Search result for

billet

(57 entries)
(1.3777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billet-, *billet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billet[N] ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet[N] คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet[VT] จัดค่ายพักชั่วคราว, See also: จัดที่พักชั่วคราว, Syn. camp, berth
billet[VT] สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet[N] ตำแหน่งงาน, Syn. job, position
billet[N] ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet[N] ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billet on[PHRV] ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน), See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
billet-doux[N] จดหมายรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All arriving personnel, this is your billeting area.ทุกหน่วยที่มาถึงแล้ว.. ขอเรียนให้ทราบว่านี่คือค่ายของคุณ Melbourne (2010)
Will produce a liberty pass or will return immediately to his billet.ต้องแสดงใบอนุญาตพักผ่อน.. หรือไม่ก็ต้องกลับค่ายทหารเดี๋ยวนี้! Melbourne (2010)
- M.P.: You're going back to your billet.- ทุกนายต้องกลับไปค่ายทหาร! Melbourne (2010)
I am told it is a billet of U235. That's...ได้รับแจ้งว่ามันเป็นหลอดบรรจุ U235 ซึ่งก็คือ... Rain on the Evil and on the Good (2012)
And you only found one billet?แล้วคุณเจอแค่แท่งเดียวหรือ Rain on the Evil and on the Good (2012)
They didn't go through all of this for one billet.พวกเขาคงไม่มาถึงขั้นนี้ เพื่อยูเรเนียมแค่แท่งเดียวหรอก Rain on the Evil and on the Good (2012)
Try a billet of weapons-grade uranium.น่าจะเป็นแท่งยูเรเนียมสำหรับผลิตอาวุธ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Well... it would be a lot more than one billet could make.งั้น... ก็ต้องมียูเรเนียมมากกว่า 1 แท่ง ถึงจะแรงขนาดนั้น Rain on the Evil and on the Good (2012)
I have the full delivery, less one billet I needed for... security.ผมเอามาส่งครบถ้วน ขาดไปแค่แท่งเดียวที่ผมต้องใช้ เพื่อ... ความปลอดภัย Rain on the Evil and on the Good (2012)
I attended an event at the billeted quarters of General Howe, where I was to make contact with the spymaster, none other than my constant companion in adventure,ผมไปร่วมงาน ที่บ้านพักของนายพลฮาว ซึ่งผมต้องติดต่อหัวหน้าสายลับ Whispers in the Dark (2015)
Clearly, HQ have failed to notify you. My troop is to be billeted here.เห็นชัดว่าสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งคุณ กองกำลังเราให้พักชั่วคราวที่นี่ The Water Horse (2007)
No, only the officers will be billeted inside the house.ไม่สิ นายทหารเท่านั้น ที่จะพักข้างในบ้าน The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billetEvery bullet has its billet. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā røi) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[n. exp.] (baeng hāsip) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ปลอม[n. exp.] (baeng pløm) FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLET    B IH1 L AH0 T
BILLETS    B IH1 L AH0 T S
BILLETT    B IH1 L AH0 T
BILLETER    B IH1 L IY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billet    (v) (b i1 l i t)
billets    (v) (b i1 l i t s)
billeted    (v) (b i1 l i t i d)
billeting    (v) (b i1 l i t i ng)
billet-doux    (n) - (b i2 l ei - d uu1)
billets-doux    (n) - (b i2 l ei - d uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビレット[, biretto] (n) billet [Add to Longdo]
舎営[しゃえい, shaei] (n,vs) billeting; quarters [Add to Longdo]
宿営[しゅくえい, shukuei] (n,vs) billeting; camp [Add to Longdo]
分宿[ぶんしゅく, bunshuku] (n,vs) billeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, v. t. [imp. & p. p. {Billeted}; p. pr. & vb.
   n. {Billeting}.] [From {Billet} a ticket.] (Mil.)
   To direct, by a ticket or note, where to lodge. Hence: To
   quarter, or place in lodgings, as soldiers in private houses.
   [1913 Webster]
 
      Billeted in so antiquated a mansion.   --W. Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, n. [F. billette, bille, log; of unknown
   origin; a different word from bille ball. Cf. {Billiards},
   {Billot}.]
   1. A small stick of wood, as for firewood.
    [1913 Webster]
 
       They shall beat out my brains with billets. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metal.) A short bar of metal, as of gold or iron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) An ornament in Norman work, resembling a billet of
    wood either square or round.
    [1913 Webster]
 
   4. (Saddlery)
    (a) A strap which enters a buckle.
    (b) A loop which receives the end of a buckled strap.
      --Knight.
      [1913 Webster]
 
   5. (Her.) A bearing in the form of an oblong rectangle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, n. [F. billet, dim. of an OF. bille bill. See
   {Bill} a writing.]
   1. A small paper; a note; a short letter. "I got your
    melancholy billet." --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. A ticket from a public officer directing soldiers at what
    house to lodge; as, a billet of residence.
    [1913 Webster]
 
   3. Quarters or place to which one is assigned, as by a billet
    or ticket; berth; position. Also used fig. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The men who cling to easy billets ashore. --Harper's
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
       His shafts of satire fly straight to their billet,
       and there they rankle.        --Pall Mall
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billard \Bil"lard\, n. (Zool.)
   An English fish, allied to the cod; the coalfish. [Written
   also {billet} and {billit}.]
   [1913 Webster] Billbeetle

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billet
   n 1: a short personal letter; "drop me a line when you get
      there" [syn: {note}, {short letter}, {line}, {billet}]
   2: lodging for military personnel (especially in a private home)
   3: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   v 1: provide housing for (military personnel) [syn: {quarter},
      {billet}, {canton}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 billet
   bill; ticket; note
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 billet [bijɛ]
   bill; ticket; note
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top