Search result for

bobos

(60 entries)
(1.5252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobos-, *bobos*, bobo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bobos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bobos*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Only tonight, it is unfortunately storboboht.เพียงแต่คืนนี้ต้องใช้ สตอร์บอบอทแทน You're Undead to Me (2009)
Bobo!บ่อ! ! Happy Feet Two (2011)
So Molly, who's 6 at the time, can't find Mr. Bobo.ตอนนั้น มอลลี่เพิ่ง 6 ขวบ เธอหาคุณโบโบ้ไม่เจอ Crazy, Stupid, Love. (2011)
It's in the kitchen. Mr. Bobo was in the kitchen the whole time.มันกลับอยู่ในครัว คุณโบโบ้อยู่ในครัวตลอดเลย Crazy, Stupid, Love. (2011)
I love you too, Bobo.แม่ก็รักลูก โบโบ้ Always in Control (2011)
"Bobo"?"โบโบ้?" Always in Control (2011)
That isn't just card counting, that's passing a bobo.นั่นไม่ได้เป็นเพียงการนับบัตร ที่ผ่าน BoboRunner Runner (2013)
Who everyone knows as "Bobo"?ที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ โบโบ้น่ะ Live by Night (2016)
He collects shakedowns from illegal establishments such as Bobo's.เขาเก็บส่วยจากพวกผิดกฎหมาย แบบเดียวกับของโบโบ้ Live by Night (2016)
I'd be happy to take a greater interest in Bobo.ผมยินดีที่จะลงลึกเรื่องโบโบ้ Live by Night (2016)
The Palazzo Vecchio. Near the Boboli Gardens.พาลาซโซ เวคคิโอ ใกล้สวนโบโบลิ Inferno (2016)
Airspace over Boboli Gardens is under W.H.O. command.เครื่องบินบังคับเหนือโบโบลิ อยู่ในคำสั่ง W.H.O. Inferno (2016)
He was with Dr. Brooks in the Boboli Gardens, but we seem to have lost visual.เขาอยู่กับดร.บรูคส์ที่สวนโบโบลิ แต่เราไม่เห็นเขาอีก Inferno (2016)
Bobo?BoboID:A (2011)
Bo-Bo.BoboLike Hell: Part 1 (2014)
Bobo?BoboFor the Rain to Gather (2015)
Bobo.BoboShe Wouldn't Be Gone (2016)
Bobo.BoboBury Me with My Guns On (2016)
I wonder if they're related to Tish and Bobo Coleman.ฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังที่เกี่ยวข้องกับทิชและ Bobo โคลแมน The Birdcage (1996)
He can I trust this bobo?ฉันไว้ใจไอ้นี่ได้มั้ย? Fire/Water (2007)
Out of the car, Juan Bobo!ลงจากรถ Interference (2007)
And she needs me... her bobo.และเธอต้องการฉัน โบโบ้น้อยของเธอ Chuck Versus Santa Claus (2008)
KITT, are we clear to Turbo Boost? No, Michael.Bereit für Turboboost? Blind Spot (1983)
Give me every pound of Turbo Boost you've got.Gib mir jedes Pfund Turboboost, das du hast. Blind Spot (1983)
Well, right now it's in our way, and there's no room to turbo boost over it.Und wir haben nicht genug Platz, um mit dem Turbobooster drüberzuspringen. Knight of the Drones (1984)
Michael, what happened to the good old days... when we simply turbo-boosted over fences or crashed through walls?Wo sind die Zeiten geblieben, als wir noch einfach über Hindernisse turboboosteten? Oder durch Mauern krachten. Knight in Retreat (1985)
You said it yourself, partner, the terrain is not suitable for turbo-boosting.Du hast doch selbst gesagt, dass sich dieses Gebiet nicht für den Turboboost eignet. Knight in Retreat (1985)
Oh, no, don't push the turbo-boost!Und komm bitte nicht an den Turboboost! Knight in Retreat (1985)
- Remember Bobok?- Erinnerst du dich an Bobok? Come and See (1985)
- What Bobok?- Was für ein Bobok? Come and See (1985)
Ow! Bobo!BoboBut I Didn't Shoot the Deputy (1987)
That's Bobo.Das ist BoboBut I Didn't Shoot the Deputy (1987)
Hello, Bobo.Hallo, BoboMoonstruck (1987)
OK, we'll have the manicotti, Bobo.Also, wir nehmen die Manicotti, BoboMoonstruck (1987)
What's up, Uncle Bobo?Was gibt's, Onkel BoboMoonstruck (1987)
- How's things, hey?- Wie steht's, he? - Gut, BoboMoonstruck (1987)
Bobo, take the cart away.Bobo, bring den Wagen weg. Moonstruck (1987)
Bobo!BoboMoonstruck (1987)
Hello, Bobo, yeah.Hallo, Bobo, ja. Moonstruck (1987)
- Thanks, Bobo.- Danke, BoboMoonstruck (1987)
I'm going to give Mikey a bath.Ich bade Mikey und spiele boboLook Who's Talking (1989)
Introducing the amazing Robertino and his incredible target, Bobo the complaining freak of nature.Ich möchte Ihnen den faszinierenden Robertino vorstellen und sein unglaubliches Zielobjekt, Bobo, die immerfort motzende Missgeburt der Natur. Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
WINKIE, SPARKY, ZSA ZSA,Da sind Bobo, Winkie, Sparky, Zsa Zsa und Jaws. One Last Kiss (1990)
Quiet, boy.Aus, BoboThere's No Disgrace Like Home (1990)
This dog has the scent.- Was hat BoboThere's No Disgrace Like Home (1990)
Bobo knows.Bobo weiß es. Hudson Hawk (1991)
Bobo, we called her. Taught me that I had a duty to live and to bear my burden proudly for all to see.Bobo hieß sie, brachte mir bei, dass ich die Pflicht habe, zu leben und stolz meine Last zu tragen, damit es alle sehen. Naked Lunch (1991)
Poor Bobo came to a sticky end.Bobo nahm ein ekelhaftes Ende. Naked Lunch (1991)
Come on, honey.Bobo, nein. Komm, Schatz. HouseSitter (1992)
Stay outside, Bobo.Bleib draußen, BoboHouseSitter (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBO    B OW1 B OW0
BOBOLAS    B OW1 B OW0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobolink    (n) (b o1 b @ l i ng k)
bobolinks    (n) (b o1 b @ l i ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bobolink {m} [ornith.]Bobolink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
コンボボックス[, konbobokkusu] (n) {comp} combo box [Add to Longdo]
ドロップダウンコンボボックス[, doroppudaunkonbobokkusu] (n) {comp} drop-down combo box [Add to Longdo]
朝々暮々;朝朝暮暮[ちょうちょうぼぼ, chouchoubobo] (adv) every morning and evening [Add to Longdo]
米食鳥[こめくいどり;コメクイドリ, komekuidori ; komekuidori] (n) (uk) (obsc) bobolink (species of songbird, Dolichonyx oryzivorous) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top