ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blazon

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blazon-, *blazon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blazon[N] ตรา, See also: ธง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
blazonry(เบล'เซินรี) n. การประดับประดาอย่างฉูดฉาด,วิธีการทำเครื่องหมาย,เครื่องตรา,ตรา
emblazon(เอมเบล'เซิน) vt. ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย,ประดับด้วยสีหลายสี,สรรเสริญ,เยินยอ,ฉลอง, See also: emblazonry n. ดูemblazon

English-Thai: Nontri Dictionary
blazon(n) เครื่องหมาย,ตรา,ธง
blazon(vt) ประกาศ,ทำเครื่องหมาย,ประดับ,แสดง
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blazon; blasonบทชมโฉม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blazon    (v) blˈɛɪzn (b l ei1 z n)
blazons    (v) blˈɛɪznz (b l ei1 z n z)
blazoned    (v) blˈɛɪznd (b l ei1 z n d)
blazonry    (n) blˈɛɪzənriː (b l ei1 z @ n r ii)
blazoning    (v) blˈɛɪznɪŋ (b l ei1 z n i ng)
blazonries    (n) blˈɛɪzənrɪz (b l ei1 z @ n r i z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blazon \Bla"zon\, n. [OE. blason, blasoun, shield, fr. F. blason
   coat of arms, OF. shield, from the root of AS. bl[ae]se
   blaze, i. e., luster, splendor, MHG. blas torch See {Blaze},
   n.]
   1. A shield. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. An heraldic shield; a coat of arms, or a bearing on a coat
    of arms; armorial bearings.
    [1913 Webster]
 
       Their blazon o'er his towers displayed. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. The art or act of describing or depicting heraldic
    bearings in the proper language or manner. --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   4. Ostentatious display, either by words or other means;
    publication; show; description; record.
    [1913 Webster]
 
       Obtrude the blazon of their exploits upon the
       company.               --Collier.
    [1913 Webster]
 
       Thy tongue, thy face, thy limbs, actions, and
       spirit,
       Do give thee fivefold blazon.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blazon \Bla"zon\, v. t. [imp. & p. p. {Blazoned}; p. pr. & vb.
   n. {Blazoning}.] [From blazon, n.; confused with 4th blaze:
   cf. F. blasonner.]
   1. To depict in colors; to display; to exhibit conspicuously;
    to publish or make public far and wide.
    [1913 Webster]
 
       Thyself thou blazon'st.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There pride sits blazoned on th' unmeaning brow.
                          --Trumbull.
    [1913 Webster]
 
       To blazon his own worthless name.   --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To deck; to embellish; to adorn.
    [1913 Webster]
 
       She blazons in dread smiles her hideous form.
                          --Garth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) To describe in proper terms (the figures of
    heraldic devices); also, to delineate (armorial bearings);
    to emblazon.
    [1913 Webster]
 
       The coat of, arms, which I am not herald enough to
       blazon into English.         --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blazon \Bla"zon\, v. i.
   To shine; to be conspicuous. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blazon
   n 1: the official symbols of a family, state, etc. [syn: {coat
      of arms}, {arms}, {blazon}, {blazonry}]
   v 1: decorate with heraldic arms [syn: {emblazon}, {blazon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top