ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bilge

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bilge-, *bilge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilge[N] ส่วนที่ต่ำที่สุดของเรือ
bilge[N] ความเหลวไหล, Syn. nonsense, ridiculousness, Ant. sagacity, sense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frightened bilge rats aboard a derelict ship?เห็นหนูวิ่งตัวสั่น/Nอยู่บนเรือโทรมๆอย่างนั้นเหรอ? ไม่! ไม่! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
We pretend on Asgard that we're more advanced but we come here, battling like bilge snipe.เราชอบวางท่าว่า แอสการ์ต สูงส่งกว่า แต่เรากลับลงมาทำเถื่อนที่นี่ อย่างกับ บริก สไนทป์ The Avengers (2012)
- Bilge snipe.- บริก สไนทป์ The Avengers (2012)
Ahoy, you biscuit-eating bilge rats!Ahoy คุณกินบิสกิต หนูท้องเรือ! The Pirate Fairy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BILGER B IH1 L G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bilge (n) bˈɪlʤ (b i1 l jh)
bilge-water (n) bˈɪlʤ-wɔːtər (b i1 l jh - w oo t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kielraum {m}; Bilge {f} | Kielräume {pl}bilge | bilges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビルジ[, biruji] (n) bilge [Add to Longdo]
ビルジキール[, birujiki-ru] (n) bilge-keel [Add to Longdo]
船底[せんてい;ふなぞこ, sentei ; funazoko] (n) ship's bottom; bilge [Add to Longdo]
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water [Add to Longdo]
[あか, aka] (n) bilge-water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bilge \Bilge\ (b[i^]lj), v. i. [imp. & p. p. {Bilged}
   (b[i^]ljd); p. pr. & vb. n. {Bilging}.]
   1. (Naut.) To suffer a fracture in the bilge; to spring a
    leak by a fracture in the bilge.
    [1913 Webster]
 
   2. To bulge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bilge \Bilge\, v. t.
   1. (Naut.) To fracture the bilge of, or stave in the bottom
    of (a ship or other vessel).
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to bulge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bilge \Bilge\, n. [A different orthography of bulge, of same
   origin as belly. Cf. {Belly}, {Bulge}.]
   1. The protuberant part of a cask, which is usually in the
    middle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) That part of a ship's hull or bottom which is
    broadest and most nearly flat, and on which she would rest
    if aground.
    [1913 Webster]
 
   3. Bilge water.
    [1913 Webster]
 
   {Bilge free} (Naut.), stowed in such a way that the bilge is
    clear of everything; -- said of a cask.
 
   {Bilge pump}, a pump to draw the bilge water from the gold of
    a ship.
 
   {Bilge water} (Naut.), water which collects in the bilge or
    bottom of a ship or other vessel. It is often allowed to
    remain till it becomes very offensive.
 
   {Bilge ways}, the timbers which support the cradle of a ship
    upon the ways, and which slide upon the launching ways in
    launching the vessel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bilge
   n 1: water accumulated in the bilge of a ship [syn: {bilge},
      {bilge water}]
   2: where the sides of the vessel curve in to form the bottom
   v 1: cause to leak; "the collision bilged the vessel"
   2: take in water at the bilge; "the tanker bilged" [syn:
     {bilge}, {take in water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top