หรือคุณหมายถึง bookishneß?
Search result for

bookishness

(6 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookishness-, *bookishness*, bookishnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bookishness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bookishness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookishness    (n) (b u1 k i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stubengelehrsamkeit {f}bookishness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本本主义[běn běn zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] book worship; bookishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookish \Book"ish\, a.
   1. Given to reading; fond of study; better acquainted with
    books than with men; learned from books. "A bookish man."
    --Addison. "Bookish skill." --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by a method of expression generally found in
    books; formal; labored; pedantic; as, a bookish way of
    talking; bookish sentences.
    [1913 Webster] -- {Book"ish*ly}, adv. -- {Book"ish*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookishness
   n 1: exaggerated studiousness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top