ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blan

B L AE1 N   
155 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blan-, *blan*
English-Thai: Longdo Dictionary
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bland[ADJ] ที่ไม่น่าสนใจ, Syn. unexciting
bland[ADJ] ขาดรสชาติ, See also: ไม่มีรสชาติ, Syn. tasteless, Ant. flavorful, tasty
blank[ADJ] ว่าง, See also: เปล่า, ว่างเปล่า, Syn. empty, Ant. full
blank[N] ช่องว่าง, See also: ที่ว่าง, Syn. space, gap
blank[ADJ] ไม่แสดงความรู้สึก, See also: ว่างเปล่า, เฉย, Syn. expressionless
blank[N] ความว่างเปล่าของจิตใจ, Syn. emptiness, nothingness
blanch[VT] ซีดสลด
blanket[N] ผ้าห่ม, See also: ผ้าผวย, ผ้านวม
blanket[N] สิ่งที่ปกคลุม
blanket[ADJ] ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blanch(บลานชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขาว,ฟอกให้ขาว,ฟอก,ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว,ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
blank cartridgen. กระสุนเปล่า,กระสุนหลอก
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
blank diskจานบันทึกเปล่าหมายถึง จานบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
blank tapeแถบเปล่าหมายถึง แถบบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe

English-Thai: Nontri Dictionary
blanch(vi,vt) ฟอกให้ขาว,ทำให้ซีด
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
blank(n) ช่องว่าง,ที่ว่าง
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
blanket(vt) ปกคลุม,ห่ม,คลุม
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blanc de chine; china whiteเครื่องถ้วยกระเบื้องขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanc fixeสีขาวคงทน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank๑. หน้าว่าง๒. ตัวว่าง๓. พื้นที่ว่าง๔. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blank๑. หน้าว่าง๒. ตัวว่าง๓. พื้นที่ว่าง๔. ว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank acceptanceการรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) โดยเพียงแต่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank bill๑. ตั๋วแลกเงินที่ไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน๒. ตั๋วแลกเงินที่ไม่กรอกจำนวนเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank diskจานบันทึกเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blank endorsement; blank indorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank indorsement; blank endorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank tapeแถบเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blancesเครื่องชั่ง [การแพทย์]
Blanchingรีดผิวหนัง [การแพทย์]
Blankหลอดน้ำยาลบล้าง,ความจุของแบบพิมพ์เมื่อมียาพื้นอย่างเดียว,หลอดปรับศูนย์,หลอดแบลงต์ [การแพทย์]
Blank Tubesหลอดน้ำยาลบล้าง [การแพทย์]
Blank, Suitableหลอดน้ำยาลบล้างที่เหมาะสม [การแพทย์]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
blanket drainblanket drain, ผืนกรองระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Blanketsผ้าห่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง The Old Man and the Sea (1958)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
There's not a blankety-blank soldier in the whole army.ทั้งกองทัพไม่มีพลทหารเลยสักคน The Little Prince (1974)
I'd like to introduce you to madame Blanc,ฉันอยากจะ แนะนำเธอให้รู้จัก มาดาม แบลงค์, Suspiria (1977)
- Madame Blanc?-มาดาม แบลงค์? Suspiria (1977)
- Good morning, madame Blanc.-อรุณสวัสดิ์, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
And Tanner, she is to eat bland food for about a week.คุณ แทนเนอร์, เธอต้องกิน อาหารอ่อนสัปดาห์นึง. Suspiria (1977)
It was not madame Blanc's fault.ไม่ใช่ความผิดของ มาดาม แบลงต์ Suspiria (1977)
Yes, madame Blanc.ค่ะ, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
Are you sleeping here with us, too, Madame Blanc?คุณนอนที่นี่กับพวกเรารึเปล่าคะ มาดาม แบลงค์? Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blanBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
blanHow high is Mont Blanc?
blanThe kid looks blank.
blanShe put the blanket over the child sleeping on the sofa.
blanThe earth lay beneath a blanket of snow.
blanThat man is a wet blanket.
blanA blanket of leaves.
blanThe meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.
blanI need an extra blanket.
blanShe laid a blanket over him.
blanShe wrapped herself in a blanket.
blanI always need an extra blanket in the wintertime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว[ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
กระสุนหลอก[N] blank cartridge, Syn. กระสุนปลอม, ลูกปืนปลอม, Example: การทดสอบครั้งนี้ใช้กระสุนหลอกทั้งหมด จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีใครบาดเจ็บ
สูญ[ADJ] empty (check example), See also: blank, void, vacant, Syn. ว่างเปล่า
ผ้าผวย[N] blanket, See also: cover, Syn. ผ้าห่ม, Example: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว
ฟอร์ม[N] form, See also: blank form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: เกษตรกรโดนหลอกให้เซ็นชื่อลงในฟอร์มเปล่า โดยหลอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล, Count unit: ใบ, แบบ, แผ่น, Thai definition: กระดาษสำหรับกรอกรายการ, Notes: (อังกฤษ)
เปล่า[ADJ] empty, See also: blank, Syn. ว่างเปล่า, ว่าง, โล่ง, Ant. เต็ม, Example: ตำรวจจับผู้เสพยาพร้อมของกลางอันได้แก่ขวดเปล่าที่บรรจุ ยาเค และ ยาเลิฟ มากกว่า 40 ขวด, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่า กล่องเปล่า
อี๋อ๋อ[V] flatter, See also: blandish, Syn. อี๋, Example: ตำรวจบางคนวางตัวไม่เหมาะสม ไปอี๋อ๋อกับหญิงที่มาด้วย โดยไม่คิดว่าตัวอยู่ในเครื่องแบบ, Thai definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
อี๋[V] flatter, See also: blandish, Syn. อี๋อ๋อ, Thai definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
กลอนเปล่า[N] prose poem, See also: blank verse, Example: ความไพเราะของบทกวีไม่มีเหลือร่องรอยกลายเป็นกลอนเปล่าที่เปล่าไปหมดทั้งถ้อยคำ และความคิด, Count unit: คำ, บท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
โบกปูนขาว[v. exp.] (bōk pūnkhāo) FR: blanchir à la chaux ; chauler
บุณฑริก[n.] (buntharik) EN: white lotus   FR: lotus blanc [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
ช้างเผือก[n. exp.] (chāng pheūak) EN: white elephant   FR: éléphant blanc [m]
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake   FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
ช็อกโกแลตขาว[n. exp.] (chǿkkōlaēt khāo) EN: white chocolate   FR: chocolat blanc [m]
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap   FR: espace [m] ; blanc [m] ; case [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAN    B L AE1 N
BLANK    B L AE1 NG K
BLANE    B L EY1 N
BLAND    B L AE1 N D
BLANN    B L AE1 N
BLANC    B L AE1 NG K
BLANCH    B L AE1 N CH
BLANDO    B L AE1 N D OW0
BLANCK    B L AE1 NG K
BLANCO    B L AE1 NG K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bland    (j) blˈænd (b l a1 n d)
blank    (n) blˈæŋk (b l a1 ng k)
blanch    (v) blˈaːntʃ (b l aa1 n ch)
blanks    (n) blˈæŋks (b l a1 ng k s)
blander    (j) blˈændər (b l a1 n d @ r)
blandly    (a) blˈændliː (b l a1 n d l ii)
blanket    (v) blˈæŋkɪt (b l a1 ng k i t)
blankly    (a) blˈæŋkliː (b l a1 ng k l ii)
Blantyre    (n) blˈæntˈɛɪər (b l a1 n t ei1 @ r)
blanched    (v) blˈaːntʃt (b l aa1 n ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空白[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, ] blank space, #6,040 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] blanket; rug, #15,620 [Add to Longdo]
毛毯[máo tǎn, ㄇㄠˊ ㄊㄢˇ, ] blanket, #27,205 [Add to Longdo]
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, ] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character), #36,549 [Add to Longdo]
白卷[bái juàn, ㄅㄞˊ ㄐㄩㄢˋ, ] blank exam paper, #64,373 [Add to Longdo]
白票[bái piào, ㄅㄞˊ ㄆㄧㄠˋ, ] blank vote; abstention [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blancoabtretung {f}; Blancozession {f}assignment in blank [Add to Longdo]
Blankdraht {m}bare wire [Add to Longdo]
Blankglühen {n}bright annealing [Add to Longdo]
Blankoscheck {m}blank cheque [Br.]; blank check [Am.] [Add to Longdo]
Blankovollmacht {f}full discretionary power [Add to Longdo]
Blanksammelschiene {f} [electr.]bare busbar [Add to Longdo]
Blankstahl {m} | Blasen {pl}bright steel | bladders [Add to Longdo]
blanchieren [cook.] | blanchierend | blanchiertto blanch | blanching | blanched [Add to Longdo]
blank putzen; polierento furbish [Add to Longdo]
blank; leer {adj}blank [Add to Longdo]
blank; glänzend; sauber {adj}shiny; shining [Add to Longdo]
Blanfordlerche {f} [ornith.]Blanford's Lark [Add to Longdo]
Blanfordbülbül {m} [ornith.]Blanford's Olive Bulbul [Add to Longdo]
Blanfordgimpel {m} [ornith.]Blanford's Rosefinch [Add to Longdo]
Blanfordschneefink {m} [ornith.]Blanford's Snow Finch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
blanc(adj) |f. blanche| ที่มีสีขาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空のディスケット[からのディスケット, karano deisuketto] blank diskette [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
空白化[くうはくか, kuuhakuka] blanking [Add to Longdo]
空白文字[くうはくもじ, kuuhakumoji] null character, blank character [Add to Longdo]
空白列[くうはくれつ, kuuhakuretsu] blank sequence [Add to Longdo]
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
白刃[はくじん, hakujin] blankes_Schwert, blanke_Waffe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top