ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blase

B L EY1 Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blase-, *blase*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข

English-Thai: Nontri Dictionary
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blaseNow, quit being so blase about this.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLASE B L EY1 Z
BLASER B L EY1 Z ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blase {f}; Hautblase {f}; Pustel {f}; Brandblase {f} | Blasen {pl}; Brandblasen {pl}blister | blisters [Add to Longdo]
Blase {f} (Sprech-)balloon [Add to Longdo]
Blase {f}; Luftblase {f} | Blasen {pl}bubble | bubbles [Add to Longdo]
Blasen...cystic [Add to Longdo]
Blasen bekommen; Blasen werfento blister [Add to Longdo]
Blasen hervorrufen auf; Blasen ziehen; Blasen werfen | Blasen hervorgerufento blister | blistered [Add to Longdo]
Blasen ziehen | Blasen ziehendto vesicate | vesicating [Add to Longdo]
Blasebalg {m}; Faltenbalg {m}bellow; pair of bellows; bag bellow [Add to Longdo]
Blasenbildung {f}blistering [Add to Longdo]
Blasenbildung {f}bloating; lumps [Add to Longdo]
Blasensieden {n}bulk boiling [Add to Longdo]
Blasenspeicher {m} [comp.]bubble storage [Add to Longdo]
blasen; pusten; schnaufen | blasend | geblasen | ich blase | du bläst | er/sie bläst | ich/er/sie blies | er/sie hat/hatte geblasen | ich/er/sie bliesto blow {blew; blown} | blowing | blown | I blow | you blow | he/she blows | I/he/she blew | he/she has/had blown | I/he/she would blow [Add to Longdo]
blasen | blasend | geblasento toot | tooting | tooted [Add to Longdo]
blasendwhiffing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blas'e \Bla*s['e]"\ (bl[.a]*z[asl]"), a. [F., p. p. of blaser.]
   1. Having the sensibilities deadened by excess or frequency
    of enjoyment; sated or surfeited with pleasure;
    uninterested because of frequent exposure or indulgence;
    used up.
 
   Syn: bored.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. very sophisticated; versed in the ways of the world. the
    blase traveler refers to the ocean he has crossed as `the
    pond'
 
   Syn: knowing, worldly.
     [WordNet 1.5]
 
   3. uninterested and attaching little importance; -- of
    attitudes toward duties. a blase attitude about
    housecleaning
 
   Syn: unconcerned.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blase
   adj 1: very sophisticated especially because of surfeit; versed
       in the ways of the world; "the blase traveler refers to
       the ocean he has crossed as `the pond'"; "the benefits of
       his worldly wisdom" [syn: {blase}, {worldly}]
   2: uninterested because of frequent exposure or indulgence; "his
     blase indifference"; "a petulant blase air"; "the bored gaze
     of the successful film star" [syn: {blase}, {bored}]
   3: nonchalantly unconcerned; "a blase attitude about
     housecleaning"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Blase /blaːzə/ 
  blister; bubble

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top