Search result for

blood vessel

(38 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood vessel-, *blood vessel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood vessel[N] หลอดเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood vesseln. เส้นโลหิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
Blood Vessels, Compromiseเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียง [การแพทย์]
Blood Vessels, Dorsalหลอดเลือดที่บริเวณหลัง [การแพทย์]
Blood Vessels, High Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันโลหิตสูง [การแพทย์]
Blood Vessels, Low Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันต่ำ [การแพทย์]
Blood Vessels, Majorหลอดเลือดใหญ่ของไต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
No blood flow from the ruptured blood vessels.ไม่มีเลือดไหลจากหลอดเลือดที่ฉีก Slack Tide (2009)
Dr. Altman attached two, um, devices to her blood vessels.ดร.อัลแมน แนบสอง อุปกรณ์เข้าสู่เส้นเลือดของเธอ Holidaze (2009)
It's a cluster of tangled blood vessels in his brain.เป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดในสมองเขายุ่งเหยิง Holidaze (2009)
Your blood vessels go pop.หลอดเลือดนายจะแตก Plan B (2010)
It takes at least 30 minutes to get the blood vessels to relax properly.มันต้องใช้เวลา อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้เลือดที่สูบฉีดค่อยๆ ผ่อนคลาย Compromising Positions (2010)
Gas forced out of the digestive system and blood vessels. The pressure is enormous.มีแก๊สในระบบย่อยอาหารและเส้นเลือด ความดันก็สูงขึ้น Trollhunter (2010)
Turns out that Roy had bad blood vessel in his brain, so big, that it was about to burst and he'll be died any day now.มันอาจจะแตก เขาอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ Final Destination 5 (2011)
A fragment must have nicked one of the blood vessels.ส่วนของหลอดเลือดมันแหว่ง Bloodletting (2011)
They're dissolving the blood vessels. Clamp.กำลังกัดกร่อนเส้นเลือด ขอคีม Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
- Check. - Your blood vessels are stimulated.ใช่ เส้นเลือดถูกกระตุ้น Crank (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นเลือด[N] blood vessel, Syn. เส้นโลหิต, Example: เมื่อเลือดไหลออกมานอกเส้นเลือด ทำให้ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลง, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่เป็นทางเดินของโลหิต และประสาทในร่างกาย
เส้นโลหิต[N] blood vessel, See also: artery, vein, capillary, Syn. เส้นเลือด, หลอดเลือด, Example: การได้รับพิษตะกั่วติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเส้นโลหิตฝอย และเส้นโลหิตอื่นๆ ในสมอง, Count unit: เส้น, Thai definition: ทางเดินเลือดไปสู่หรือออกจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัตคาต [n.] (pattakhāt) EN: blood vessels in the thigh   
เส้นเลือด[n. exp.] (senleūat) EN: blood vessel   FR: vaisseau sanguin [m]
เส้นโลหิต[n. exp.] (sen lōhit) EN: blood vessel   FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.) [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
気脈[きみゃく, kimyaku] (n) blood vessel; conspiracy; collusion [Add to Longdo]
血管[けっかん, kekkan] (n,adj-no) blood vessel; (P) [Add to Longdo]
血脈[けつみゃく;けちみゃく, ketsumyaku ; kechimyaku] (n) (1) blood vessel; (2) blood relationship [Add to Longdo]
怒張[どちょう, dochou] (n,vs) overswelling (of a blood vessel); squaring one's shoulders [Add to Longdo]
脳血管[のうけっかん, noukekkan] (n,adj-no) cerebral blood vessel; cerebrovascular [Add to Longdo]
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction [Add to Longdo]
脈管[みゃっかん, myakkan] (n) vascular system; blood vessel; duct [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血脉[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, / ] blood vessels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blood \Blood\ (bl[u^]d), n. [OE. blod, blood, AS. bl[=o]d; akin
   to D. bloed, OHG. bluot, G. blut, Goth. bl[=o][thorn], Icel.
   bl[=o][eth], Sw. & Dan. blod; prob. fr. the same root as E.
   blow to bloom. See {Blow} to bloom.]
   1. The fluid which circulates in the principal vascular
    system of animals, carrying nourishment to all parts of
    the body, and bringing away waste products to be excreted.
    See under {Arterial}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The blood consists of a liquid, the plasma, containing
      minute particles, the blood corpuscles. In the
      invertebrate animals it is usually nearly colorless,
      and contains only one kind of corpuscles; but in all
      vertebrates, except Amphioxus, it contains some
      colorless corpuscles, with many more which are red and
      give the blood its uniformly red color. See
      {Corpuscle}, {Plasma}.
      [1913 Webster]
 
   2. Relationship by descent from a common ancestor;
    consanguinity; kinship.
    [1913 Webster]
 
       To share the blood of Saxon royalty. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       A friend of our own blood.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {Half blood} (Law), relationship through only one parent.
 
   {Whole blood}, relationship through both father and mother.
    In American Law, blood includes both half blood, and whole
    blood. --Bouvier. --Peters.
    [1913 Webster]
 
   3. Descent; lineage; especially, honorable birth; the highest
    royal lineage.
    [1913 Webster]
 
       Give us a prince of blood, a son of Priam. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I am a gentleman of blood and breeding. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Stock Breeding) Descent from parents of recognized breed;
    excellence or purity of breed.
    [1913 Webster]
 
   Note: In stock breeding half blood is descent showing one
      half only of pure breed. Blue blood, full blood, or
      warm blood, is the same as blood.
      [1913 Webster]
 
   5. The fleshy nature of man.
    [1913 Webster]
 
       Nor gives it satisfaction to our blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The shedding of blood; the taking of life, murder;
    manslaughter; destruction.
    [1913 Webster]
 
       So wills the fierce, avenging sprite,
       Till blood for blood atones.     --Hood.
    [1913 Webster]
 
   7. A bloodthirsty or murderous disposition. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He was a thing of blood, whose every motion
       Was timed with dying cries.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Temper of mind; disposition; state of the passions; -- as
    if the blood were the seat of emotions.
    [1913 Webster]
 
       When you perceive his blood inclined to mirth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often, in this sense, accompanied with bad, cold, warm,
      or other qualifying word. Thus, to commit an act in
      cold blood, is to do it deliberately, and without
      sudden passion; to do it in bad blood, is to do it in
      anger. Warm blood denotes a temper inflamed or
      irritated. To warm or heat the blood is to excite the
      passions. Qualified by up, excited feeling or passion
      is signified; as, my blood was up.
      [1913 Webster]
 
   9. A man of fire or spirit; a fiery spark; a gay, showy man;
    a rake.
    [1913 Webster]
 
       Seest thou not . . . how giddily 'a turns about all
       the hot bloods between fourteen and five and thirty?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It was the morning costume of a dandy or blood.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   10. The juice of anything, especially if red.
     [1913 Webster]
 
        He washed . . . his clothes in the blood of grapes.
                          --Gen. xiix.
                          11.
     [1913 Webster]
 
   Note: Blood is often used as an adjective, and as the first
      part of self-explaining compound words; as,
      blood-bespotted, blood-bought, blood-curdling,
      blood-dyed, blood-red, blood-spilling, blood-stained,
      blood-warm, blood-won.
      [1913 Webster]
 
   {Blood baptism} (Eccl. Hist.), the martyrdom of those who had
    not been baptized. They were considered as baptized in
    blood, and this was regarded as a full substitute for
    literal baptism.
 
   {Blood blister}, a blister or bleb containing blood or bloody
    serum, usually caused by an injury.
 
   {Blood brother}, brother by blood or birth.
 
   {Blood clam} (Zool.), a bivalve mollusk of the genus Arca and
    allied genera, esp. {Argina pexata} of the American coast.
    So named from the color of its flesh.
 
   {Blood corpuscle}. See {Corpuscle}.
 
   {Blood crystal} (Physiol.), one of the crystals formed by the
    separation in a crystalline form of the h[ae]moglobin of
    the red blood corpuscles; h[ae]matocrystallin. All blood
    does not yield blood crystals.
 
   {Blood heat}, heat equal to the temperature of human blood,
    or about 981/2 [deg] Fahr.
 
   {Blood horse}, a horse whose blood or lineage is derived from
    the purest and most highly prized origin or stock.
 
   {Blood money}. See in the Vocabulary.
 
   {Blood orange}, an orange with dark red pulp.
 
   {Blood poisoning} (Med.), a morbid state of the blood caused
    by the introduction of poisonous or infective matters from
    without, or the absorption or retention of such as are
    produced in the body itself; tox[ae]mia.
 
   {Blood pudding}, a pudding made of blood and other materials.
    
 
   {Blood relation}, one connected by blood or descent.
 
   {Blood spavin}. See under {Spavin}.
 
   {Blood vessel}. See in the Vocabulary.
 
   {Blue blood}, the blood of noble or aristocratic families,
    which, according to a Spanish prover, has in it a tinge of
    blue; -- hence, a member of an old and aristocratic
    family.
 
   {Flesh and blood}.
     (a) A blood relation, esp. a child.
     (b) Human nature.
 
   {In blood} (Hunting), in a state of perfect health and vigor.
    --Shak.
 
   {To let blood}. See under {Let}.
 
   {Prince of the blood}, the son of a sovereign, or the issue
    of a royal family. The sons, brothers, and uncles of the
    sovereign are styled princes of the blood royal; and the
    daughters, sisters, and aunts are princesses of the blood
    royal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blood vessel \Blood" ves`sel\ (Anat.)
   Any vessel or canal in which blood circulates in an animal,
   as an artery or vein.
   [1913 Webster] Bloodwite

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blood vessel
   n 1: a vessel in which blood circulates

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top