Search result for

bovines

(44 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bovines-, *bovines*, bovine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bovines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bovines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bovine[ADJ] เกี่ยวกับวัว
bovine[ADJ] โง่และช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine

English-Thai: Nontri Dictionary
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bovine tuberculosisวัณโรควัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculosis, bovineวัณโรควัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bovine spongiform encephalopathyโรควัวบ้า [TU Subject Heading]
Serum albumine, Bovineโบไว ซีรั่ม อัลบูมิน [TU Subject Heading]
Bovine Typeชนิดที่ได้จากวัว [การแพทย์]
Brucellosis, Bovineบรูเซลโลซิสในวัว,โรคบรูเซลโลซิสในวัว [การแพทย์]
Insulin, Bovineอินซูลินของวัว [การแพทย์]
Mastitis, Bovineเต้านมวัวอักเสบ, เต้านมอักเสบในวัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, a bovine replacement is a whole different surgery, like the mechanical valve was a whole different surgery.อู้ว แล้วก็พวกวัว ซึ่งมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เหมือนกับการเปลี่ยนวาล์เครื่องยนต์ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง Blink (2010)
To what temperature must you heat beef in order to kill the prion that causes bovine spongiform encephalopathy?ใช้อุณหภูมิเท่าไรกับเนื้อ เพื่อให้มันฆ่าไพรออนได้ ที่ทำให้เกิดโรควัวบ้าได้ The 21-Second Excitation (2010)
Your neurology department loaned me a culture of prions for my research on bovine spongiform encephalopathy.แม่หนูตัวที่ได้กัดคุณทุกสัปดาห์ ได้โปรดเรากำลังรับประทานอาหารนะ The Isolation Permutation (2011)
In order for this zygote to stay firmly ensconced in my uterine wall, my doctor has put me on bovine hormones that are making me extremely nauseous.ถ้าจะให้มันคงอยู่ในผนังมดลูก หมอได้ให้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตกับฉัน และมันทำให้ฉันคลื่นไส้ตลอดเวลา On My Way (2012)
Well, he had bovine tuberculosis, as I'm sure he told you.เขาเป็นวัณโรค ผมมั่นใจว่าเขาบอกคุณแล้ว The Imitation Game (2014)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
It's bovine. Cow's blood.มันเป็นวัว เลือดวัว About Last Night (2008)
Westec Veterinary Services- for the transporting of bovine semen.Westec Veterinary Services- สำหรับขนส่ง น้ำอสุจิวัว Resurrection (2008)
I am Charles Bovin, private investigator.Ich bin Charles Bovin, Privatdetektiv. Victor Victoria (1982)
I would prefer not to consume bovine lactose at any temperature.Ich lehne den Konsum boviner Laktose jeglicher Temperatur ab. The Changeling (2003)
They cut out the tumor, replace any damaged heart muscle with bovine patches. That's a patch made from the cow's pericardium. - It's a sac that encloses the heart.Der Tumor wird entfernt und das Gewebe durch bovine Patches ersetzt, eine Art Flicken aus Rinderperikat, die eine Ummantelung bilden. Autopsy (2005)
You have lots of vitamins, minerals, all kinds of proteins, including a little something I like to call bovine serum albumin which you get from eating the animals mentioned.Jede Menge Vitamine, Mineralien und Proteine. Darunter auch eins, das sich bovines Serumalbumin nennt. Das bekommt man vom Essen der erwähnten Tiere. Sex Kills (2006)
Your neurology department loaned me a culture of prions for my research on bovine spongiform encephalopathy.Eure neurologische Abteilung hat mir eine Kultur Prionen geliehen,... für meine Forschung an Boviner Spongiformer Enzephalopathitis. The Isolation Permutation (2011)
Cattle rancher Bobby "Bovine" McFeely.den Viehzüchter Bobby "Bovine" McFeely. Going Rogue (2014)
Bovine McFeely saved 17 cows from the great flood.Bovine McFeely bewahrte 17 Rinder vor dem sicheren Tod. Going Rogue (2014)
People think, "Well, no, I want hormone-free, not injected with bovine growth hormone."Die Leute denken: "Nein, ich will es hormonfrei," "ohne bovine Wachstumshormone." What the Health (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap   FR: bosse (de bovin) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOVIN    B OW1 V IH2 N
BOVINE    B OW1 V AY2 N
BOVINO    B OW0 V IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bovine    (j) (b ou1 v ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerfälligbovine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
牛海綿状脳症[うしかいめんじょうのうしょう, ushikaimenjounoushou] (n) (See 狂牛病) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease [Add to Longdo]
狂牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease [Add to Longdo]
鈍重[どんじゅう, donjuu] (adj-na,n) dullness; bovinity; thickheaded; slow-witted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy), #39,716 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] (bovine), #321,192 [Add to Longdo]
狂牛病[kuáng niú bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mad cow disease; bovine spongiform encephalopathy, BSE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

  Bovines
    Bovines

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top