ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blow fly

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow fly-, *blow fly*, blow f
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blow fly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blow fly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
blow fly(n ) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, metallic fly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a devastating blow for Newcastle.นิวคาสเซิ่ลตกที่นั่งลำบากแล้ว Goal! The Dream Begins (2005)
A blow from behind could have propelled him forward.แรงปะทะจากด้านหลังดันเขามาข้างหน้า About Last Night (2008)
"jeffers' disappearance "was a terrible blow for chandler,การหายตัวไปของ เจฟเฟอร์ มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับ แซนด์เลอร์ Self Made Man (2008)
You're too blind to see it, but I was striking the blow for all clones.ท่านตามืดบอดเกินกว่าจะมองเห็นมัน แต่ที่ข้าทำอย่างนี้ก็เพื่อพวกโคลนทั้งหมด The Hidden Enemy (2009)
I believe the laceration's the result of a blow from a reciprocating-type weapon.ผมเชื่อว่ารอย การฉีกขาดนั่น รอยที่แผลน่าจะเกิดจาก อาวุธที่มีฟันหยัก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
That would be a blow from which this ludusนั่นคงจะพลาดโอกาส ทำให้ลิวดัสนี้ Shadow Games (2010)
Flies... the blow flies are attracted by the smell and they lay eggs and the beetles, they're drawn by the larvae, and they burrow into every orifice...แมลงวันได้กลิ่น แล้วก็วางไข่ แล้วพวกแมลงปีกแข็ง ก็มาหาหนอนแมลงวัน First Blood (2010)
No. It's time someone struck a blow for the likes of you and me.ใช่ ถึงเวลาที่บางคนต้องทำลายมันเพื่อ คนอย่างเจ้าและข้า The Sorcerer's Shadow (2010)
The cold must have hit them like a blow from a club. That's how the darkness descends upon the world.The cold must have hit them like a blow from a club. Perfect Sense (2011)
# Like a house of cards one blow from caving in ## # จะตะโกนร้องเรียกเพียง ใดก็ไม่มีใครได้ยิน # Silly Love Songs (2011)
It was one... one blow from a single man.มันเป็นหนึ่ง ... หนึ่งระเบิดจากชายเดี่ยว เขาพัด 100 คน ... American Sniper (2014)
♪ Just like a house of cards ♪ ♪ One blow from caving in? ♪#เหมือนกับไพ่ที่ต่อเป็นบ้าน# #เป่าบางๆก็พัง# The Interview (2014)
Big blow for them, I'm sure. Not so much for you, though.เรื่องใหญ่สำหรับพวกเขา ผมแน่ใจว่าไม่ใช่กับคุณ Nothing But Blue Skies (2014)
And a crushing blow for America in the race for space.และระเบิดย่อยยับอเมริกาในการ แข่งขันสำหรับพื้นที่ Hidden Figures (2016)
I'm gonna find Kurtis Blow.Ich will Kurtis Blow finden. CB4 (1993)
♪ One blow from caving in?? One blow from caving in? The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blow fHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมลงวันหัวเขียว[N] bluebottle, See also: blow fly

Japanese-English: EDICT Dictionary
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
吹きすさぶ;吹き荒ぶ;吹き遊ぶ[ふきすさぶ, fukisusabu] (v5b,vi) (1) (esp. 吹き荒ぶ) to blow fiercely; to rage; (2) (arch) (esp. 吹き遊ぶ) to play (a flute, etc.) for fun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blow fly
      n 1: large usually hairy metallic blue or green fly; lays eggs
           in carrion or dung or wounds [syn: {blowfly}, {blow fly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top