Search result for

bilges

(70 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bilges-, *bilges*, bilge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bilges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bilges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilge[N] ส่วนที่ต่ำที่สุดของเรือ
bilge[N] ความเหลวไหล, Syn. nonsense, ridiculousness, Ant. sagacity, sense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We pretend on Asgard that we're more advanced but we come here, battling like bilge snipe.เราชอบวางท่าว่า แอสการ์ต สูงส่งกว่า แต่เรากลับลงมาทำเถื่อนที่นี่ อย่างกับ บริก สไนทป์ The Avengers (2012)
- Bilge snipe.- บริก สไนทป์ The Avengers (2012)
(Man) We found narcotics and a handgun hidden in the bilge.เราพบสารเสพติด และปืนพกใต้ท้องเรือ Sabotage (2013)
We found narcotics and a handgun hidden in the bilge.เราพบยาเสพติด \ N และปืนพกที่ซ่อนอยู่ในท้องเรือ Power (2013)
Ahoy, you biscuit-eating bilge rats!Ahoy คุณกินบิสกิต หนูท้องเรือ! The Pirate Fairy (2014)
If you insist on staying, you should call Mr. Bilger, that man from Smith Barney.เขาหักดาบของผม ดาบไม่สำคัญ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Frightened bilge rats aboard a derelict ship?เห็นหนูวิ่งตัวสั่น/Nอยู่บนเรือโทรมๆอย่างนั้นเหรอ? ไม่! ไม่! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
BILGE: "Pachuco."- BILGE: "Pachuco." The Medal (1980)
We was there too, you know.BILGE: Wir waren auch da. The Medal (1980)
BILGE:- BILGE: The Medal (1980)
Ducks in the bilge.Enten in der Bilge. Das Boot (1981)
Acid in the bilge.Säure in der Bilge. Das Boot (1981)
Into the control-room bilge and then outside.In die Kontrollraum-Bilge und dann raus. Das Boot (1981)
"...in Kadesh Bilgemeth..."in Kadesh Bilgemeth..." The Meaning of Life (1983)
Get the bilge pump!Hol die Bilgenpumpe! Jaws: The Revenge (1987)
We've got the prop work, the pitch and all that the caulking and the pipes the transducer, the bilge pump, and timing the engine out.Also, wir haben die Stützen, die Gewindegänge und all das... die Kalfatern und Leitungen... den Umwandler und die Bilgenpumpe, der Motor muss eingestellt werden. The Devil's Own (1997)
Written and directed by Nuri Bilge CeylanDrehbuch und Regie Nuri Bilge Ceylan The Town (1997)
I'm tryin' to fight this fire with handheld gear.Ich arbeite mit Mobilgeräten. Battlestar Galactica (2003)
Search every cabin, every hold, down to the bilges.Durchsucht alles bis runter zu den Bilgen. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Crassus has mobilized, his men are marching against us.Crassus hat mobilgemacht, seine Männer marschieren gegen uns. Spartacus (2004)
That is such an important part of automotive history. - It is...Sie sind ein so wichtiger Teil der Automobilgeschichte. Who Killed the Electric Car? (2006)
The thing is, it shouldn't be a part of automotive history.Die Sache ist nur, es sollte kein Teil der Automobilgeschichte sein. Who Killed the Electric Car? (2006)
Well... if you insist on staying... You should call Mr. Bilger... that man from Smith Barney.Nun... wenn du darauf bestehst zu bleiben -- solltest du Mr. Bilger anrufen -- der Mann von Smith Barney. Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Loose the cannons, you lazy bilge rats.Macht die Kanonen los, ihr faulen Bilgen-Ratten. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Frightened bilge rats aboard a derelict ship?Feige Bilgen-Ratten auf einem maroden Schiff? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
We intercepted mobile calls from inside the building, and there's a lot of chatter about foul-smelling gases, and a possible creature sighting. What kind of creature?Wir haben Mobilgespräche aus dem Gebäudeinneren abgefangen, es gab eine Menge Rederei über faulig riechende Gase und mögliche Kreaturensichtungen. Episode #2.2 (2008)
But you will come with me to Germany, no?Bilgehan Atay-Sky Türk, Ankara. For a Moment, Freedom (2008)
Power the bilges.Bilgepumpen einschalten. The Candidate (2010)
After engine room, power the bilges, please.Hinterer Maschinenraum: Bilgepumpen einschalten, bitte. The Candidate (2010)
And to prove that you're worthy of a fine piece of automotive history like this, you're going to have to race us.Ist das wahr? - Ja. Ja, und um zu beweisen, dass du diesem Meisterstück der Automobilgeschichte würdig bist, musst du gegen uns laufen. Circle of Pain (2010)
- Nuri Bilge Ceylan?- Nuri Bilge Ceylan? Recep Ivedik 3 (2010)
- Nuri Bilge Ceylan.- Nuri Bilge Ceylan. Recep Ivedik 3 (2010)
We pretend on Asgard that we're more advanced but we come here, battling like bilge snipe.Wir in Asgard glauben fortschrittlicher zu sein, doch kämpfen wir hier wie Bilgenschweine. The Avengers (2012)
-Bilge snipe.- Bilgenschweine. The Avengers (2012)
We can navigate the ship through the bilges.Wir kommen durch das Bilgewasser. Phantom (2013)
Both the Benedetto girl and Spector have mobile devices with video files on them.Beide, das Benedetto Mädchen und Spector, haben Mobilgeräte, auf denen Videos sind. The Perilous Edge of Battle (2014)
No cell phones, no computers, no mobile devices...- Keine Mobilgeräte. - Nein. Stuck (2014)
We're shooting a film with Veli Bilgin and it's the last scene and he wants to open the shot with an elephant comb.Wir drehen mit Veli Bilgin einen Film, die letzte Szene soll mit einem Elefantenkamm beginnen. Coming Soon (2014)
From a mobile device?Von einem Mobilgerät aus? Kill Screen (2015)
- No, Bilge Sezer.- Nein, Bilge Sezer. Husband Factor (2015)
Mr. Musella, it's Akbar Bilgrami at the Panama branch from BCCI Bank on line three.Mr. Musella, ein Akbar Bilgrami von der Panama-Filiale der BCCI Bank wartet auf Leitung drei. The Infiltrator (2016)
Akbar Bilgrami, BCCI, Panama, here.Akbar Bilgrami, BCCI, Panama, hier. The Infiltrator (2016)
Mr. Bilgrami, as long as I have you on the phone, I wonder if you can help me.Mr. Bilgrami, da ich gerade mit Ihnen spreche, hätte ich eine Frage. The Infiltrator (2016)
And Mr. Bilgrami, who you've spoken with on the phone.Und Mr. Bilgrami, mit dem sie schon telefoniert haben. The Infiltrator (2016)
Mr. Bilgrami and Mr. Awan have taken good care of you?Mr. Bilgrami und Mr. Awan haben sich gut um Sie gekümmert? The Infiltrator (2016)
- Now, Mr. Bilgrami, as promised.- Nun, Mr. Bilgrami, wie versprochen. The Infiltrator (2016)
But the modern era of automotive glass began when engineers took two panes of laminated glass and separated them with a thin layer of PVB. - Uh-huh.Aber die moderne Ära von Automobilglas begann, als Ingenieure zwei Scheiben laminiertes Glas nahmen und mit einer dünnen Schicht PVB trennten. Love And/Or Marriage (2016)
When I said the industry, I meant the auto glass industry.Mit Branche meinte ich die Automobilglas-Branche. Love And/Or Marriage (2016)
Not to mention the countless lives he saved by making cockpits safer and being an advocate for car seatbelts.Er rettete zahllose Leben, weil Cockpits sicherer gebaut wurden. Und er war ein Fürsprecher für Automobilgurte. May G Force Be with You (2016)
So, I started going through automotive history, and then I came across this.Ich sah mir die Automobilgeschichte an und stieß auf das hier. Speed Freaks (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BILGER    B IH1 L G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bilge    (n) (b i1 l jh)
bilge-water    (n) - (b i1 l jh - w oo t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kielraum {m}; Bilge {f} | Kielräume {pl}bilge | bilges [Add to Longdo]
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビルジ[, biruji] (n) bilge [Add to Longdo]
ビルジキール[, birujiki-ru] (n) bilge-keel [Add to Longdo]
船底[せんてい;ふなぞこ, sentei ; funazoko] (n) ship's bottom; bilge [Add to Longdo]
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water [Add to Longdo]
[あか, aka] (n) bilge-water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bilges \bil"ges\ n.
   in a vessel with two hulls, an enclosed area between the
   frames at each side.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bilges
   n 1: in a vessel with two hulls, an enclosed area between the
      frames at each side

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top