ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleary

B L IH1 R IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleary-, *bleary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleary[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. blurred
bleary[ADJ] มองเห็นไม่ชัดเจนเพราะง่วง
bleary-eyed[ADJ] ซึ่งตาพร่ามัวและเหนื่อยล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy

English-Thai: Nontri Dictionary
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The next thing I knew I Was waking up in a hospital bed, bleary and disoriented.สิ่งที่ฉันรู้ต่อมาก็คือ ฉันตื่นขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาล หัวมึนไปหมด Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blearyI have bleary eyes.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEARY B L IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleary (j) blˈɪəʳriː (b l i@1 r ii)
bleary-eyed (j) blˌɪəʳrɪ-ˈaɪd (b l i@2 r i - ai1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
酔眼[すいがん, suigan] (n,adj-no) bleary or drunken eyes [Add to Longdo]
目腐れ[めくされ, mekusare] (n) bleary-eyed person [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleary \Blear"y\, a.
   Somewhat blear.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleary
   adj 1: tired to the point of exhaustion [syn: {bleary}, {blear},
       {bleary-eyed}, {blear-eyed}]
   2: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
     outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
     {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
     {muzzy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top