Search result for

bittersweet

(24 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bittersweet-, *bittersweet*
English-Thai: Nontri Dictionary
bittersweet(n) ไม้เลื้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In life, as in art, some endings are bittersweet,ชีวิตเราก็เหมือนกับละคร บางครั้งก็จบแบบสวยงาม The Age of Dissonance (2009)
Goodbyes can be bittersweet.การลาจากเป็นทั้งความสุขและเศร้า Merry Madagascar (2009)
Very bittersweet. Really I just thought you might wanna get some sleep.ฉันคิดว่าเธอคงอยากพักผ่อน One Day (2011)
Sex in toilet cubicles lose its bittersweet charm?เซ็กส์ในห้องน้ำหมดเสน่ห์แล้วเหรอ One Day (2011)
One relationship came to a bittersweet end.เมื่อความสัมพันธ์ของคู่นึงจบลงอย่างหวานอมขมกลืน Searching (2011)
♪ Criminal Minds 7x10 ♪ The Bittersweet Science Original Air Date on December 14, 2011Criminal Minds 7x10 The Bittersweet Science Original Air Date on December 14, 2011 The Bittersweet Science (2011)
I got bittersweet news for you.ฉันมีข่าวร้ายจะบอกแกว่ะ The Green Hornet (2011)
(hums) ♪ Bittersweetคือเธอ# #ความแสนสุขที่เจือปนความเศร้า# Heart (2012)
♪ Is so bittersweet#ช่างหวานอมขนกลืน# Dance with Somebody (2012)
♪ The bittersweet between my teeth ♪ความหวานอมขมกลืน ในระหว่างฟันฉัน Pilot (2012)
♪ Yeah, yeah, yeah, yeah ♪ ♪ ♪ ♪ The bittersweet between my teeth... ♪ใช่ ใช่ ความหวานอมขมกลืน ในระหว่างฟันฉัน (เสียงโทรศัพท์) Pilot (2012)
Bittersweet victory, Ems.ช่างเป็นความรักที่ขมขื่นจริงๆ Resurrection (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTERSWEET    B IH1 T ER0 S W IY2 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet [Add to Longdo]
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor [Add to Longdo]
甘酸っぱい;甘ずっぱい[あまずっぱい, amazuppai] (adj-i) sweet and sour; bittersweet [Add to Longdo]
甘辛い[あまからい, amakarai] (adj-i) salty-sweet; bittersweet [Add to Longdo]
悲喜こもごも;悲喜交交;悲喜交々[ひきこもごも, hikikomogomo] (n,adj-no) bittersweet; having mingled feelings of joy and sorrow; joy and sorrow alternating in one's heart [Add to Longdo]
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n,vs) faint, ironic or bittersweet smile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Staff \Staff\ (st[.a]f), n.; pl. {Staves} (st[=a]vz or
   st[aum]vz; 277) or {Staffs} (st[.a]fs) in senses 1-9,
   {Staffs} in senses 10, 11. [AS. staef a staff; akin to LG. &
   D. staf, OFries. stef, G. stab, Icel. stafr, Sw. staf, Dan.
   stav, Goth. stabs element, rudiment, Skr. sth[=a]pay to cause
   to stand, to place. See {Stand}, and cf. {Stab}, {Stave}, n.]
   1. A long piece of wood; a stick; the long handle of an
    instrument or weapon; a pole or stick, used for many
    purposes; as, a surveyor's staff; the staff of a spear or
    pike.
    [1913 Webster]
 
       And he put the staves into the rings on the sides of
       the altar to bear it withal.     --Ex. xxxviii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       With forks and staves the felon to pursue. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A stick carried in the hand for support or defense by a
    person walking; hence, a support; that which props or
    upholds. "Hooked staves." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       The boy was the very staff of my age. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He spoke of it [beer] in "The Earnest Cry," and
       likewise in the "Scotch Drink," as one of the staffs
       of life which had been struck from the poor man's
       hand.                 --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   3. A pole, stick, or wand borne as an ensign of authority; a
    badge of office; as, a constable's staff.
    [1913 Webster]
 
       Methought this staff, mine office badge in court,
       Was broke in twain.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All his officers brake their staves; but at their
       return new staves were delivered unto them.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   4. A pole upon which a flag is supported and displayed.
    [1913 Webster]
 
   5. The round of a ladder. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I ascended at one [ladder] of six hundred and
       thirty-nine staves.          --Dr. J.
                          Campbell (E.
                          Brown's
                          Travels).
    [1913 Webster]
 
   6. A series of verses so disposed that, when it is concluded,
    the same order begins again; a stanza; a stave.
    [1913 Webster]
 
       Cowley found out that no kind of staff is proper for
       an heroic poem, as being all too lyrical. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The five lines and the spaces on which music is
    written; -- formerly called {stave}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.) An arbor, as of a wheel or a pinion of a watch.
    [1913 Webster]
 
   9. (Surg.) The grooved director for the gorget, or knife,
    used in cutting for stone in the bladder.
    [1913 Webster]
 
   10. [From {Staff}, 3, a badge of office.] (Mil.) An
     establishment of officers in various departments attached
     to an army, to a section of an army, or to the commander
     of an army. The general's staff consists of those
     officers about his person who are employed in carrying
     his commands into execution. See {['E]tat Major}.
     [1913 Webster]
 
   11. Hence: A body of assistants serving to carry into effect
     the plans of a superintendent or manager; sometimes used
     for the entire group of employees of an enterprise,
     excluding the top management; as, the staff of a
     newspaper.
     [1913 Webster +PJC]
 
   {Jacob's staff} (Surv.), a single straight rod or staff,
    pointed and iron-shod at the bottom, for penetrating the
    ground, and having a socket joint at the top, used,
    instead of a tripod, for supporting a compass.
 
   {Staff angle} (Arch.), a square rod of wood standing flush
    with the wall on each of its sides, at the external angles
    of plastering, to prevent their being damaged.
 
   {The staff of life}, bread. "Bread is the staff of life."
    --Swift.
 
   {Staff tree} (Bot.), any plant of the genus {Celastrus},
    mostly climbing shrubs of the northern hemisphere. The
    American species ({Celastrus scandens}) is commonly called
    {bittersweet}. See 2d {Bittersweet}, 3
     (b) .
 
   {To set up one's staff}, {To put up one's staff}, {To set
   down one's staff} or {To put down one's staff}, to take up
    one's residence; to lodge. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bittersweet \Bit"ter*sweet`\, a.
   Sweet and then bitter or bitter and then sweet; esp. sweet
   with a bitter after taste; hence (Fig.), pleasant but
   painful.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bittersweet \Bit"ter*sweet`\, n.
   1. Anything which is bittersweet.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of apple so called. --Gower.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) A climbing shrub, with oval coral-red berries
      ({Solanum dulcamara}); woody nightshade. The whole
      plant is poisonous, and has a taste at first sweetish
      and then bitter. The branches are the officinal
      {dulcamara}.
    (b) An American woody climber ({Celastrus scandens}),
      whose yellow capsules open late in autumn, and
      disclose the red aril which covers the seeds; -- also
      called {Roxbury waxwork}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bittersweet
   adj 1: tinged with sadness; "a movie with a bittersweet ending"
   2: having a taste that is a mixture of bitterness and sweetness
     [syn: {bittersweet}, {semisweet}]
   n 1: poisonous perennial Old World vine having violet flowers
      and oval coral-red berries; widespread weed in North
      America [syn: {bittersweet}, {bittersweet nightshade},
      {climbing nightshade}, {deadly nightshade}, {poisonous
      nightshade}, {woody nightshade}, {Solanum dulcamara}]
   2: twining shrub of North America having yellow capsules
     enclosing scarlet seeds [syn: {bittersweet}, {American
     bittersweet}, {climbing bittersweet}, {false bittersweet},
     {staff vine}, {waxwork}, {shrubby bittersweet}, {Celastrus
     scandens}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top