Search result for

binant

(31 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binant-, *binant*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา binant มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *binant*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNA Technology, Recombinantเทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม,เทคโนโลยีของดีเอ็นเอสายผสม [การแพทย์]
DNA Technology, Recombinantเทคโนโลยีของดีเอ็นเอสายผสม [การแพทย์]
DNA, Recombinantดีเอ็นเอสายผสม,การรวมทางพันธุศาสตร์,ดีเอ็นเอลูกผสม,ยีนที่ถ่ายทอด,ดีเอ็นเอสายผสม [การแพทย์]
Insulin, DNA, Recombinantอินซูลินคนที่มีอยู่ได้จากชีวสังเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Abbinanti, our neighbor.คุณแอบบิแนนท์ เพื่อนบ้านของเราน่ะ Jump the Shark (2009)
Only they've been mutated with the same recombinant gene therapy you're about to take.เพียงแต่พวกเขามีพลัง เหมือนกับถูกปรับพันธุกรรม แบบที่นายกำลังฉีดเข้าไป Son of Man (2014)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ...... Fantastic Four (2005)
A recombinant retroimmune double-polymorphing effluent.A recombinant retroimmune double-polymorphing effluent. Transporter 2 (2005)
Recombinant DNA?Rekombinante DNS? Swamp Thing (1982)
We'll start with a vaccine against cancer... then we'll develop some pest-resistant crops... a pollution-free fuel, some recombinant DNA.Z.B. den Impfstoff gegen Krebs. Dann entwickeln wir Gen-Getreide, einen umweltfreundlichen Treibstoff und rekombinante DNS. Liberation Day (1984)
A renowned human biologist known for his work with recombinant DNA.Ein menschlicher Biologe bekannt für seine Arbeit mit rekombinanter DNS. The Secret Underground (1985)
Well, I'm up on my recombinant DNA and gene splicing.Ich kenne mich auch ein wenig mit rekombinanter DNS aus. Out of Control (1990)
The transfer of recombinant genetic material... from termites and mantids into Judas breed will allow rapid enzymatic change insuring 100% sterility in all Judas females utilization of a suicide gene leading to a life expectancy of 120 to 180 days.Die Übertragung rekombinanten Gen-Materials von Termiten und Gottesanbeterinnen auf die Judas-Züchtung bewirkt eine extrem schnelle enzymatische Veränderung garantiert somit eine 100%ige Unfruchtbarkeit aller Judas-Weibchen Verwendung eines Selbstmord-Gens führt zu einer Lebenserwartung von 120 bis 180 Tagen. Mimic (1997)
I located a guy claiming to be a med tech on something called Project Manticore, using recombinant DNA to produce a superior human.Ein Mediziner erzählte mir von einem Projekt namens Manticore. Man wollte mit rekombinanter DNA einen überlegenen Menschen schaffen. Pilot (2000)
What do you want know? Everything. For starters, what is it?- Ein rekombinantes Virus, das das Immunsystem polymorphisiert. Transporter 2 (2005)
- I'm Antonio.- Ich binAntonio. - Ich wei? Dark Blue Almost Black (2006)
Let's use recombinant factor vlll-A.Versuchen wir es mit dem rekombinanten Faktor 8A. Tandem Repeats (2008)
I was studying recombinant DNA technology, and I was confidant I could create one, but my parents were unwilling to secure the necessary eagle eggs and lion semen. Of course, my sister got swimming lessons when she wanted them.Ich studierte rekombinante DNA-Technologie und war zuversichtlich, ich könnte einen erschaffen, aber... meine Eltern waren nicht dazu bereit, die nötigen Adler-Eier und den Löwen-Samen zu beschaffen. The Griffin Equivalency (2008)
Mr. Abbinanti, our neighbor.Mr. Abbinanti, unser Nachbar. Jump the Shark (2009)
So I found out he was working predominantly with somatic gene therapy coupled with recombinant D.N.A.Also, ich habe herausgefunden, dass er hauptsächlich an einer somatischen Gentherapie arbeitete, die mit einer rekombinanten DNA verbunden war. No Ordinary Vigilante (2010)
Well, I could give you a boring lecture about recombinant DNA therapy, but the short story is, this will fix you.Tja, ich könnte Dir einen langweiligen Vortrag über rekombinante DNS-Therapie halten, aber kurzgesagt, das wird Dich in Ordnung bringen. Pilot (2013)
In '74, they joint-published a paper on recombinant DNA and there were several more papers that they published after that, until the last one in '76.1974 veröffentlichten sie eine Arbeit über rekombinante DNA. Danach weitere Veröffentlichungen bis zur letzten, 1976. Governed as It Were by Chance (2014)
- Recombinant glycoprotein characterizations.- Rekombinante Glykoprotein- Charakterisierungen. Gumshoe (2015)
You purify the recombinant proteins of the antigen with chromatography and ultrafiltration.Man reinigt die rekombinanten Proteine des Antigens mit Chromatographie und Ultrafiltration. Little Red and the Wolfz (2016)
Did you study recombinant techniques?-Bist du gut in rekombinanter Medizin? Pro Bono Publico (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOMBINANT    R IH0 K AA1 M B AH0 N AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rekombinant {adj}recombinant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝因子組替え[いでんいんしくみかえ, iden'inshikumikae] (n) recombinant gene splicing [Add to Longdo]
組換えDNA;組み換えDNA;組替えDNA;組み替えDNA[くみかえディーエヌエー, kumikae dei-enue-] (n) recombinant DNA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top