ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blooey

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blooey-, *blooey*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blooey มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blooey*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blooey[SL] เสียหาย, See also: พัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blooey(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kablooey!คาบูอี้ Kung Fu Panda (2008)
One mistake here, and it's kablooey, history.คนที่ผดพลาด ก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
- I did it. No kablooey, see?ผมทำได้ ไม่มีคาบลูอี้ ดูนี่ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Kablooey!KablooeySurrogates (2009)
Kablooey.พังทลายหมด Red Letter Day (2013)
Kablooey, indeed. So you've been busy, Chief?พังทลายหมด คุณเลยยุ่งอยู่กับมันใช่มั้ย Red Letter Day (2013)
Kablooey.KablooeyKung Fu Panda (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top