ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blitz

B L IH1 T S   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blitz-, *blitz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blitz[N] การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง, Syn. bombardment, attack
blitz[VT] โจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง, See also: , Syn. bombard
blitz[N] ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จ (ภาษาไม่เป็นทางการ)
blitz[VT] พยายามที่จะครอบงำผู้อื่นเพื่อให้เห็นพ้อง
blitzkrieg[N] การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack

English-Thai: Nontri Dictionary
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This should be an open-code blitz and you know it.นี้ควรจะเป็นแบบสายฟ้าแลบ เปิดรหัส Mad Max (1979)
Put him on. I'm gonna blitz the son of a bitch.เอามาเลย ผมจะเล่นงานไอ้พวกเวนให้หมด 1408 (2007)
- No, it was a blitz attack.- ไม่ใช่ มันเป็นการจู่โจมแบบกระทันหัน Brothers in Arms (2008)
Daws said it's a blitz attack. It's a different M.O.ดอวส์บอกว่ามันเป็นการจู่โจมกระทันหัน เป็นการก่อเหตุแบบอื่น Brothers in Arms (2008)
He sneaks up on them. Gets them from behind. Blitz attacks.เขาเฝ้ามองพวกเธอ เข้าหาพวกเธอจากด้านหลัง โจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวทัน Masterpiece (2008)
Blitz attack. He jumps out, drags her into the van.การบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบ เขากระโจนออกมา ลากตัวขึ้นรถตู้ Episode #1.4 (2010)
There's no antemortem bruising. He doesn't use a blitz attack.ไม่มีร่องรอยฟกช้ำ เขาไม่ได้จู่โจมอย่างรุนแรง Compromising Positions (2010)
There's enough of an obstruction here to park your car, blitz her from behind, and then push her into the vehicle.มันพอที่จะบังสายตาได้จากตรงนี้ เพื่อจอดรถ โจมตีเธอทางด้านหลัง Remembrance of Things Past (2010)
They then blitz them with overwhelming force...ด้วยอุบายสักอย่าง จากนั้นพวกเขา/Nก็โจมตีพวกเธออย่างแรง Remembrance of Things Past (2010)
Blitz attack.การโจมตีอย่างรุนแรง Devil's Night (2010)
May I remind you this is blitz chess,คุณควรจะจำว่าเกมที่คุณกำลังเล่นเรียกว่าหมากรุก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
The media blitz I promised never came.พวกสื่อที่ฉันว่า ไม่โผล่มา Valhalla (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLITZ B L IH1 T S
BLITZED B L IH1 T S T
BLITZEN B L IH1 T S AH0 N
BLITZER B L IH1 T S ER0
BLITZES B L IH1 T S IH0 Z
BLITZER'S B L IH1 T S ER0 Z
BLITZKRIEG B L IH1 T S K R IY2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blitz (v) blˈɪts (b l i1 t s)
blitzed (v) blˈɪtst (b l i1 t s t)
blitzes (v) blˈɪtsɪz (b l i1 t s i z)
blitzing (v) blˈɪtsɪŋ (b l i1 t s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪电战[shǎn diàn zhàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] Blitzkrieg; lightning war, #74,502 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod [Add to Longdo]
Blitz {m}flash [Add to Longdo]
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.] [Add to Longdo]
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze {pl}thunderbolt | thunderbolts [Add to Longdo]
Blitz {m}bolt [Add to Longdo]
Blitz {m}; Blitzen {n} | ein Blitz aus heiterem Himmellightning | a bolt from the blue; a bolt out of the blue [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}; Ableiter {m}lightning arrester; arrester [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}earthwire [Add to Longdo]
Blitzen {n}coruscation [Add to Longdo]
Blitzesschnelle {f}instantaneousness [Add to Longdo]
Blitzgerät {n}flash attachment [Add to Longdo]
Blitzkrieg {m}blitz; blitzkrieg [Add to Longdo]
Blitzlampe {f} | Blitzlampen {pl}flashbulb | flashbulbs [Add to Longdo]
Blitzlicht {n}photoflash [Add to Longdo]
Blitzlicht {n} | Blitzlichter {pl}flashlight | flashlights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
早指しチェス[はやざしチェス, hayazashi chiesu] (n) speed chess; blitz chess [Add to Longdo]
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg [Add to Longdo]
大空襲[だいくうしゅう, daikuushuu] (n,n-suf) major air raid; blitz [Add to Longdo]
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n,adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P) [Add to Longdo]
電撃作戦[でんげきさくせん, dengekisakusen] (n) blitzkrieg tactics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
落雷[らくらい, rakurai] Blitzschlag [Add to Longdo]
避雷針[ひらいしん, hiraishin] Blitzableiter [Add to Longdo]
電光[でんこう, denkou] Blitz(strahl) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blitz \blitz\ n.
   1. (football) a quick move by defensive players toward the
    passer on the offensive team, as soon as the ball is
    snapped; -- it is used when the defensive teams assumes
    that a pass will be attempted, and risks allowing
    substantial gains by the offensive team if other plays are
    in fact planned.
 
   Syn: safety linebacker blitzing.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. a rapid and violent military attack with intensive aerial
    bombardment. Same as {blitzkrieg}
    [WordNet 1.5]
 
   3. any vigorous and intensive attack, bombardment, or
    assault, literally or figuratively; as, they used a blitz
    of television commercials to launch their new product; the
    German blitz on London.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. same as {blitz chess}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blitz
   n 1: (American football) defensive players try to break through
      the offensive line [syn: {safety blitz}, {linebacker
      blitzing}, {blitz}]
   2: a swift and violent military offensive with intensive aerial
     bombardment [syn: {blitz}, {blitzkrieg}]
   v 1: attack suddenly and without warning; "Hitler blitzed
      Poland"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Blitz /blits/ 
  bolt; flash; lightning; thunderbolt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top