชือก), Syn. knit, twine
braid[VT] ถัก (เปีย)
braid[VT] ประดับด้วยเกลียว
brain[N] สมอง, See also: มันสมอง
brain[N] สติปัญญา
brain[N] ความฉลาด, Syn. intelligence
brake[VT] ห้ามล้อ, See also: เบรค, หยุด, Syn. retard
brake[N] เครื่องห้ามล้อ, See also: เบรก, สิ่งที่มีผลยับยั้งทำให้ช้า
brake[N] ไม้ประเภทเฟิร์น
brake[N] ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
brand[N] ตรา, See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. logo, trademark
brand[VT] ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
brand[N] เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
brand[N] ถ่านไฟ, Syn. torch
brand[N] ดาบ, Syn. sword
brass[N] ทองเหลือง
brass[N] แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brass[N] ความกล้า, See also: ความใจกล้า
brass[N] เครื่องเป่าทองเหลือง
brass[N] กลุ่มคนใหญ่คนโต
brass[SL] การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
brass[SL] เงิน
brave[ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave[VI] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravo[INT] ไชโย, Syn. great, well done
brawl[N] การวิวาท, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawl[VI] ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawn[N] กล้ามเนื้อ, See also: กำลังกล้ามเนื้อ, Syn. muscle
brawn[N] เนื้อสุกร, See also: เนื้อหมูป่าเค็ม
cobra[N] งูเห่า, Syn. king cobra
Libra[N] กลุ่มดาวตราชั่ง
Libra[N] คนที่เกิดในราศีตุล, Syn. Libran
Libra[N] ราศีตุล, See also: จักรราศีตุล
sabra[N] ชาวยิวเกิดในอิสราเอล, See also: คนพื้นเมืองในอิสราเอล, Syn. Jew, Israelite
umbra[N] ร่มเงา, See also: เงา, เงามืด, Syn. shade, adumbration, Ant. brightness, sunlight
umbra[N] จุดบอดของดวงอาทิตย์
zebra[N] ม้าลาย
abrade[VT] ขัด, See also: ขัดถู, Syn. scrub, buff, burnish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
algebra(แอล' จิบรา) n. พืชคณิต
algebraic(แอลจิเบร' อิค) adj. เกี่ยวกับพืชคณิต, Syn. algebraical -algebraist n.
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
bra(บรา) n. เสื้อชั้นในสตรี', Syn. brassiere
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
bracketing(แบรค'คิททิง) n. ชุดที่ค้ำ
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty
bractn. กลีบฐานของดอกไม้,กลีบ -bracteal,bracted adj.
bracteateadj. ,มีกลีบ
bractolen. กลีบเล็ก,กลีบรอง
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
brady-Pref. ช้า
bradycardiaอาการหัวใจเต้นช้า
brae(เบร) n.ไหล่เขา,ตลิ่งที่ลาดเอียง,เนิน,ข้างฝั่งแม่น้ำ
brag(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
brahma(บรา'มะ) n. พราหมณ์, Syn. Brahman
brahman(บรา'เมิน) n. พราหมณ์. adj. เกี่ยวกับพราหมณ์, See also: brahmanic,brahmanicaladj. -pl. Brahmans
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา,ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart,intelligent
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
brake bandn. แผ่นเหล็กโค้งที่รัดกับจานเบรก
brake drumn. จานเบรก
brake pedal(เบรคเพล'เดิล) n. คันห้ามล้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
algebra(n) พีชคณิต
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
braces(n) สายโยงกางเกง
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
bracken(n) ต้นเฟิร์น
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
brackish(adj) เค็ม,กร่อย
brae(n) ไหล่เขา,ตลิ่ง
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
brag(vi) คุยโว,โม้,พูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
braggart(n) คนชอบโม้,คนอวดดี,คนพูดอวด
Brahman(n) พราหมณ์
Brahmin(n) พราหมณ์
Brahminism(n) ศาสนาพราหมณ์
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
braid(vt) ขันเกลียว,ถักเปีย
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brake(vt) หยุด,เบรค,ห้ามล้อ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
bran(n) รำข้าว
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
brat(n) เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principal branchกิ่งมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PBX (private branch exchange)พีบีเอกซ์ (ตู้สาขา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cerebralอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parking brakeเบรกจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-braze diffusion treatmentกรรมวิธีแพร่ความร้อนหลังแล่นประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pad; brake pad; friction padแผ่นเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perivertebral; perispondylic-รอบกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevertebral-หน้ากระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pit membraneเยื่อรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pelecypod; lamellibranchหอยกาบคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pump-braking; cadence brakingการย้ำเบรกกันปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
private branch exchange (PBX)ตู้สาขา (พีบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prony brakeโพรนีเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, vibrating; pulse, jerky; pulse, sharp; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perispondylic; perivertebral-รอบกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra; eyelidหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra frontalis; palpebra, superiorหนังตาบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra malaris; palpebra, inferiorหนังตาล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra, inferior; palpebra malarisหนังตาล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebra, superior; palpebra frontalisหนังตาบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasmalemma; cell membrane; plasma membraneเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pain, boring; pain, terebrant; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephalia; perencephaly; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephaly; perencephaly; porencephalia; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebral; palpebralis-หนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebral conjunctivaเยื่อตาส่วนหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebral fissure; rima palpebrarumช่องหว่างหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebralis; palpebral-หนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebrate๑. กะพริบตา๒. มีหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebration๑. การกะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ nictation; nictitation]๒. อาการกะพริบตาบ่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, terebrant; pain, boring; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Art libraryห้องสมุดศิลปะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hospital libraryห้องสมุดโรงพยาบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Librarianบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

School librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Scientific libraryห้องสมุดวิทยาศาสตร์

หากจัดแบ่งตามประเภทห้องสมุด ซึ่งมี 5 ประเภท คือ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในประเภทห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย เป็นต้น ทำหน้าที่จัดหาหนังสือ และให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร เฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ

ที่ตั้งและสถานภาพของห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงาน องค์กรวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Branch libraryห้องสมุดสาขา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library classificationการจัดหมู่หนังสือ
เดิมห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บหนังสือ ตามขนาดของหนังสือ ตามสีของปก หรือตามลำดับเลขทะเบียนของหนังสือ ต่อมา ได้มีผู้คิดระบบจัดหมู่หนังสือขึ้น โดยแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีพัฒนาการ ดังนี้

1. สมัยโบราณ

1.1 ชาวอัสซีเรียน เชื่อกันว่า ชาวอัสซีเรียนเป็นพวกที่เริ่มวิธีการจัดหมู่อย่างเป็นแบบแผน ในสมัยพระเจ้าอัสซูบานิปาล มีการจัดกลุ่มแท่งดินเหนียวในห้องสมุดแห่งเมืองนิเนเวห์ออกเป็น 2 หมวดใหญ่แบ่งตามเนื้อเรื่อง คือ เรื่องราวทางโลก และ เรื่องราวทางสวรรค์

1.2 ชาวโรมัน ห้องสมุดในสมัยโรมัน มีการแบ่งแยกหนังสือตามประเภทของผู้เขียน เป็น 2 หมวด คือ หนังสือของพวกนักเขียนนอกศาสนา และหนังสือของพวกนักเขียนที่นับถือศาสนาคริสต์หรือนักบวช

1.3 ชาวอียิปต์ คัลลิมาคัส ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย จัดแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ กวีนิพนธ์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วาทศิลป์ และเบ็ดเตล็ด

2 สมัยกลาง อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก คิดระบบการจัดแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 3 ภาคได้แก่

- ความรู้ภาคปฏิบัติ (Practical หรือ Ethical) ประกอบด้วย วิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

- ความรู้ในทางสร้างสรรค์ (Productive หรือ Creative) ประกอบด้วย วิชากวีนิพนธ์ และศิลปะ

- ความรู้ภาคทฤษฎี (Theoretical) ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทววิทยา

3. สมัยศตวรรษที่ 16 คอนราด เกสเนอร์ (Conrad Gesner) เขียนหนังสือชื่อ Bibliotheca Universalis ซึ่งเป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาลาติน กรีก และฮินดู จัดเรียงตามรายชื่อหนังสือตามลำดับหัวข้อวิชา โดยแบ่งออกเป็น 21 หัวข้อ

4. สมัยศตวรรษที่ 17 เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Advancement of Learning ขึ้นในปี ค.ศ. 1605 โดยเบคอนมีความคิดว่า มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดเป็น 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีผลทำให้เกิดความรู้ขึ้น ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความจำ (Memory) ทำให้เกิดวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 จินตนาการ (Imagination) ทำให้เกิดวิชาร้อยกรอง และ ส่วนที่ 3 เหตุผล (Reason) ทำให้เกิดวิชาปรัชญา

จากแนวความคิดนี้เอง ประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอสัน (Thomas Jefferson) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้นำมาจัดทำเป็นระบบจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดส่วนตัว ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นระบบจัดหมู่หนังสือในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในยุคแรก

5. สมัยศตวรรษที่ 18 กุสตาฟ บูรเนต์ (Gustave Brunet) ชาวฝรั่งเศส เขียนหนังสือคู่มือการจัดหมู่หนังสือและห้องสมุดชื่อ Manuel du Libraire et d l' Amateur de Livres โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 5 หมวดใหญ่คือ เทววิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี

6. สมัยศตวรรษที่ 19-20 ได้มีผู้คิดระบบจัดหมู่หนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุดอย่างจริงจังหลายระบบ ได้แก่

ค.ศ. 1876 ระบบทศนิยมดิวอี้

ค.ศ. 1891 ระบบเอ็กแพนซีฟ

ค.ศ. 1901 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ค.ศ. 1905 ระบบทศนิยมสากล

ค.ศ. 1906 ระบบซับเจ็ค

ค.ศ. 1933 ระบบโคลอน

ค.ศ. 1935 ระบบบิบลิโอกราฟิค

ระบบการจัดหมู่ในระยะแรกมีแนวคิดในการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่อย่างมีเหตุผลตามแนวทฤษฎี จึงเรียกว่า ระบบทฤษฎี (Theoretical system) ต่อมาในศตวรรษที่ 20 แนวความคิดเปลี่ยนเป็นการคำนึงถึงหนังสือที่มีอยู่จริงในห้องสมุด จึงเรียกว่า ระบบปฏิบัติ (Practical system)

บรรณานุกรม

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์. 2520. ประวัติการทำบัตรรายการและการจัดหมู่หนังสือ. เอกสารบรรณารักษศาสตร์ เล่ม 19. กรุงเทพฯ : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wynar, Bohdan S. 1985. Introduction to Cataloging and Classification. 7th ed. Littletob, Colo. : Libraries Unlimited. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

College librarianบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comparative librarianshipบรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Demographic libraryห้องสมุดประชากรศาสตร์, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dental libraryห้องสมุดทันตแพทย์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Interlibrary loanการยืมระหว่างห้องสมุด
การยืมระหว่างห้องสมุด คือ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อให้มีการยืม ทำสำเนาเอกสาร จากห้องสมุดแห่งอื่น เป็นการขยายการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับเอกสาร หนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการใช้ได้ แม้ว่าจะไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในห้องสมุดที่ผู้ใช้นั้นสังกัดอยู่ โดยต้องมีการกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมลงในแบบฟอร์ม การใ้ห้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด อาจทำได้ 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม ผ่านให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ และนำไปแบบฟอร์มนี้ไปติดต่อยืมด้วยตนเอง

2. ให้ห้องสมุดดำเนินการให้

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ส่งให้บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ ขอใช้บริการไปยังห้องสมุดที่มีข้อมูล/ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Federation of Library Assoสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) มีวัตถุประสงค์ในการประสานสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันสร้างความพัฒนาถาวรให้แก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารนิเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางมาตรฐานงานเทคนิคของห้องสมุด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 1,600 คน / หน่วยงาน จาก 150 ประเทศ

IFLA มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระระดับสากล ไม่แสวงหากำไร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการจดหมายเหตุ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม IFLA ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Edinburgh, Scotland และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

IFLA จัดการประชุมวิชาการทุกปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์นานาชาติจากทั่วโลกได้มาพบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IFLA ครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2542 (วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2542) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม หัวข้อการประชุมในครั้งนั้น เรื่อง On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World หรือ ห้องสมุดเป็นประตูไปสู่โลกอันสดใสในรุ่งอรุณแห่งศตวรรษใหม่ สนใจกิจกรรมการจัดประชุมของ IFLA ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ifla.org [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้
1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Libraryห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library automationห้องสมุดอัตโนมัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library buildingอาคารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library cooperationความร่วมมือระหว่างห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library editionฉบับห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library employeeบุคลากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library hourเวลาเปิดทำการของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library materialทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library orientationการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation) เป็นกิจกรรมและบริการเชิงรุกในการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ในการใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น การสืบค้น การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและมารยาทของการเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยด้านสถานที่ การบริการ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ได้แก่ นิสิต นักศึกษาใหม่ ของสถาบันการศึกษา หรือ พนักงานใหม่ ในกรณีหน่วยงานนั้นมีห้องสมุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประกอบด้วยเนื้อหาและขอบเขต ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด กฎ กติกา มารยาท วันเวลาเปิด - ปิด บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

2. นำชมห้องสมุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้านสถานที่ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ

3. แนะนำบริการของห้องสมุด เช่น บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการวิทยานิพนธ์ บริการวารสาร บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การสืบค้นสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่ห้องสมุดบอกรับ

6. บริการเอกสารฉบับเต็ม แนะนำวิธีการค้นหาเอกสาร หากไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ในเมืองไทย

7. บรรณานุกรมและอ้างอิง แนะนำวิธีการเขียนรายการบรรณานุกรมและอ้างอิง ที่ถูกต้องของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประกอบการทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library patronผู้ใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library professionวิชาชีพห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library public relationsการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library scienceบรรณารักษศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library stampตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library standardมาตรฐานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library's pageหน้าลับเฉพาะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Military libraryห้องสมุดทหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National libraryหอสมุดแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online library catalogรายการบรรณานุกรมออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Private libraryห้องสมุดส่วนตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่
brain attack (n ) เส้นเลือดในสมองแตก
brake an agreement (vt ) ละเมิดสัญญา
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
brass (slang ) พวกตำรวจหรือทหารยศสูงๆ
brass ring (n) โอกาสทอง
bratty (adj) เด็กที่ชอลทำเสียงอึกทึก, เสียงอึกทึก
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน
interlibrary loanระบบการบริการให้ยืม, หนังสือระหว่างห้องสมุดสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),
plasma membrane (n) เยื่อหุ้มเซลล์
See also: S. cell membrane,
recalibrate[riːˈkæl.ɪ.breɪt] (vt ) เปลี่ยนการกระทำ, เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clean, in the brain from here.ทำลายสมองซะให้จบๆ Wildfire (2010)
I think tomorrow I'm gonna blow my brains out.ผมจะได้ไม่ต้องลำบากใจ Wildfire (2010)
- We're celebrating, Shane.-เรากำลังฉลองกันอยู่ เชน TS-19 (2010)
- Is that a brain?-นั่นสมองรึ TS-19 (2010)
Those are synapses, electric impulses in the brain that carry all the messages.นั่นช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท ไฟฟ้าจะกระตุ้นให้ประสาืท ในสมอง นั่นเก็บ ทุกๆข้อความ TS-19 (2010)
It invades the brain like meningitis.สมองที่โดนรุกราน เหมือนเยื้อหุ้มสมองอักเสบ TS-19 (2010)
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน TS-19 (2010)
- It restarts the brain?-มันรีสตาร์ทสมองเหรอ? TS-19 (2010)
- No, just the brain stem.-ไม่ แค่แค่ก้านสมอง TS-19 (2010)
Most of that brain is dark.สมองส่วนใหญ่ มืดไปหมด TS-19 (2010)
Yeah, there are multiple breaks in the femur, pelvis, vertebrae...ใช่ แล้วยังมี รอยแตกอีกหลายจุด ตรงกระดูกโคนขา กระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง... The Couple in the Cave (2010)
who wet his brand-new fatigues.คนที่หืดขึ้นคอ ทำงานของตัวเอง The Couple in the Cave (2010)
She p-put on the brakes.เธอทำให้ผมต้องสนใจ The Couple in the Cave (2010)
Yep, nut case named Charles Braverman-- indicted for the murder of a coworker.มีสิ คดีแปลกๆ ที่ชื่อ ชาร์ล เบรฟเวอร์แมน-- ถูกฟ้องร้อง เพราะไปฆ่าเพื่อนร่วมงาน The Body and the Bounty (2010)
The whole point with the kids' show is that you have an opportunity to, you know, brainwash a bunch of normal kids into geeks, you know?ด้วยการออกรายการสำหรับเด็ก นั่นเป็นโอกาสที่คุณจะ... ล้างสมองเด็กๆ โดยทั่วไปได้ ให้เป็นคนเก่ง รู้บ้างไหมล่ะ? The Body and the Bounty (2010)
By any chance, was he in pursuit of a fugitive named Charles Braverman?งั้นก็มีโอกาสด้วย ที่เขาจะโดนไล่ล่านะสิ โดยนักโทษแหกคุกที่ชื่อ ชาร์ล เบรฟเวอร์แมน? The Body and the Bounty (2010)
Looks like the bounty hunter chased Braverman out to his cabin, and Braverman took him out.ทำให้ดูเหมือนเป็นนักล่าเงินค่าหัว ไล่ตามเบรฟเวอร์แมน มานอกกระท่อมของเขา แล้วเบรฟเวอร์แมน ก็เอาเขาซะอยู่หมัด The Body and the Bounty (2010)
Braverman's wife was slated to be a material witness against her husband.ภรรยาของเบรฟเวอร์แมนมีรายชื่อ อยู่ในพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ให้การซัดทอดสามีเธอ The Body and the Bounty (2010)
Well, all we can do is hope that Molly Braverman is out there somewhere, hiding from her homicidal maniac husband.- งั้นก็ ทั้งหมดที่เราทำได้ คือหวังว่า มอลลี่ เบรฟเวอร์แมน ยังอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง หลบซ่อนตัวจากสามี โรคจิตฆาตกรของเธอ The Body and the Bounty (2010)
So Braverman and Molly were high school sweethearts.เบรฟเวอร์แมนกับมอลลี่เป็นหวานใจ กันมาตั้งแต่เรียน ม.ปลาย The Body and the Bounty (2010)
Braverman wouldn't have allowed it.- เบรฟเวอร์แมนไม่ยอม ให้ทำให้ทำแบบนั้น The Body and the Bounty (2010)
Molly Braverman saw her hairdresser twice a week.มอลลี่ เบรฟเวอร์แมน ไปทำผมสัปดาห์ละสองครั้ง The Body and the Bounty (2010)
Braverman?เบรฟเวอร์แมนเหรอ? The Body and the Bounty (2010)
Mrs. Braverman, we have reason to believe that you're in danger.- คุณนายเบรฟเวอร์แมน - เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า คุณตกอยู่ในอันตราย The Body and the Bounty (2010)
It's Braverman.นั่นเบรฟเวอร์แมน The Body and the Bounty (2010)
How about losing these stupid bracelets?รู้สึกอย่างไรบ้างล่ะ ที่สูญเสีย สร้อยข้อมือเส้นนี้ไป? The Body and the Bounty (2010)
Look, let me go, and I'll get Braverman back for you.ฟังน่ะ ปล่อยฉันไปสิ เดี๋ยวฉันจะเอา ตัวเบรฟเวอร์แมนมาให้คุณ The Body and the Bounty (2010)
If Braverman hurts or kills anyone else because you prevented his arrest,ถ้าเบรฟเวอร์แมน ไปทำร้ายหรือฆ่า คนอื่นได้อีก เป็นเพราะคุณป้องกัน ไม่ให้เขาถูกจับกุมตัว The Body and the Bounty (2010)
Double the pressure on Braverman.สร้างแรงกดดันเป็นสองเท่า ให้กับเบรฟเวอร์แมน The Body and the Bounty (2010)
Listen, I'm dealing with a dangerous fugitive here-- you understand, don't you-- and I need your brain to help me figure out what his next move's gonna be.ฟังก่อน ผมกำลังรับมือกับนักโทษ หลบหนีคดี ที่เป็นอันตรายมาก อยู่ตอนนี้-- คุณคงเข้าใจน่ะ-- ผมต้องการให้นายช่วยคิด - หาทางช่วยผม ว่าควรขยับต่ออย่างไรดี The Body and the Bounty (2010)
Or an astronaut or a brain surgeon, blah-di-blah.หรือเป็นมนุษยอวกาศ หรือเป็นศัลยแพทย์สมอง และ ฯลฯ The Body and the Bounty (2010)
Because she wants you wasting your time on me while she finds Braverman.เพราะว่าเธอต้องการให้พวกคุณ เสียเวลาคดีมาซักถามผมสิ ในขณะที่เธอออกไปตามหา เบรฟเวอร์แมน The Body and the Bounty (2010)
If you get to Braverman first, I don't have to pay out 200 large.เบรฟเวอร์แมนก่อน ผมก็ไม่ได้เงิน 2 แสนเหรียญ The Body and the Bounty (2010)
Is that Molly Braverman?นั่นคือเสียง มอลลี่ เบรฟเวอร์แมน? The Body and the Bounty (2010)
From here, Braverman will head west.จากตรงนี้ เบรฟเวอร์แมน ก็จะมุ่งหน้าไปทางตะวันตก The Body and the Bounty (2010)
When Braverman rolled off the car, he landed flatfooted.ตอนที่เบรฟเวอร์แมน ลงมาจากรถ เขาเดินลงมาตีนเปล่า The Body and the Bounty (2010)
Braverman's mine, G-Man.เบรฟเวอร์แมน เป็นของฉันนะเพื่อน The Body and the Bounty (2010)
Braverman at the same time in the woods near his cabin.เบรฟเวอร์แมน ในเวลาเดียวกัน ในป่าใกล้ๆ กระท่อมของเขา The Body and the Bounty (2010)
Embrace what's new.สวมกอดสิ่งใหม่ๆ The Body and the Bounty (2010)
That is my bracelet.นั่นเป็นกำไลถักของฉัน The Bones That Weren't (2010)
♪ Hate to be so cocky and brash ♪# Hate to be so cocky and brash # The Bones That Weren't (2010)
I was so used to being in the prison library.ผมเคยชินกับการอยู่ในห้องสมุดของคุก Under the Gun (2010)
I have a table for one at Morty's Steakhouse where I will celebrate becoming a lawyer again which can only happen if I take a full load.ฉันจองโต๊ะที่ Morty's Steak House ไว้ เพื่อฉลองการกลับมาเป็นทนายอีกครั้งของฉัน ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฉันอัด... English as a Second Language (2010)
My Lexus isn't brand-new. I know.เอ่อ รถ Lexus ฉันไม่ใช่รุ่นใหม่ซะหน่อย English as a Second Language (2010)
Confirm or deny the rumor that because you knocked up Quinn Fabray, you spent all your summer pool cleaning money on a vasectomy.คุณจะยอมรับหรือปฏิเสธข่าวลือ ที่บอกว่าคุณเลิกกับควินน์ ฟาเบรย์ คุณเลยใช้เวลาทั้งหมดในหน้าร้อนหมดไปกับ การเก็บเงินเพื่อทำหมันชาย Audition (2010)
Is it also true you're suffering from a crippling depression because you're not over Miss Fabray?งั้นมันก็จริงเหมือนกันใช่มั้ยที่คุณต้องทุกข์ทนกับพายุความเศร้าใจ เพราะว่าคุณยังไม่ลืมฟาเบรย์? Audition (2010)
# These streets will make you feel brand new #ถนนเหล่านี้จะทำให้เธอรู้สึกสดใหม่ Audition (2010)
# These streets will make you feel brand new #ถนนเหล่านี้จะทำให้เธอรู้สึกสดใหม่ Audition (2010)
# Brand new # # Big lights will inspire you #สดใหม่ แสงสีจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ Audition (2010)
"Ass-braham Lin-colon." They're not even funny!"อับบราฮัม ลินคอนน์" ไม่ตลกเลยนะ! Audition (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braHow far is it to the library from here?
braYou are welcome to any book in my library.
braShe bore her misfortunes with a brave spirit.
braThe money was put into a special fund to buy books for the school library.
braThe brass band members looked very happy.
braIt was a party to celebrate her birthday.
braI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
braWe celebrated his birthday with a party.
braHer brother Kensaku is now in Brazil.
braShe shouted and threatened a policeman by brandishing a knife.
braYou are very brave.
braThe new library has been under construction since last year.
braIndeed, some writers do not think the relation of brain to consciousness is a causal relation in the first place.
braI feel like a brand new person.
braThere are a great many books in this library.
braMy sister has a very good brain.
braIt is believed that he was a brave soldier.
braThe brain was not like the liver or the lungs.
braHe held on firmly to the branch.
braBrazil supplies the world with coffee beans of quality.
braBrave man as he was, he recoiled at the sight.
braHe claimed that he had returned the book to the library.
braHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
braPress the brake pedal to turn on your taillights.
braHis bravery is worthy of praise.
braPlease take off all your clothes except your underpants and bra.
braEven our brains are all subject to the laws of physics.
braThe library is on the second floor.
braHe had a brainstorm when he invented that machine!
braI think it's about time we got down to brass tacks.
braWith the world turning circles running round my brain.
braThe branches gave but did not break.
braThis library has over 50,000 volumes.
braWere they in the library yesterday?
braThey furnished the library with many books.
braThey were not brave at all.
braHis bravery to save the child from drowning is above praise.
braThe University Administration decided to set up a branch campus in New York.
braIntoxication is what happens when the brain is affected by certain stimulants.
braThe English team beat the Brazilian team in the in the International Football Tournament.
braShe was brave and cheerful, and always made little of her troubles.
braExercise is to the body what thinking is to the brain.
braThe air-conditioning in the library is too strong.
braNow that you mention it, she also needs a bra and panties.
braStudents should make use of the books in the library.
braI belong to the brass band.
braHer family moved to Brazil.
braI seldom go to a library.
braEndometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
braWill you tell me the way to the library?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาขาสำนักงาน[N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้องสมุดประชาชน[N] public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
ขึ้นสมอง[V] enter one's brain, Example: คนบางคนพิการไปเพราะตัวจี๊ดขึ้นสมอง ทำให้สมองพิการ, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปอยู่ในสมอง
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
คุยนักคุยหนา[V] brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
เอบีเอส[N] anti-lock brake system, See also: ABS, Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
ผู้ใช้บริการห้องสมุด[N] library user
วงเล็บใหญ่[N] square brackets, Syn. วงเล็บเหลี่ยม, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ]
แก้วบรั่นดี[N] brandy glass
บัตรห้องสมุด[N] library ticket, See also: borrower's ticket
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
ไม่มีความคิด[V] have no brain, Syn. ไม่มีสมอง, Example: พวกคนสวยมักไม่มีความคิด เอาแต่สนใจความสวยไปวันๆ, Thai definition: ไม่คิดพิจารณาถึงเหตุผลอย่างเหมาะสม
การระดมสมอง[N] brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น, Example: การแก้ไขปัญหาโดยใช้การระดมสมองมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง, Thai definition: การรวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ระดมสมอง[V] brainstorm, Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น, Example: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้, Thai definition: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ล้างสมอง[V] brainwash, Syn. ล้างความคิด, Example: ทางการได้ส่งผู้ที่พูดภาษาเขมรมาล้างสมองเขาและเพื่อน, Thai definition: พยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
สมองไหล[N] brain drain, Example: ในวงการแพทย์เกิดสมองไหลต่อเนื่องจนเป็นปัญหายืดเยื้อมานานแล้ว, Thai definition: การอพยพของกลุ่มผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อไปยังที่ที่มีรายได้สูงกว่า สภาพการทำงานที่ดีกว่า
การระดมสมอง[N] brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, Example: เราต้องการระดมสมองของชาติมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้, Thai definition: การระดมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ล้างสมอง[V] brainwash, Thai definition: ความพยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
สมองไหล[N] brain drain, Thai definition: การอพยพของกลุ่มผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อไปยังที่ที่มีรายได้สูงกว่า สภาพการทำงานที่ดีกว่า
ศาสนาพราหมณ์[N] Bramanism, Syn. พราหมณ์
สมองไหล[V] brain drain
สะเทือน[V] shake, See also: quake, vibrate, Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สั่นสะเทือน[V] quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว
สาขา[N] branch, Syn. ส่วนย่อย
โอ้อวด[V] boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
ขยายสาขา[V] increase the number of branches, Example: บริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นขยายสาขาเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: กระจายส่วนย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ออกไปในบริเวณต่างๆ มากขึ้น
เบรก[N] brake, Syn. เครื่องห้ามล้อ, Example: รถคันข้างหน้าจอดขวางถนนทำให้ผมต้องเหยียบเบรกจนตัวโก่ง, Thai definition: เครื่องห้ามความเร็วในการหมุนของล้อรถ, Notes: (อังกฤษ)
เบรก[V] brake, See also: stop, Syn. หยุด, Ant. ไป, Example: การขับรถบนถนนที่ลื่นทำให้เบรกยาก จึงต้องขับด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ทำให้หยุดทันที, Notes: (อังกฤษ)
ยางพารา[N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Example: อาจารย์โต้งเป็นคลังสมองใหญ่ที่ช่วยผลักดันมุมมอง หรือแนวนโยบายใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าให้กับพรรค, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีความรู้ความสามารถ
ราคาคุย[N] brag, See also: boast, Syn. การโม้, การโอ้อวด, Example: สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น, Thai definition: โม้โอ้อวดเกินความจริง
ขี้คุย[ADJ] boastful, See also: bragful, Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่, Example: คนขี้คุยมักจะชอบพูดแต่ข้อดีของตนและมองไม่เห็นข้อเสียของตน
ขี้โม้[ADJ] bragful, Syn. ขี้คุย, ขี้โอ่, Example: อย่าไปเชื่ออะไรกับคนขี้โม้พรรค์นั้นเลย
ขึ้นชื่อลือชา[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ขึ้นชื่อลือนาม[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: ประวัติที่ขึ้นชื่อลือชาของชายผู้นี้ เห็นจะอยู่ตรงที่มีภรรยานับสิบ
เทศกาล[N] festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
เผชิญ[V] confront, See also: face, brave, meet, Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน, Example: พม่ากำลังเผชิญกับปัญหาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง, Notes: (เขมร)
เยื่อ[N] tissue, See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre, Thai definition: สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของสิ่งต่างๆ
ลือชา[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ, Example: กาญจนบุรีเป็นค่ายเชลยที่ลือชามากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ลือนาม[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ, Example: เขาเลื่องชื่อลือนามว่าเป็นคนกล้า
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
ศาสนาพราหมณ์[N] Brahminism, Syn. พราหมณ์, Example: ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาธรรมชาติ เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะธรรมชาติ
สนับมือ[N] knuckle-duster, See also: brass knuckles, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสวมมือทำเป็นรูปเหมือนแหวน 4 วงติดกันสำหรับสวมนิ้วมือเวลาชก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian   FR: bibliothécaire [m, f]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøngleūang) EN: braze   
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บรั่นดี[n.] (brandī) EN: brandy   FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
บราซิล[n. prop.] (Brāsin = Brāsil) EN: Brazil   FR: Brésil [m]
เบรก[n.] (brēk) EN: brake   FR: frein [m]
เบรก[v.] (brēk) EN: brake   FR: mettre le frein
เบรกลม[n. exp.] (brēk lom) EN: air brake   
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake   FR: frein à main [m]
เบรกรถ[n.] (brēk rot) EN: brake   FR: frein [m]
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center   FR: librairie
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ฉบับห้องสมุด [n. exp.] (chabap hǿngsamut) EN: library edition   
ฉบับประจำห้องสมุด [n. exp.] (chabap prajam hǿngsamut) EN: library edition   
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star   FR: branche d'une étoile [f]
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains   
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphrachonmaphansā) EN: King's Birthday celebrations   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurrah   FR: hourra ! ; bravo !
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaēk) EN: five-pointed star   FR: étoile à cinq branches [f]
ดิ้น[n.] (din) EN: braid ; metallic thread ; tinsel   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRA    B R AA1
ABRA    AA1 B R AH0
BRAE    B R EY1
BRAS    B R AE1 S
BRAT    B R AE1 T
BRAS    B R AA1 Z
BRAG    B R AE1 G
BRAN    B R AE1 N
BRAU    B R AW1
BRAM    B R AE1 M
BRAD    B R AE1 D
BRAZ    B R AE1 Z
BRAY    B R EY1
BRAC    B R AE1 K
BRANK    B R AE1 NG K
BRAHM    B R AA1 M
BRAVE    B R EY1 V
BRAER    B R EY1 R
BRADT    B R AE1 D T
BRAUN    B R AO1 N
BRATZ    B R AE1 T S
BRACY    B R EY1 S IY0
BRAIN    B R EY1 N
BRATS    B R AE1 T S
BRATT    B R AE1 T
BRACE    B R EY1 S
BRASH    B R AE1 SH
BRASE    B R EY1 Z
BRAGS    B R AE1 G Z
BRAKE    B R EY1 K
BRAWN    B R AO1 N
BRACK    B R AE1 K
BRAND    B R AE1 N D
BRAVO    B R AA1 V OW0
BRANT    B R AE1 N T
ABRAM    AH0 B R AE1 M
BRAUD    B R AO1 D
BRAGG    B R AE1 G
BRAID    B R EY1 D
BRAWL    B R AO1 L
BRADY    B R EY1 D IY0
BRANN    B R AE1 N
AMBRA    AE1 M B R AH0
BRALY    B R AA1 L IY0
BRAMS    B R AE1 M Z
BRASS    B R AE1 S
BRANZ    B R AE1 N Z
BRAGA    B R AA1 G AH0
BRAME    B R EY1 M
BRACH    B R AE1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bra    (n) (b r aa1)
brad    (n) (b r a1 d)
brae    (n) (b r ei1)
brag    (v) (b r a1 g)
bran    (n) (b r a1 n)
bras    (n) (b r aa1 z)
brat    (n) (b r a1 t)
bray    (v) (b r ei1)
Libra    (n) (l ii1 b r @)
brace    (v) (b r ei1 s)
bract    (n) (b r a1 k t)
brads    (n) (b r a1 d z)
braes    (n) (b r ei1 z)
brags    (v) (b r a1 g z)
braid    (v) (b r ei1 d)
brain    (v) (b r ei1 n)
brake    (v) (b r ei1 k)
brand    (v) (b r a1 n d)
brash    (j) (b r a1 sh)
brass    (n) (b r aa1 s)
brats    (n) (b r a1 t s)
brave    (v) (b r ei1 v)
bravo    (n) (b r aa2 v ou1)
brawl    (v) (b r oo1 l)
brawn    (n) (b r oo1 n)
brays    (v) (b r ei1 z)
braze    (v) (b r ei1 z)
cobra    (n) (k ou1 b r @)
zebra    (n) (z e1 b r @)
Abrams    (n) (ei1 b r @ m z)
Brazil    (n) (b r @1 z i1 l)
abrade    (v) (@1 b r ei1 d)
braced    (v) (b r ei1 s t)
braces    (v) (b r ei1 s i z)
bracts    (n) (b r a1 k t s)
braids    (v) (b r ei1 d z)
brains    (v) (b r ei1 n z)
brainy    (j) (b r ei1 n ii)
braise    (v) (b r ei1 z)
braked    (v) (b r ei1 k t)
brakes    (v) (b r ei1 k s)
branch    (v) (b r aa1 n ch)
brands    (v) (b r a1 n d z)
brandy    (n) (b r a1 n d ii)
brassy    (j) (b r aa1 s ii)
braved    (v) (b r ei1 v d)
braver    (j) (b r ei1 v @ r)
braves    (v) (b r ei1 v z)
bravos    (n) (b r aa2 v ou1 z)
brawls    (v) (b r oo1 l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace
祝う[いわう, iwau] Thai: ฉลอง English: to celebrate
勇士[ゆうし, yuushi] Thai: นักรบผู้กล้าหาญ English: brave warrior
頭脳[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains

German-Thai: Longdo Dictionary
brauchenต้องการ
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
braun(adj) ที่มีสีน้ำตาล
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
brauchen zu inf.(vi) จำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ihr braucht nicht auf mich zu warten. พวกเธอไม่จำเป็นต้องรอฉันนะ
aufbrauchen(vt) |brauchte auf, hat aufgebraucht| บริโภคจนหมด, ใช้ให้หมด เช่น Säfte sollen innerhalb von 3-4 Tagen aufgebraucht werden. น้ำผลไม้ควรถูกบริโภคให้หมดภายในสามถึงสี่วัน, See also: Related: aufessen, austrinken
vor Gebrauchก่อนใช้ เช่น vor Gebrauch gut schütteln ก่อนใช้เขย่าให้ดี
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
gebraucht(adj) มือสอง, ที่ถูกใช้แล้ว, ไม่ใหม่, See also: S. getragen, aus zweiter Hand
Bräutigam(n) |der, pl. Bräutigame/Bräutigams| เจ้าบ่าว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
Sprachgebrauch {m} (n ) การใช้ภาษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandung {f}surf [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Abnützung {f}; Abreibung {f}; Abschaben {n}; Abschleifung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abschürfung {f}; Hautabschürfung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Verbrauch {m}wastage [Add to Longdo]
Abraten {n}dissuasion [Add to Longdo]
Abrakadabra {n}abracadabra [Add to Longdo]
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Abraum {m}overlay shelf [Add to Longdo]
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap [Add to Longdo]
Abreiben {n}abrasiveness [Add to Longdo]
Abrieb {m}abrasion; wear [Add to Longdo]
Abriebfähigkeit {f}abrasiveness [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Abschirmung {f}shield; screen; shield braid [Add to Longdo]
Abschrift {f}; Exemplar {n} | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain [Add to Longdo]
Abzweigkasten {m}branch box; junction box [Add to Longdo]
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain [Add to Longdo]
Abzweigmuffe {f}branch tee [Add to Longdo]
Abzweigung {f}turn-off; branch-off [Add to Longdo]
Äquilibrierung {f} [math.]equilibration [Add to Longdo]
Algebra {f} [math.] | Boolesche Algebra {f}algebra | algebra of logic [Add to Longdo]
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI) [Add to Longdo]
Allokationsabteilung {f}allocation branch [Add to Longdo]
Altersgruppe {f}age group; age bracket [Add to Longdo]
Amber {m}; Ambra {f}ambergris [Add to Longdo]
Anbrandphase {f}initial combustion [Add to Longdo]
Andeutung {f}adumbration [Add to Longdo]
Angeber {m}; Angeberin {f} | Angeber {pl}; Angeberinnen {pl}braggart | braggarts [Add to Longdo]
Anklage eines Ministers usw. wegen Amtsmissbrauchs | Anklagen {pl}impeachment | impeachments [Add to Longdo]
Anschlagwinkel {m}bracket [Add to Longdo]
Anschlussstutzen {m}connection; connecting branch; connection sleeve; connection pipe [Add to Longdo]
Anstoß {m}umbrage [Add to Longdo]
Antiblockiersystem {n} (ABS); Blockierschutzbremssystem {n} [auto]anti-lock braking system (ABS) [Add to Longdo]
indianischer Kriegerbrave [Add to Longdo]
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Armschiene {f}bracers [Add to Longdo]
Armschutz {m}bracer [Add to Longdo]
Artothek {f}picture lending library; art lending library [Add to Longdo]
Ast {m} | Äste {pl}branch; bough | branches; boughs [Add to Longdo]
Aufbrausen {n}flare; flare-up [Add to Longdo]
Aufhängekonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
Aufhängewinkelsuspension bracket [Add to Longdo]
Aufschneiderei {f}; Prahlerei {f}; Angeberei {f}; Angabe {f}boasting; bragging; cockalorum [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
くも膜;蜘蛛膜[くもまく, kumomaku] (n) the arachnoid (membrane) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぶった切る;打った切る;打っ手切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.) [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
わらび粉;蕨粉[わらびこ, warabiko] (n) bracken starch (starch produced from the rhizomes of bracken) [Add to Longdo]
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch) [Add to Longdo]
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library [Add to Longdo]
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina) [Add to Longdo]
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
アディダス[, adeidasu] (n) Adidas (brand name) [Add to Longdo]
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages) [Add to Longdo]
アブラカダブラ[, aburakadabura] (int) abracadabra [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アメリカ貘;アメリカ獏[アメリカばく;アメリカバク, amerika baku ; amerikabaku] (n) (uk) Brazilian tapir; lowland tapir (Tapir tapirus) [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages) [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
アンチロックブレーキシステム[, anchirokkubure-kishisutemu] (n) anti-lock brake system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox [Add to Longdo]
中括号[zhōng kuò hào, ㄓㄨㄥ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] square brackets [ ] [Add to Longdo]
乘风破浪[chéng fēng pò làng, ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄆㄛˋ ㄌㄤˋ, / ] to brave the wind and the billows (成语 saw); to have high ambitions [Add to Longdo]
乞伏[Qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people [Add to Longdo]
乳罩[rǔ zhào, ㄖㄨˇ ㄓㄠˋ, ] bra [Add to Longdo]
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, / ] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2) [Add to Longdo]
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, / ] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛 [Add to Longdo]
亚巴郎[yà bā láng, ㄧㄚˋ ㄅㄚ ㄌㄤˊ, / ] Abraham (name) [Add to Longdo]
交换代数[jiāo huàn dài shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) commutative algebra [Add to Longdo]
交换代数学[jiāo huàn dài shù xué, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] (math.) commutative algebra [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
人才外流[rén cái wài liú, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, ] brain drain [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] strong; brave [Add to Longdo]
代数[dài shù, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] algebra [Add to Longdo]
代数函数[dài shù hán shù, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] (math.) an algebraic function [Add to Longdo]
代数函数论[dài shù hán shù lùn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (math.) algebraic function theory [Add to Longdo]
代数和[dài shù hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] algebraic sum [Add to Longdo]
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fundamental theorem of algebra [Add to Longdo]
代数几何[dài shù jǐ hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] algebraic geometry [Add to Longdo]
代数几何学[dài shù jǐ hé xué, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] algebraic geometry [Add to Longdo]
代数式[dài shù shì, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, / ] algebraic formula [Add to Longdo]
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, / ] algebraic topology (math.) [Add to Longdo]
代数方程[dài shù fāng chéng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, / ] algebraic equation; polynomial equation [Add to Longdo]
代数曲线[dài shù qū xiàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] algebraic curve [Add to Longdo]
代数曲面[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, / ] algebraic surface [Add to Longdo]
代数簇[dài shù cù, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄘㄨˋ, / ] (math.) algebraic variety [Add to Longdo]
代数量[dài shù liàng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] algebraic quantity [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
以撒[Yǐ sǎ, ㄧˇ ㄙㄚˇ, ] Isaac (son of Abraham) [Add to Longdo]
伯德雷恩图书馆[bó dé léi ēn tú shū guǎn, ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄣ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Bodleian Library (Oxford) [Add to Longdo]
伯拉第斯拉瓦[Bó lā dì sī lā wǎ, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄉㄧˋ ㄙ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Bratislava (capital of Slovakia) [Add to Longdo]
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, / ] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, ] to give; prepared for included in; embraced in [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic [Add to Longdo]
借书证[jiè shū zhèng, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄓㄥˋ, / ] library card [Add to Longdo]
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations [Add to Longdo]
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron [Add to Longdo]
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve [Add to Longdo]
内布拉斯加[nèi bù lā sī jiā, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ, / ] Nebraska [Add to Longdo]
内布拉斯加州[Nèi bù lā sī jiā zhōu, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ ㄓㄡ, / ] Nebraska (US state) [Add to Longdo]
内膜[nèi mó, ㄋㄟˋ ㄇㄛˊ, / ] inner membrane [Add to Longdo]
全影[quán yǐng, ㄑㄩㄢˊ ˇ, ] total shadow; umbra [Add to Longdo]
六角括号[liù jiǎo kuò hào, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] square brackets [ ] [Add to Longdo]
兵种[bīng zhǒng, ㄅㄧㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] (military) branch of the armed forces [Add to Longdo]
典礼[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] celebration; ceremony [Add to Longdo]
兼容并包[jiān róng bìng bāo, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄠ, / ] to include and monopolize many things; all-embrasing [Add to Longdo]
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, / ] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing [Add to Longdo]
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, ] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
システムライブラリ[しすてむらいぶらり, shisutemuraiburari] system library [Add to Longdo]
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library [Add to Longdo]
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch [Add to Longdo]
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name [Add to Longdo]
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library [Add to Longdo]
ライブラリ[らいぶらり, raiburari] library [Add to Longdo]
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function [Add to Longdo]
ライブラリアン[らいぶらりあん, raiburarian] librarian [Add to Longdo]
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
ライブラリファイル[らいぶらりふぁいる, raiburarifairu] library file [Add to Longdo]
ライブラリルーチン[らいぶらりるーちん, raiburariru-chin] library routine [Add to Longdo]
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (]) [Add to Longdo]
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (}) [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library [Add to Longdo]
研究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library [Add to Longdo]
公共図書館[こうきょうとしょかん, koukyoutoshokan] public library [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]
国立図書館[こくりつとしょかん, kokuritsutoshokan] national library [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
参考図書館[さんこうとしょかん, sankoutoshokan] reference library [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
[えだ, eda] branch [Add to Longdo]
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library [Add to Longdo]
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement [Add to Longdo]
商標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name [Add to Longdo]
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch [Add to Longdo]
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch [Add to Longdo]
図書館[としょかん, toshokan] library [Add to Longdo]
図書館システム[としょかんシステム, toshokan shisutemu] library system [Add to Longdo]
図書館ネットワーク[としょかんネットワーク, toshokan nettowa-ku] library network [Add to Longdo]
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] library science [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
使い方[つかいかた, tsukaikata] Gebrauch, Handhabung [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
使用済み[しようずみ, shiyouzumi] (nicht mehr) gebraucht [Add to Longdo]
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
[よめ, yome] -Braut, junge_Frau, Schwiegertochter [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
尽かす[つかす, tsukasu] (vollkommen) aufbrauchen [Add to Longdo]
尽きる[つきる, tsukiru] erschoepft_werden, aufgebraucht_werden, -enden [Add to Longdo]
尽くす[つくす, tsukusu] erschoepfen, aufbrauchen, sich_anstrengen, sich_bemuehen [Add to Longdo]
常習[じょうしゅう, joushuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
廃る[すたる, sutaru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃れる[すたれる, sutareru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
[へい, hei] UEBEL, SCHLECHT, MISSBRAUCHEN, (BESCHEIDENES_PRAEFIX) [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] alt_hergebracht, ueblich, gebraeuchlich [Add to Longdo]
恒例[こうれい, kourei] Gewohnheit, -Brauch [Add to Longdo]
慣例[かんれい, kanrei] Sitte, Brauch [Add to Longdo]
慣習[かんしゅう, kanshuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
憤然と[ふんぜんと, funzento] aufgebracht, entruestet, zornig [Add to Longdo]
振動[しんどう, shindou] Schwingung, Oszillation, Vibration [Add to Longdo]
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]
放火[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]
新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] Braut_und_Braeutigam [Add to Longdo]
日焼け[ひやけ, hiyake] Sonnenbrand, Sonnenbraeune [Add to Longdo]
柳び[りゅうび, ryuubi] schoene_Augenbrauen [Add to Longdo]
梅酒[うめしゅ, umeshu] Pflaumenbranntwein [Add to Longdo]
浅黒い[あさぐろい, asaguroi] dunkelfarbig, braeunlich [Add to Longdo]
消耗[しょうもう, shoumou] Verbrauch, Konsum, Abnutzung [Add to Longdo]
消費者[しょうひしゃ, shouhisha] Verbraucher, Konsument [Add to Longdo]
濫用[らんよう, ranyou] Missbrauch, widerrechtliche_Verwendung [Add to Longdo]
火事[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
無用[むよう, muyou] nutzlos, unbrauchbar, unnoetig [Add to Longdo]
焼き鳥[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
焼く[やく, yaku] (etwas)(ver)brennen, braten, roesten, backen [Add to Longdo]
焼ける[やける, yakeru] brennen, abbrennen, gebraten_werden [Add to Longdo]
焼鳥[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
用いる[もちいる, mochiiru] gebrauchen, brauchen, benutzen [Add to Longdo]
盗用[とうよう, touyou] Diebstahl, widerrechtlicher_Gebrauch [Add to Longdo]
眉毛[まゆげ, mayuge] Augenbraue [Add to Longdo]
私用[しよう, shiyou] Privatgebrauch [Add to Longdo]
習慣[しゅうかん, shuukan] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
[まく, maku] MEMBRANE [Add to Longdo]
花婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam [Add to Longdo]
花嫁[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]
茶色[ちゃいろ, chairo] braun [Add to Longdo]
茶褐色[ちゃかっしょく, chakasshoku] -braun, kastanienbraun [Add to Longdo]
褐色[かっしょく, kasshoku] -braun [Add to Longdo]
要る[いる, iru] brauchen, noetig_sein [Add to Longdo]
赤褐色[せっかっしょく, sekkasshoku] rotbraun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top