Search result for

bornes

(600 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bornes-, *bornes*, borne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bornes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bornes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
born[ADJ] ที่เป็นมาโดยกำเนิด, See also: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
borne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear
inborn[ADJ] โดยกำเนิด, See also: แต่แรกเกิด, แต่กำเนิด, Syn. native, innate, inbred
reborn[ADJ] ซึ่งเกิดใหม่, Syn. renewed
suborn[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน
unborn[ADJ] ยังไม่เกิด, See also: ยังอยู่ในครรภ์มารดา, ยังไม่คลอด
unborn[ADJ] ที่ยังไม่เริ่ม
newborn[ADJ] แรกเกิด, See also: ซึ่งเกิดใหม่, Syn. infant, new
newborn[N] เด็กแรกเกิด, Syn. infant
airborne[N] ที่ส่งโดยทางอากาศ
baseborn[ADJ] เกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อย
forborne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ forbear
freeborn[ADJ] ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
highborn[ADJ] ซึ่งเกิดมาในตระกูลสูง (ทางวรรณคดี), See also: ซึ่งเกิดมาในตระกูลซึ่งเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย, Syn. wellborn, Ant. common, plebeian
low-born[ADJ] เกิดในตระกูลชั้นต่ำ, See also: มีสกุลต่ำ
seaborne[ADJ] ขนส่งทางทะเล, See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล, Syn. seafaring, aflat
stubborn[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, Syn. dogged, headstrong, obstinate
stubborn[ADJ] รับมือยาก, See also: ว่ายาก, ควบคุมยาก, Syn. intractable, uncontrollable, unyielding
suborner[N] ผู้ติดสินบน
wellborn[ADJ] ที่กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์, See also: ที่กำเนิดในตระกลูผู้ดี, ที่กำเนิดในตระกลูที่ร่ำรวย, Syn. highborn
wellborn[N] ผู้ที่กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์, See also: ผู้ที่กำเนิดในตระกลูผู้ดี, ผู้ที่กำเนิดในตระกลูที่ร่ำรวย
earthborn[ADJ] ซึ่งเกิดจากโลก, See also: มีกำเนิดจากโลก, Syn. mortal
earthborn[ADJ] ซึ่งต้องตาย
firstborn[N] ลูกคนหัวปี, See also: ลูกคนโต, Syn. first child, Ant. youngest child
stillborn[ADJ] ซึ่งคลอดออกมาตาย, See also: ซึ่งตายตั้งแต่เกิด, Syn. born dead
stillborn[ADJ] ไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล, Syn. abortive, unseccessful, Ant. successful
born-again[ADJ] ซึ่งเชื่อแรงกล้าในศาสนาและต้องการให้ผู้อื่นเชื่อเหมือนกัน
first-born[ADJ] เกี่ยวกับคนหัวปี, See also: เกี่ยวกับคนโต, Syn. eldest, Ant. youngest
twice-born[ADJ] มีการกลับชาติมาเกิด
wind-borne[ADJ] ซึ่งกระจัดกระจายด้วยลม, See also: ซึ่งพัดพาไปด้วยลม
native-born[ADJ] โดยกำเนิด, Syn. native
subornation[N] การติดสินบน
natural-born[ADJ] ซึ่งมีมาแต่กำเนิด
natural-born[SL] เกิดมาพร้อมพรสวรรค์
be borne away[PHRV] ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away
not born yesterday[IDM] มีประสบการณ์, See also: มีความรู้
in all one's born days[IDM] ตั้งแต่เกิดมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
born(บอร์น) adj. กำเนิด,แต่กำเนิด,โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา,ไร้ประสบการ) -Conf. borne
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
freebornadj. ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
heliborne(เฮล'ละบอร์น) adj. ซึ่งนำส่งโดยเฮลิคอปเตอร์
native-born(เน'ทิฟว'บอร์น) adj. ซึ่งเกิดในประเทศดังกล่าวซึ่งเกิดในพื้นเมือง
newborn(นิว'บอร์น) adj. เพิ่งเกิด,เกิดใหม่. n. ทารกแรกเกิด., Syn. baby
reborn(รีบอร์น') adj. เกิดใหม่,เกิดอีก
seabornadj. เกิดในทะเล,เกิดจากทะเล
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
unborn(อันบอร์น') adj. ยังไม่เกิด,ยังไม่ปรากฎ,ในอนาคต,ต่อไป,ยังอยู่ในครรภ์มารดา,ยังไม่คลอด
wellborn(เวล'บอร์น) adj. กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์,กำเนิดในตระกูลผู้ดี
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป

English-Thai: Nontri Dictionary
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
born(adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
born(vt) pp ของ bear
borne(vt) pp ของ bear
firstborn(adj) หัวปี,เป็นคนแรก
forborne(vi) pp ของ forbear
inborn(adj) มีมาแต่กำเนิด,ตั้งแต่เกิด,โดยกำเนิด
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่,แรกเกิด
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
unborn(adj) ยังไม่เกิด,ยังไม่คลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
live-bornที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
live-born childทารกที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reflex, unconditioned; reflex, inbornรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, inborn; reflex, unconditionedรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornทารกตายคลอด, ตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillborn childทารกตายคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne magnetometer; aerial magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
born out of wedlockเกิดนอกสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
borniteบอร์ไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
born alive(ทารก) เกิดรอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bloodborn-ติดต่อทางเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mucosa-borne dentureฟันปลอมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ tissue-borne denture; tissue-borne partial denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mean number of children ever born per womanจำนวนเฉลี่ยของบุตรเกิดรอดต่อสตรีหนึ่งคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockบุตรนอกกฎหมาย [ดู illegitimate child] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockลูกนอกสมรส [ดู bastard] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizen, natural-bornพลเมืองโดยกำเนิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partialฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partialฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ[มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne partial; denture, tissue-borneฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne partial; denture, tissue-borneฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ[มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tooth-and mucosa-borneฟันปลอมมีเยื่อเมือกและฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, mucosa-borneฟันปลอมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partial] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust-borne infectionการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead-bornตายก่อนคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tooth-borneฟันปลอมมีฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, flea-borne typhusไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign-bornที่เกิดต่างถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infant, newbornทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [มีความหมายเหมือนกับ neonate; newborn ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inbornเกิดแต่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inborn reflex; reflex, unconditionedรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inborn toleranceความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, water-borneการติดเชื้อจากน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, airborneการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, dust-borneการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth-and mucosa-borne dentureฟันปลอมมีเยื่อเมือกและฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth-borne dentureฟันปลอมมีฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue- borne denture; tissue-borne partial dentureฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ mucosa-borne denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue-borne denture; tissue-borne partial dentureฟันปลอมมีเนื่อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ mucosa-borne denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue-borne partial denture; tissue- borne dentureฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ mucosa-borne denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue-borne partial denture; tissue-borne dentureฟันปลอมมีเนื่อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ mucosa-borne denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing of unborn personการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural-born citizenพลเมืองโดยกำเนิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural-born citizenพลเมืองโดยกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newborn infantทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [มีความหมายเหมือนกับ neonate; newborn ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic diseases, Inborn ; Genetic disorders ; Hereditary diseasesโรคพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Infant, Newbornทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Infant, Newborn, Diseasesโรคของทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Metabloism, Inborn errorsโรคเมตะบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Newbornกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Unborn children (Law)เด็กที่ยังไม่เกิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Waterborne infectionการติดเชื้อจากน้ำ [TU Subject Heading]
Stillborn แบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด
การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 [สิ่งแวดล้อม]
Water-Borne Disease โรคทางน้ำ
โรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสารพิษที่อยู่ใน น้ำ เช่น ไข้รากสาดน้อย อหิวาตกโรค บิด และโรคทางลำใส้อื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Children Ever Born จำนวนบุตรเกิดรอด
นิยมวัดเป็นจำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยต่อสตรี โดยดูจากจำนวนบุตรจากการสมรสครั้งปัจจุบันหรือทุกครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Bornite บอร์ไนต์
แหล่ง - ในประเทศไทยไม่ค่อยพบมาก พบในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่จังหวัดยะลา ที่จังหวัดเพชรบุรี พบเกิดอยู่กับแร่ทองแดงชนิดอะซูไรต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง นำมาแยก และถลุงเอาโลหะทองแดงมาใช้ประโยชน์ [สิ่งแวดล้อม]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Air Borneการติดต่อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Borne Infectionการติดเชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Air-Borne-Contaminatedอากาศปนเปื้อน [การแพทย์]
Airborne Route(การติดเชื้อโดยทางอากาศ [การแพทย์]
Airborne Transmissionการแพร่เชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Animals, Newbornสัตว์แรกเกิด [การแพทย์]
Arhropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส [การแพทย์]
Arthropod Borne Diseasesโรคที่เกิดจากแมลงเป็นสื่อ [การแพทย์]
Arthropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส, ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ [การแพทย์]
Bornholm Diseaseกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอักเสบ [การแพทย์]
Cycles, Born Haberวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ [การแพทย์]
Disease, Vector Borneโรคที่เกิดจากพาหะนำ [การแพทย์]
Disease, Vectorborneโรคที่เกิดจากแมลงชนิดต่างๆเป็นสื่อนำ [การแพทย์]
Diseases, Vector-Borneโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ [การแพทย์]
Dust, Air-Borneฝุ่นละอองในอากาศ [การแพทย์]
Encephalitis, Arthropod-Borne Viralอาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Non-Arthropod-Borne Viralนอน-อาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Equation, Bornสมการของบอร์น [การแพทย์]
Fever, Tick-Borneโรคที่นำโดยเห็บ [การแพทย์]
Flavivirus, Tick-Borneเห็บเป็นพาหะ [การแพทย์]
Flea-Borneนำด้วยพวกหมัด [การแพทย์]
Flea-Borneโรคหมัด [การแพทย์]
Food Borne Diseasesโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อนำ [การแพทย์]
Food Borne Pathogensโรคที่เกิดเนื่องจากอาหารที่รับประทานโดยตรง [การแพทย์]
Food-Borneอาหารเป็นพาหะ [การแพทย์]
Food-Borne Infectionอาหารสกปรกมีเชื้ออยู่ [การแพทย์]
Hemolytic Disease in Newbornโรคตัวเหลืองในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Hemolytic Disease of the Newbornโรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Infant, Newbornทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Infant, Newborn, Diseasesเด็กอ่อน, เหน็บชาหัวใจ; ทารกแรกเกิด, โรค [การแพทย์]
Infection, Water-Borneน้ำเป็นสื่อนำกระจายเชื้อโรค [การแพทย์]
Live Bornการเกิดมีชีพ [การแพทย์]
Louse-Borneนำด้วยพวกเหา [การแพทย์]
Louse-Borne Diseaseเหาเป็นพาหะนำโรค [การแพทย์]
Metabolism, Inborn Error ofความผิดปกติโดยกำเนิดของเมตาโบลิสม์ [การแพทย์]
Metabolism, Inborn Errorsเมตาบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด, โรค; เมตาบอลิสมผิดปกติแต่กำเนิด [การแพทย์]
Metabolism, Inborn Errorsความผิดปกติของเมตาโบลิสม์, การผิดปกติของการครองธาตุและชีวเคมีมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Milk-Borneเชื้อโรคผ่านติดน้ำนมสดไปสู่เด็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foodborne illness (n ) อาหารเป็นพิษ
See also: S. food poisoning, foodborne disease,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gisborne?Gisborne? Bad Blood (2009)
Airborne.Airborne. New York Kids (2014)
Like a salmon returning to the stream where it was born.เหมือนปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำไปยังที่ที่มันเกิด Birthmarks (2008)
What year was she born?เกิดปีอะไร Birthmarks (2008)
If she was born today, she'd be in trouble, but we're not gonna let that happen.ถ้าเธอเกิดวันนี้ เธอมีปัญหาแน่ แต่เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้น Joy (2008)
I didn't say you weren't stubborn.ฉันไม่ได้ว่าคุณดื้อดึง Joy (2008)
You're scared, and stubborn, and you don't like people feeling sorry for you.คุณกลัว แล้วก็ดื้อมาก และคุณก็ไม่ชอบ ให้คนมาสงสารคุณ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
Yeah, if her daddy hadn't been drunk, she might never have been born. So...ใช่สิ ถ้าพ่อของเธอไม่เมา เธอคงไม่ได้ลืมตามาดูโลกหรอก Dying Changes Everything (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
He was born with half a stomach and a hole in his heart.เขาเกิดมามีกระเพาะอาหารครึ่งหนึ่ง และหัวใจเขาเป็นรู Pilot (2008)
A day? A week? You know, you were born with that same heart defect your little brother had.กี่วัน กี่อาทิตย์ แกรู้ แกเกิดมามีโรคหัวใจบกพร่อง เหมือนกับพี่ชายตัวเล็กๆของแก Pilot (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
Thus the first code of Camelot was born.ดังนั้นกฏข้อแรกขิงคาเมลอตจึงถือกำเนิดขึ้น Lancelot (2008)
It is born of magic, sire, and it can only be killed by magic.มันกำเนิดมาจากเวทย์มนต์ฝ่าบาท แล้วก็จะถูกกำจัดได้ด้วยเวทย์มนต์เท่านั้น Lancelot (2008)
He's too stubborn.เขาดื้อเกินไป The Moment of Truth (2008)
The sword was born of the old magic.ดาบนั้นเกิดจากเวทย์มนต์เก่าแก่ Excalibur (2008)
I didn't ask to be born!คุณคิดว่าฉันเกิดมาเพราะฉันอยากเกิดหรอ Scandal Makers (2008)
Shortly after I was born, I have lost my visions due to an illnessหลังจากข้าเกิดได้ไม่นาน ตาข้าก็บอด Iljimae (2008)
I met him when he as a newbornข้าเคยพบกเขาตอนแรกเกิด Iljimae (2008)
You had born a child that looks exactly like you.เจ้าให้กำเนิดลูกที่หน้าตาเหมือนเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
I've been raising him since he was born. He is no different from my biological son.ข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด เขาก็ไม่ต่างจากลูกแท้ๆของข้า Iljimae (2008)
I was born into money like you, and do whatever the hell I want.ว่าชั้นจะเกิดมาร่ำรวยเหมือนนาย และทำทุกอย่างที่ชั้นอยากทำ นายรู้มั๊ย? Baby and I (2008)
It's about being born black in America.มันเกี่ยวกับการเกิดเป็นคนดำในอเมริกา The Bank Job (2008)
Can any of you imagine what it is like to be born a black man in this world?พวกคุณนึกถึงอะไรที่เหมือนกับ การเกิดเป็นคนดำในโลกนี้ได้มั้ย The Bank Job (2008)
But it is dangerous when a low-born peasant is gifted.แต่ว่ามันอัตรายเกิดไป ถ้าเด็กที่เกิดเป็นชนชั้นต่ำจะมีพรสวรรค์ขึ้นมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- We suffered because of those unworthy lowborn!-พวกเราต้องอดทนก็เพราะพวกที่เกิดมาเป็นชนชั้นต่ำเนี่ยนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What year were you born in?คุณเกิดปีอะไร Heartbreak Library (2008)
But when she was born... she became much more than just an experiment.แต่เมื่อเธอลืมตาดูโลก.. เธอกลายมาเป็นสิ่งที่เหนือกว่าการทดลอง Babylon A.D. (2008)
Orellana wasn't born in Peru. He was born in Spain.ออเรลลานา ไม่ได้เกิดในเปรู เขาเกิดในสเปน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You were born in Leeds, England.คุณเกิดที่เมือง ลีด อังกฤษ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
By then, Mutt was born and I was married!ตอนนั้น ฉันก็คลอดแล้วก็แต่งงานไปแล้ว! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
When I find him, I'm gonna make that cat wish never born.เมื่อฉันเจอมัน ฉันจะทำให้มันไม่มีวันได้เกิดแน่ Bolt (2008)
And why you were born here?แล้วทำไมนายถึงเกิดมาล่ะ? My Sassy Girl (2008)
- What? That's nonsense. I was born before you.ไร้สาระแล้ว ชั้นเกิดก่อนเธออีก My Sassy Girl (2008)
And I was born under unusual circumstances.และผมเกิดมาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I've been told it was an especially good night to be born.มีคนบอกผมว่ามันเป็นคืนที่ดีเป็นพิเศษ ที่จะเกิดมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was born with some form of disease.- ผมเป็นโรคมาตั้งแต่เกิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was born old.เกิดมา ก็แก่เลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Turn around. Oh, you look like you've been born again!หันมาสิ โอว เธอดูเหมือนกับเกิดใหม่เลย! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You were born the night the Great war ended.คุณคลอดออกมาในคืนที่สงครามโลกยุติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You were born in 1918, 49 years ago.คุณเกิดในปี 1918 เมือ 49 ปีมาแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Baby born like me.-ทารกที่เกิดมาเหมือนผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Some people are born to sit by a river.บางคนเกิดมาเพื่อจะนั่งอยู่ริมแม่น้ำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Most of our students are born with their powers.นักเรียนส่วนใหญ่ของเรา เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษ Superhero Movie (2008)
To your newborn baby?กับ ลูก คนล่าสุด Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
born1980 was the year when I was born.
bornA baby boy was born to them.
bornA baby deer can stand as soon as it is born.
bornA baby was born to them.
bornAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
bornAlthough he was born in England, he speaks English very badly.
bornA newborn baby is liable to fall ill.
bornAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
bornA son was born to the couple.
bornA soon as man is born he begins to die.
bornAs soon as man is born he begins to die.
bornAs soon as man is born, he begins to die.
bornAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
bornAs the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.
bornBack into the hole where I was born.
bornBob was born in the same year as you.
bornBorn in America, Taro speaks good English.
bornBorn in a poor family, he is anxious for wealth.
bornBorn in a rich family, he would have studied in England.
bornBorn in better times, he would have become a great scholar.
bornBorn in better times, he would have become famous.
bornBorn in England, he speaks British English.
bornBorn in Japan, I make it a rule to have rice at dinner.
bornBorn on 2006 Feb 23, at 2730g, our family's treasure.
bornBut born of God.
bornChildren born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.
bornChrist was born in 4BC.
bornDegas was born more than 150 years ago.
bornDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
bornDo you know where she was born?
bornDo you remember the town he was born?
bornDo you think I was born yesterday?
bornFor all I know, he was born in Italy.
bornGenius must be born, and never can be taught.
bornGeorge Washington was born in 1732.
bornHad Napoleon been born in this century, what could he have done?
bornHave you named your new born baby?
bornHave you visited the town where your father was born?
bornHe had been living in Nagano for seven years when his daughter was born.
bornHe is a born poet.
bornHe is an American, but as he was born and brought up in Japan, he can speak Japanese quite fluently.
bornHe is a Parisian born and bred.
bornHe is rich and, moreover, well-born.
bornHe is said to have been born in Africa.
bornHe is stubborn though honest.
bornHe is the town where he was born.
bornHe made a lot of money in New York and went back to the small town where he was born.
bornHe stubbornly persisted in his opinion.
bornHe was born and bred a gentleman.
bornHe was born and brought up in Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดก่อนกำหนด[V] preborn, See also: premature, Syn. คลอดก่อนกำหนด, Example: ลูกสาวคนแรกเกิดก่อนกำหนด 2 เดือนแต่ก็แข็งแรงดี, Thai definition: กำเนิดขึ้นมาก่อนถึงระยะเวลาที่หมายไว้
สันดาน[N] inborn trait, Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[N] old servant, See also: slave since childhood, one born in slavery, Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่, Example: ทุกวันนี้คนรับใช้ที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสูญพันธุ์ไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้จนไว้วางใจได้, Notes: (สำนวน)
แท้ง[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
มารหัวขน[N] child born by unmarried parents, See also: unwanted child, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ, Notes: (ปาก)
สหชาติ[N] persons born on the same day or in the same year, Syn. สหชาต, Thai definition: ผู้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน, ผู้เกิดร่วมปีนักษัตรในรอบเดียวกัน, Notes: (บาลี)
สุดท้อง[ADJ] youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
เด็กแรกคลอด[N] new-born baby, Syn. ทารกแรกคลอด, Example: ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกคลอดลงเป็นอันมาก, Count unit: คน, Thai definition: เด็กเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดออกมาจากท้องแม่
คลอดลูก[V] deliver a child, See also: give birth to, be born, bear, Syn. ออกลูก, Example: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด, Thai definition: ให้กำเนิดลูก
เกิด[V] be born, See also: take birth, Syn. คลอด, กำเนิด, Ant. ตาย, Example: ตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในท้องแม่นานถึง 9 เดือนจนกระทั่งเกิด เด็กต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
อุบัติ[V] be born, Syn. เกิด, Example: ผู้มีบุญมาอุบัติในโลก
ปากแข็ง[ADJ] stubborn, See also: obstinate, tight-lipped, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา
มือแข็ง[ADJ] stiff in manner, See also: immodest, disrespectful, stubborn, Ant. มืออ่อน, Example: เขาเป็นคนมือแข็ง ไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใคร, Thai definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
ว่ายาก[ADJ] stubborn, See also: obstinate, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: เขาเป็นเด็กว่ายาก พูดสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟัง, Thai definition: ที่ไม่อยู่ในโอวาท
ว่ายาก[V] be stubborn, See also: be obstinate, be disobedient, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: ลูกชายคนโตของเขาว่ายากสอนยากไม่อยากมีใครเลี้ยงให้หรอก, Thai definition: ไม่อยู่ในโอวาท
แว้[INT] cry of a new-born infant, Syn. อุแว้, Example: พอลูกร้องแว้คนเป็นพ่อแม่ก็จะรีบวิ่งไปดูทันที, Thai definition: เสียงอย่างเสียงเด็กแดงๆ ร้อง
แว้[V] cry (new-born infant), Syn. ร้อง, อุแว้, Example: เด็กคนนี้พอแว้ออกมาก็มีเงินเป็นล้านแล้ว
อุก[N] Hemipimlodus borneenis, Thai definition: ชื่อเรียกปลากดหลายชนิดในวงศ์ Ariidae ซึ่งเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้ำจะร้องเสียงอุกๆ
อาชาไนย[ADJ] wellborn, Thai definition: กำเนิดดี, พันธุ์ หรือตระกูลดี
เสวยพระชาติ[V] be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ตะแบง[ADV] stubbornly, See also: awry, obstinately, turned toward one side, Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ, Example: เขาเถียงตะแบงไปโดยไม่มีเหตุผล, Thai definition: อาการที่พูดหรือเถียงเฉไฉหรือดันไปข้างๆ คูๆ
ตะบัน[V] be persistent, See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, Example: แกตะบันสวมเสื้อตัวเดียวกันตั้งเดือน
ถลัน[V] dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ถือกำเนิด[V] born, See also: originate, Syn. เกิด, เสด็จพระราชสมภพ, ประสูติ, สมภพ, Ant. ตาย, Example: สุจินดาถือกำเนิดในครอบครัวทหาร, Thai definition: มีชีวิตขึ้น
ทวิชาติ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. ทวิชงค์, ทวิช, พราหมณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชาติ[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, ทวิช, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชงค์[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิช, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิช[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวิช[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิชงค์, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิฐิ[N] conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นาคร[N] town people, See also: city people, town-born, town-bred, Syn. ชาวนคร, ชาวกรุง, ชาวเมือง, Ant. ชาวชนบท, ชาวบ้าน, คนบ้านนอก, Count unit: คน
ร่วมท้อง[ADJ] of the same mother, See also: to be born of the same mother, having the same mother, Syn. ร่วมอุทร, ร่วมสายโลหิต, Example: เขาเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องร่วมท้อง 7 คน, Thai definition: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
ร่วมอุทร[ADJ] of the same mother, See also: to be born of the same mother, having the same mother, Syn. ร่วมท้อง, ร่วมแม่, Ant. ต่างแม่, คนละแม่, Thai definition: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
รั้น[ADJ] stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
ไม่ฟังเสียง[V] disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง
ปฏิสนธิ[V] be born, See also: take birth, Syn. เกิด, กำเนิด, ถือกำเนิด, Ant. แท้ง, ตาย, ล้มหายตายจาก, จากไป, ล้มตาย, Example: ตัวอ่อนปฏิสนธิในรังไข่
ประสูติ[V] be born, See also: beget, give birth, deliver, Syn. เกิด, กำเนิด, คลอด, Ant. ตาย, Example: พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6, Notes: (ราชา)
ชาตะ[V] be born, Syn. ชาต, เกิด, กำเนิด, Ant. มรณะ, Notes: (บาลี)
กลับชาติมาเกิด[V] reincarnate, See also: born again in a new body, Example: เมื่อชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นนกแต่ชาตินี้เขากลับชาติมาเกิดเป็นคน
กระด้างกระเดื่อง[V] disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กระด้างกระเดื่อง[ADJ] rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
คนโต[ADJ] firstborn, See also: eldest, Syn. คนหัวปี, Ant. คนสุดท้อง, Example: พี่สาวคนโตของฉันมีสาวใช้ประจำบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานถึงสิบปี, Count unit: คน
การดื้อแพ่ง[N] obstinateness, See also: stubbornness, disobedience, intransigence, Thai definition: การขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, การขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
กำเนิด[V] be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
คลอด[V] be born, See also: give birth, Syn. เกิด
ความดื้อ[N] obstinacy, See also: stubbornness, mulishness, persistence, Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น, Example: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม
ความรั้น[N] stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน
เด็กแดง[N] new born baby, Syn. ทารก, เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน
เด็กแรกเกิด[N] newborn baby, See also: babe, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กทารก, เด็กอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
ชาต[v.] (chāta = chāt) EN: be born   
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[n. exp.] (dek koēt mai) EN: newborn baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยสันดาน[adj.] (dōi sandān) EN: inborn   FR: inné
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn   
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวปี[adj.] (hūapī) EN: firstborn ; eldest   FR: aîné
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born   FR: provenir ; naître
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
คลอด[v. exp.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
คนโต[adj.] (khontō) EN: firstborn ; eldest   FR: aîné
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce   FR: imbécile [m] ; simplet [m]
เกิด[v.] (koēt) EN: be born   FR: naître ; venir au monde ; voir le jour
เกิดเมื่อ ค.ศ. ...[v. exp.] (koēt meūa khø.sø. ...) EN: be born in ... (+ year)   FR: naître en ... (+ année) ; être né en ... (+ année)
เกิดในตระกูลชั้นต่ำ [adj.] (koēt nai trakūn chan tam) EN: low-born   
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ลูก[n.] (lūk) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp   FR: petit [m]
ลูกทุ่ง[n.] (lūkthung) EN: animal born wild   
มีสกุลต่ำ[adj.] (mī sakun tam) EN: low-born   
พลเมืองโดยกำเนิด[n. exp.] (phonlameūang dōi kamnoēt) EN: natural-born citizen   FR: citoyen de naissance [m]
ประสูติ[v.] (prasūt) EN: beget ; give birth to ; be born   FR: naître ; donner naissance
แรกเกิด[adj.] (raēkkoēt) EN: newborn   FR: nouveau-né
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; be dogmatic   FR: têtu ; obstiné ; dogmatique
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
เสวยพระชาติ[v.] (sawoēiphrachāt) EN: be born ; come into the world   FR: venir au monde
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
ซ้อมพยาน[v. exp.] (søm phayān) EN: suborn a witness   
สุดท้อง[adj.] (sutthøng) EN: youngest ; last-born   FR: cadet [m] ; dernier-né [m] ; benjamin [m]
แต่กำเนิด[adj.] (taē kamnoēt) EN: inborn   FR: inné
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences   FR: se précipiter ; faire irruption
ถือกำเนิด[v.] (theūkamnoēt) EN: be born into/at/in ; originate ; spring from   FR: naître
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: be delivered ; be born ; see daylight ; come into the world ; give birth (to)   FR: naître ; venir au monde
แว้[interj.] (waē) EN: cry of a new-born infant   FR: cri d'un bébé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BORN    B AO1 R N
BORNE    B AO1 R N
ABORN    AH0 B AO1 R N
BORNS    B AO1 R N Z
INBORN    IH1 N B AO2 R N
WYBORN    V IH1 B ER0 N
RABORN    R AE1 B ER0 N
OSBORN    AO1 Z B AO2 R N
OGBORN    AA1 G B ER0 N
UNBORN    AH1 N B AO1 R N
TABORN    T AE1 B ER0 N
REBORN    R IY1 B AO1 R N
BORNER    B AO1 R N ER0
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2
AMBORN    AH0 M B AO1 R N
WILBORN    W IH1 L B ER0 N
WINBORN    W IH1 N B ER0 N
MEWBORN    M Y UW1 B ER0 N
HILBORN    HH IH1 L B ER0 N
WALBORN    W AO1 L B ER0 N
LOWBORN    L OW1 B AO1 R N
KILBORN    K IH1 L B ER0 N
SANBORN    S AE1 N B AO2 R N
NEWBORN    N UW1 B AO0 R N
ORSBORN    AO1 R S B ER0 N
LAMBORN    L AH0 M B AO1 R N
WELBORN    W EH1 L B ER0 N
BORNMAN    B AO1 R N M AH0 N
SEABORN    S IY1 B ER0 N
CLABORN    K L AE1 B ER0 N
COLBORN    K OW1 L B AO0 R N
OSBORNE    AO1 Z B AO2 R N
RAYBORN    R EY1 B ER0 N
AHLBORN    AA1 L B ER0 N
WELLBORN    W EH1 L B AO1 R N
PANGBORN    P AE1 NG B AO2 R N
NEWBORNS    N UW1 B AO2 R N Z
CLAIBORN    K L EY1 B ER0 N
AIRBORNE    EH1 R B AO2 R N
KILBORNE    K IH1 L B AO2 R N
STUBBORN    S T AH1 B ER0 N
SEABORNE    S IY1 B AO2 R N
RADBORNE    R AH0 D B AO1 R N
CLAYBORN    K L EY1 B ER0 N
WELBORNE    W EH1 L B ER0 N
BORNEMAN    B AO1 R N M AH0 N
COLBORNE    K OW1 L B AO0 R N
DEARBORN    D IH1 R B AO2 R N
FREEBORN    F R IY1 B ER0 N
JETBORNE    JH EH1 T B AO2 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
born    (v) (b oo1 n)
borne    (v) (b oo1 n)
inborn    (j) (i2 n b oo1 n)
reborn    (j) (r ii2 b oo1 n)
suborn    (v) (s @1 b oo1 n)
unborn    (j) (uh2 n b oo1 n)
lowborn    (j) (l ou1 b oo1 n)
suborns    (v) (s @1 b oo1 n z)
airborne    (j) (e@1 b oo n)
forborne    (v) (f oo1 b oo1 n)
freeborn    (j) (f r ii1 b oo n)
highborn    (j) (h ai1 b oo n)
seaborne    (j) (s ii1 b oo n)
stubborn    (j) (s t uh1 b @ n)
suborned    (v) (s @1 b oo1 n d)
firstborn    (n) (f @@1 s t b oo n)
overborne    (v) (ou2 v @ b oo1 n)
stillborn    (j) (s t i1 l b oo n)
suborning    (v) (s @1 b oo1 n i ng)
well-born    (j) - (w e1 l - b oo n)
firstborns    (n) (f @@1 s t b oo n z)
stubbornly    (a) (s t uh1 b @ n l ii)
waterborne    (j) (w oo1 t @ b oo n)
subornation    (n) (s uh2 b oo n ei1 sh @ n)
stubbornness    (n) - (s t uh1 b @ n - n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: กลับมาเกิดใหม่ English: to be born again

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstifter {m} | Anstifter {pl}suborner | suborners [Add to Longdo]
Anstiftung {f} | Anstiftungen {pl}subornation | subornations [Add to Longdo]
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer [Add to Longdo]
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer [Add to Longdo]
Borniertheit {f}localism [Add to Longdo]
Eigensinn {m}stubbornness [Add to Longdo]
Erstling {m} | Erstlinge {pl}first born | first borns [Add to Longdo]
Flugsand {m}wind borne sand [Add to Longdo]
im Flugzeug befördertairborne [Add to Longdo]
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born [Add to Longdo]
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise [Add to Longdo]
Luft {f} | zu Luft; durch die Luft getragen; sich in der Luft befindend | in der Luftair | airborne | in mid air; in midair [Add to Longdo]
Luftschadstoff {m} [env.]airborne polutant [Add to Longdo]
Luftüberwachungssystem {n}airborne surveillance system [Add to Longdo]
Narr {m} | Narren {pl} | ein völliger Narr | zum Narren haltenfool | fools | a born fool | to fool [Add to Longdo]
Neugeborene {m,f,n}; Neugeborener; Neugeborenesnewborn; neonate [Add to Longdo]
Partikel {n}; Teilchen {n} | angelagerte Partikel | eingeschleppte Partikel | im Raum freigesetzte Partikel | luftgetragenes Partikel; schwebendes Teilchen | Partikel abgebenparticle | adherent particles | imported particles | released particles | airborne particle | to shed particles [Add to Longdo]
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class [Add to Longdo]
Schwebstoff-Partikel {n}airborne particle [Add to Longdo]
Totgeburt {f} | Totgeburten {pl}stillborn child | stillborn children [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
angeboren {adj}inborn [Add to Longdo]
anstiftento suborn [Add to Longdo]
ausüben; lasten; tragen; haltento bear {bore; born, borne} [Add to Longdo]
eigensinnig {adj} | eigensinniger | am eigensinnigstenstubborn | more stubborn | most stubborn [Add to Longdo]
ertragen; aushalten; ausstehen | ertragend | ertragento bear {bore; born, borne} | bearing | born [Add to Longdo]
freigeborenfreeborn [Add to Longdo]
gebären; zur Welt bringen; hervorbringen | gebärend | geboren | du gebierst | sie gebiert | ich/sie gebar | sie hat/hatte geboren | ich/sie gebäreto bear {bore; born, borne}; to give birth | birthing | born | you bear | she bears | I/she bore | he/she has/had born | I/she would bear [Add to Longdo]
gebürtig {adj} | gebürtiger Berliner sein | Ich bin gebürtiger Dresdner.native; ...born | to be a native Berliner; to be Berlin-born | I've been born in Dresden. [Add to Longdo]
getragenborne [Add to Longdo]
hartnäckig {adv}stubbornly [Add to Longdo]
hochgeborenhighborn [Add to Longdo]
neugeboren {adj}new born [Add to Longdo]
seewärtsseaborne [Add to Longdo]
starrköpfig; stur {adj}stubborn; obstinate; pigheaded [Add to Longdo]
totgeboren {adj}stillborn [Add to Longdo]
(Last; Verantwortung) tragen | tragendto bear {bore; born, borne} | bearing [Add to Longdo]
unehelich geboren seinto be illegitimate; to have been born out of wedlock [Add to Longdo]
ungeboren {adj}unborn [Add to Longdo]
ungeboren {adv}unbornly [Add to Longdo]
unterließforborne [Add to Longdo]
wiedergeborenreborn [Add to Longdo]
Die Dummen werden nicht alle.There's a sucker born every minute. [Add to Longdo]
Er ist ein Narr von Hause aus.He's a born fool. [Add to Longdo]
Es wurde ihm klar.It was borne in on him. [Add to Longdo]
Für ihn muss eine Frau erst noch geboren werden.The woman he'll marry hasn't been born yet. [Add to Longdo]
Ich bin (doch) nicht von gestern.I was not born yesterday. [Add to Longdo]
Wo sind Sie geboren?Where were you born? [Add to Longdo]
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian) [Add to Longdo]
Borneobuschwachtel {f} [ornith.]Red-breasted Tree Partridge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
エアボーン[, eabo-n] (n) airborne [Add to Longdo]
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ボーン[, bo-n] (n) (1) born; (2) {comp} Bourne (shell); (P) [Add to Longdo]
ボルネオ[, boruneo] (n) Borneo [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion) [Add to Longdo]
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine [Add to Longdo]
一の御子[いちのみこ, ichinomiko] (n) (arch) first-born imperial prince [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) minute; moment; an instant; (2) stubborn; hot-headed; (P) [Add to Longdo]
一国[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) whole country; (2) (See 一刻) hotheaded; stubborn; (P) [Add to Longdo]
一国者[いっこくもの, ikkokumono] (n) ultra-nationalist; hot-tempered person; stubborn person [Add to Longdo]
一徹[いってつ, ittetsu] (adj-na,n,adj-no) obstinate; stubborn; inflexible [Add to Longdo]
一徹者[いってつもの, ittetsumono] (n) stubborn person [Add to Longdo]
一徹短慮[いってつたんりょ, ittetsutanryo] (n,adj-na) stubborn and short-tempered [Add to Longdo]
飲み付ける;飲付ける[のみつける, nomitsukeru] (v1,vt) to drink regularly; to drink stubbornly [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
艦載機[かんさいき, kansaiki] (n) ship-borne plane [Add to Longdo]
頑として[がんとして, gantoshite] (exp,adv) firmly, stubbornly [Add to Longdo]
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]
頑固[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
頑固一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
頑固者[がんこもの, gankomono] (n) stubborn person; bonehead; bullethead; pig-headed person [Add to Longdo]
頑固親父[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n,adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
鬼子[おにご, onigo] (n) child born with teeth; child which does not resemble its parents [Add to Longdo]
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) [Add to Longdo]
逆産[ぎゃくざん, gyakuzan] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth [Add to Longdo]
逆子体操[さかごたいそう, sakagotaisou] (n) exercise regime to convert breech presentation; trying to correct an unborn child's improper position so that the head comes out first [Add to Longdo]
逆児[さかご, sakago] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; unyielding, #391 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] to be born; to give birth; life; to grow, #548 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute, #1,630 [Add to Longdo]
追求[zhuī qiú, ㄓㄨㄟ ㄑㄧㄡˊ, ] to pursue (a goal etc) stubbornly; to seek after; to woo, #1,670 [Add to Longdo]
出生[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, ] to be born, #2,671 [Add to Longdo]
诞生[dàn shēng, ㄉㄢˋ ㄕㄥ, / ] to be born, #4,602 [Add to Longdo]
新生[xīn shēng, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ, ] newborn; new student, #5,807 [Add to Longdo]
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
再生[zài shēng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] to be reborn; to regenerate, #7,185 [Add to Longdo]
胎儿[tāi ér, ㄊㄞ ㄦˊ, / ] the unborn child; fetus; embryo, #7,537 [Add to Longdo]
落地[luò dì, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ, ] sth that sits on the floor; to fall to the ground; to drop; the ground; to have one's head cut off; to be born, #7,872 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, / ] stubborn, #8,167 [Add to Longdo]
新生儿[xīn shēng ér, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄦˊ, / ] newborn baby; neonate, #9,330 [Add to Longdo]
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
先天[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] inborn; innate; natural, #11,446 [Add to Longdo]
随风[suí fēng, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ, / ] wind-borne; care-free, #13,013 [Add to Longdo]
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; obstinate; unbending, #13,132 [Add to Longdo]
天性[tiān xìng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] inborn, #13,900 [Add to Longdo]
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, / ] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent), #15,362 [Add to Longdo]
顽固[wán gù, ㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] stubborn; obstinate, #16,376 [Add to Longdo]
食物中毒[shí wù zhòng dú, ㄕˊ ˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] foodborne illness, #17,727 [Add to Longdo]
出世[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to enter the world (i.e. to be born); to be reborn (in Christianity), #19,777 [Add to Longdo]
生来[shēng lái, ㄕㄥ ㄌㄞˊ, / ] born with, #20,850 [Add to Longdo]
空降[kōng jiàng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, ] airborne, #21,736 [Add to Longdo]
[niù, ㄋㄧㄡˋ, ] stubborn; contrary, #21,848 [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing, #28,845 [Add to Longdo]
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] home grown; indigenous; native born and bred, #29,033 [Add to Longdo]
虫害[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts, #29,046 [Add to Longdo]
降生[jiàng shēng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄥ, ] to be born; arrival of newborn; birth (of a savior or religious leader), #30,084 [Add to Longdo]
巴拉迪[bā lā dí, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄉㄧˊ, ] Mohamed El Baradei (born 1942) Director of International Atomic Energy Agency and Nobel laureate, #31,872 [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic, #33,501 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]
顽症[wán zhèng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] stubborn illness; disease that is difficult to treat, #37,845 [Add to Longdo]
产儿[chǎn ér, ㄔㄢˇ ㄦˊ, / ] newborn baby; fig. brand-new object, #45,286 [Add to Longdo]
复生[fù shēng, ㄈㄨˋ ㄕㄥ, / ] to be reborn, #45,889 [Add to Longdo]
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol, #48,889 [Add to Longdo]
获得性[huò dé xìng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] acquired (i.e. not inborn), #50,369 [Add to Longdo]
转生[zhuǎn shēng, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄥ, / ] reincarnation; to be reborn (in Buddhism), #53,776 [Add to Longdo]
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, / ] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time, #59,102 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] stubborn, #59,198 [Add to Longdo]
顽劣[wán liè, ㄨㄢˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] stubborn and obstreperous; naughty and mischievous, #64,724 [Add to Longdo]
刚愎自用[gāng bì zì yòng, ㄍㄤ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄩㄥˋ, / ] stubborn, #67,488 [Add to Longdo]
萧乾[Xiāo Qián, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, / ] Xiao Qian (1910-1999), Mongolian-born, Cambridge-educated journalist active during second world war in Europe, subsequently famous author and translator, #72,524 [Add to Longdo]
青出于蓝[qīng chū yú lán, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ ㄩˊ ㄌㄢˊ, / ] lit. green is born of blue, but beats blue (成语 saw); fig. the student becomes superior to the master; same as couplet 青出於藍,而勝於藍|青出于蓝,而胜于蓝, #73,509 [Add to Longdo]
薄命[bó mìng, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˋ, ] (usu. of women) born under an unlucky star; born unlucky, #73,932 [Add to Longdo]
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever, #80,007 [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island), #84,206 [Add to Longdo]
认死理[rèn sǐ lǐ, ㄖㄣˋ ㄙˇ ㄌㄧˇ, / ] stubborn, #90,107 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] born deaf; deaf, #108,803 [Add to Longdo]
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, / ] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo), #126,045 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top