Search result for

blared

(77 entries)
(2.1745 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blared-, *blared*, blar, blare
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blared มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blared*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blare[VI] ส่งเสียงดัง, Syn. clamor, roar, shout, Ant. whisper
blare[N] เสียงดัง, Syn. clatter, din, uproar
blarney[N] การพูดยกยออย่างไม่จริงใจ, See also: ประจบสอพลอ, Syn. flattery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blare(แบลร์) vi. ส่งเสียงดัง n. เสียงประโคม

English-Thai: Nontri Dictionary
blare(n) เสียงดัง,เสียงประโคม
blare(vi) ส่งเสียงดัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ Scandal Makers (2008)
[ Alarm Blaring ][Alarm Blaring] City of Ember (2008)
(ALARM blaring)ได้พบกับฮาร์วี่ย์ นักต้มตุ๋นผู้เจนโลก(เทอร์เรนซ์ โฮเวิร์ด) Fighting (2009)
(sirens blaring)......... Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
(siren blaring)(เสียงหวอ) Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Because he's got that tv blaring all night long.เพราะเขาเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งคืน Connect! Connect! (2009)
Make it gangsta. (horn blaring) TIG:ทำให้ดูเหมือนฝีมือพวกนักเลง เวรเอ้ย Albification (2009)
[ROCK MUSIC BLARING]ลูกกำลังแต่งตัวเพื่อใคร อยู่หรือเปล่า ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
But when I looked back up, there were lights and this horn was blaring.แต่พอผมเงยหน้าขึ้นมา มันก็มีแสงไฟ แล้วเสียงแตรก็ดัง Roadkill (2009)
Me too. [glass shatters, car alarm blaring]-ฉันก็รักคุณ Blinded by the Light (2009)
[horn blaring][แตรรถยนต์] A New Day in the Old Town (2009)
[radio turns off] [car alarm blares] [engine revs][ปิดวิทยุ] [รถยนต์ส่งเสียงดัง] [เครื่องยนต์ทำงาน] A New Day in the Old Town (2009)
[baby crying] [siren blaring, fly buzzing, voices overlapping][เสียง เด็กร้อง] [เสียง ไซเรน แมลงวันบิน เสียงดังจากข้างบน] Night of Desirable Objects (2009)
[sirens blaring]คุณสัญญาแล้ว Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[sirens blaring][ไซเรนตำรวจ] Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I'm hiding in my bedroom, blaring a Richard Feinman lecture while my mom is shouting that Jesus would forgive her if she put ground glass in my dad's meatloaf.ผมซ่อนอยู่ในห้องนอน ท่องเลคเชอร์ของริชาร์ด เฟยน์แมน ขณะที่แม่ตะโกนว่า พระเจ้าจะทรงอภัยให้ท่าน The Guitarist Amplification (2009)
- [alarm blares]\ นี้มันกะทะทอด หรือถูกเผากันแน่? G-Force (2009)
[horn blaring]ฉันเชื่อ. G-Force (2009)
[police siren blares]When in Rome (2010)
Blar and chuck do it all the time.แบลร์และชัคทำแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
(alarm blaring)เสียงเตือน The Bozeman Reaction (2010)
Intruder alert, intruder alert. (alarm blaring)มีผู้บุกรุก มีผู้บุกรุก The Bozeman Reaction (2010)
(alarm blaring)(alarm blaring) The Bozeman Reaction (2010)
Did anyone see paul blart:พวกคุณเคยดู Paul Blart: Investigative Journalism (2010)
SIREN BLARESSIREN BLARES The Eleventh Hour (2010)
GLASS SMASHES, CAR ALARMS BLAREโอ้ย กลับมานี่นะ กลับมานี่! The Eleventh Hour (2010)
Come on! SIRENS BLARE Where was the shooter?เร็วๆเข้า คนร้ายหนีไปทางไหน Episode #1.2 (2010)
And I know that during this stressful time, my voice blaring over a PA can't help.แล้วในช่วงเวลาที่คร่ำเครียดอ่านหนังสือกันนี้เอง แค่เสียงตามสายของผมคงช่วยอะไรไม่ได้มาก English as a Second Language (2010)
[ HORN BLARES ] ...LIGHT GETS REDDER.ซาอูล เพอลมัทเออ ได้รับการนำน้ำเหล่านี้ Beyond the Darkness (2010)
By day, one way, by night, another. Blardy, blardy, blar.กลางวันเป็นอย่างหนึ่ง ตกกลางคืนกลายเป็นอีกอย่าง บลา บลา บลา Shrek Forever After (2010)
(HORN BLARING) HELEN: Be careful. What are you doing?ระวัง เธอกำลังทำอะไร? Bridesmaids (2011)
Well, we know one. [Horn blares] That's him.เรารู้อยู่คนนะ นั่นแหละเขา ไปกัน สวัสดี My Heart Will Go On (2011)
[sirens blare] where are you?เธออยู่ที่ไหน? The New Normal (2011)
It's-- [Siren blaring]มัน... Bloodletting (2011)
[Car alarms blaring]......................... Valhalla (2011)
[ alarm blaring, indistinct talking over p.A. ][ alarm blaring, indistinct talking over p.A. ] The Hot Potato Job (2011)
[ alarm blaring ][ alarm blaring ] The Hot Potato Job (2011)
[ blaring continues ][ blaring continues ] The Hot Potato Job (2011)
(alarm blaring) What? !อะไรนะ? Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
(fire alarm blaring)Cyber Threat (2011)
(SIRENS BLARING)(เสียงไซเลน) Tower Heist (2011)
I's in a nightmarish café, blaring, bright lights, but underground and no way out.іΤоmоrrоw, lіfе соuld bеgіn аfrеѕh, аfrеѕh, аfrеѕh. Cloud Atlas (2012)
(Car Alarms Blaring)(สัญญาณเตือนภัยรถส่งเสียงดัง) Resident Evil: Retribution (2012)
(Car Alarm Blares)Resident Evil: Retribution (2012)
[Fire alarm blaring]Fire/Ice (2012)
[Sirens, horns blaring]Fire/Ice (2012)
Will, can I... ÿhablar con ellos?วิลล์ ผมขอ.. Hablar con ellos? (คุยกับพวกเขาได้มั้ย) ได้สิ The Spanish Teacher (2012)
- ( Glass shatters ) - ( Car alarm blaring )- ( Glass shatters ) - ( Car alarm blaring ) Take Her Out of the Ballgame (2012)
[Siren blaring]'เธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหม? ' The Dark... Whatever (2012)
[Car alarm blaring]The Contingency (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blarThe blare of the radio burst upon our ears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป่า[V] play (a wind instrument), See also: blow, sound, blare, play by blowing, , Syn. เล่น, บรรเลง, Example: ทางเข้าเมืองขอนแก่นนั้นผมเห็นเขาทำรูปไดโนเสาร์เป่าแคนให้เป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัด, Thai definition: ทำให้เครื่องดนตรีหรือสิ่งอื่นเกิดเสียงโดยใช้ลมปากก็เรียกว่า เป่า
เป่า[V] play, See also: blow, blare, Syn. เล่น, บรรเลง, Example: ทางเข้าเมืองขอนแก่นนั้นผมเห็นเขาทำรูปไดโนเสาร์เป่าแคนให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด, Thai definition: ทำให้เครื่องดนตรีหรือสิ่งอื่นเกิดเสียงโดยใช้ลมปาก

CMU English Pronouncing Dictionary
BLARE    B L EH1 R
BLARED    B L EH1 R D
BLARES    B L EH1 R Z
BLARING    B L EH1 R IH0 NG
VANBLARCOM    V AE2 N B L AA1 R K AH0 M
VANBLARICOM    V AE2 N B L AE1 R IH0 K AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blare    (v) (b l e@1 r)
blared    (v) (b l e@1 d)
blares    (v) (b l e@1 z)
blaring    (v) (b l e@1 r i ng)
blarney    (n) (b l aa1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flunkerei {f}blarney [Add to Longdo]
blenden; glänzento blare [Add to Longdo]
gebrülltblared [Add to Longdo]
schmettern | schmetternd | schmettert | schmetterteto blare | blaring | blares | blared [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blare \Blare\, v. i. [imp. & p. p. {Blared}; p. pr. & vb. n.
   {Blaring}.] [OE. blaren, bloren, to cry, woop; cf. G.
   pl[aum]rren to bleat, D. blaren to bleat, cry, weep. Prob. an
   imitative word, but cf. also E. blast. Cf. {Blore}.]
   To sound loudly and somewhat harshly. "The trumpet blared."
   --Tennyson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top