ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blear

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blear-, *blear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleary[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. blurred
bleary[ADJ] มองเห็นไม่ชัดเจนเพราะง่วง
blearily[ADV] ด้วยตาพร่ามัว
bleary-eyed[ADJ] ซึ่งตาพร่ามัวและเหนื่อยล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blear-eyed(เบลียร์'ไอดฺ) adj. ตามัว,สายตาสั้น, See also: blear-eyedness n. สายตาสั้น, Syn. short-sighted
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy

English-Thai: Nontri Dictionary
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blearI have bleary eyes.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEARY B L IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleary (j) blˈɪəʳriː (b l i@1 r ii)
bleary-eyed (j) blˌɪəʳrɪ-ˈaɪd (b l i@2 r i - ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
triefäugigblear eyed; bleareyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
酔眼[すいがん, suigan] (n,adj-no) bleary or drunken eyes [Add to Longdo]
目腐れ[めくされ, mekusare] (n) bleary-eyed person [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blear \Blear\, v. t. [imp. & p. p. {Bleared}; p. pr. & vb. n.
   {Blearing}.] [OE. bleren; cf. Dan. plire to blink, Sw. plira
   to twinkle, wink, LG. plieren; perh. from the same root as E.
   blink. See {Blink}, and cf. {Blur}.]
   To make somewhat sore or watery, as the eyes; to dim, or
   blur, as the sight. Figuratively: To obscure (mental or moral
   perception); to blind; to hoodwink.
   [1913 Webster]
 
      That tickling rheums
      Should ever tease the lungs and blear the sight.
                          --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {To blear the eye of}, to deceive; to impose upon. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blear \Blear\, a. [See {Blear}, v.]
   1. Dim or sore with water or rheum; -- said of the eyes.
    [1913 Webster]
 
       His blear eyes ran in gutters to his chin. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing or caused by dimness of sight; dim.
    [1913 Webster]
 
       Power to cheat the eye with blear illusion.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blear
   adj 1: tired to the point of exhaustion [syn: {bleary}, {blear},
       {bleary-eyed}, {blear-eyed}]
   v 1: make dim or indistinct; "The fog blurs my vision" [syn:
      {blur}, {blear}] [ant: {focalise}, {focalize}, {focus},
      {sharpen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top