ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beyond the sea

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beyond the sea-, *beyond the sea*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beyond the sea มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beyond the sea*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to see what lies beyond the sea. Nami... Do you think I can make it?ดูยังไง เขาก็ไม่เหมือนคนที่จะต่อต้านรัฐบาลโลกได้เลยนะนี่ One Piece: Wan pîsu (1999)
Beyond the sea? You're a strong girl, Nami.ทำไมเขาถึงใส่ชุดเกราะของซอมบี้ละ One Piece: Wan pîsu (1999)
MASTER PO: (ON TV) What do you look for beyond the sea, Grasshopper?MASTER PO: (ON TV) สิ่งที่คุณมองหาพ้นทะเลตั๊กแตน? The Beaver (2011)
I mean, what do you think a guy like Bobby Darin makes on something like "Beyond The Sea"?คือนายคิดว่าคนอย่างบ็อบบี้ แดริน จะเล่นหนังอย่าง บียอนด์ เดอะ ซี ทำไม Rules Don't Apply (2016)
("Beyond the Sea" by Bobby Darin)(♪ "Beyond the Sea" von Bobby Darin) The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Beyond the seaBeyond the sea The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Beyond the seaBeyond the sea Beyond the Sea (1994)
( "Beyond The Sea" on cassette player)(♪ "Beyond The Sea" auf Kassettenspieler) Beyond the Sea (1994)
That we will be beyond the sea...♪..that we will be beyond the sea... Beyond the Sea (1994)
Somewhere... beyond the sea♪ Somewhere... ♪..beyond the sea... Beyond the Sea (1994)
- "Beyond The Sea" played at their wedding.- "Beyond The Sea" spielte auf ihrer Hochzeit. Beyond the Sea (1994)
If he had called it quits when he was 16, there'd have been no "Mack The Knife", or "Somewhere Beyond The Sea".Wenn er damals aufgegeben hätte, gäbe es heute weder "Mackie Messer" noch "Somewhere Beyond The Sea". Goodbye Charlie (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beyond the seaLetters from beyond the seas.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sea \Sea\ (s[=e]), n. [OE. see, AS. s[=ae]; akin to D. zee, OS.
   & OHG. s[=e]o, G. see, OFries. se, Dan. s["o], Sw. sj["o],
   Icel. saer, Goth. saiws, and perhaps to L. saevus fierce,
   savage. [root]151a.]
   1. One of the larger bodies of salt water, less than an
    ocean, found on the earth's surface; a body of salt water
    of second rank, generally forming part of, or connecting
    with, an ocean or a larger sea; as, the Mediterranean Sea;
    the Sea of Marmora; the North Sea; the Carribean Sea.
    [1913 Webster]
 
   2. An inland body of water, esp. if large or if salt or
    brackish; as, the Caspian Sea; the Sea of Aral; sometimes,
    a small fresh-water lake; as, the Sea of Galilee.
    [1913 Webster]
 
   3. The ocean; the whole body of the salt water which covers a
    large part of the globe.
    [1913 Webster]
 
       I marvel how the fishes live in the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ambiguous between sea and land
       The river horse and scaly crocodile. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The swell of the ocean or other body of water in a high
    wind; motion or agitation of the water's surface; also, a
    single wave; a billow; as, there was a high sea after the
    storm; the vessel shipped a sea.
    [1913 Webster]
 
   5. (Jewish Antiq.) A great brazen laver in the temple at
    Jerusalem; -- so called from its size.
    [1913 Webster]
 
       He made a molten sea of ten cubits from brim to
       brim, round in compass, and five cubits the height
       thereof.               --2 Chron. iv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: Anything resembling the sea in vastness; as, a sea
    of glory. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the space . . . was one sea of heads.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sea is often used in the composition of words of
      obvious signification; as, sea-bathed, sea-beaten,
      sea-bound, sea-bred, sea-circled, sealike, sea-nursed,
      sea-tossed, sea-walled, sea-worn, and the like. It is
      also used either adjectively or in combination with
      substantives; as, sea bird, sea-bird, or seabird, sea
      acorn, or sea-acorn.
      [1913 Webster]
 
   {At sea}, upon the ocean; away from land; figuratively,
    without landmarks for guidance; lost; at the mercy of
    circumstances. "To say the old man was at sea would be too
    feeble an expression." --G. W. Cable
 
   {At full sea} at the height of flood tide; hence, at the
    height. "But now God's mercy was at full sea." --Jer.
    Taylor.
 
   {Beyond seas}, or {Beyond the sea} or {Beyond the seas}
    (Law), out of the state, territory, realm, or country.
    --Wharton.
 
   {Half seas over}, half drunk. [Colloq.] --Spectator.
 
   {Heavy sea}, a sea in which the waves run high.
 
   {Long sea}, a sea characterized by the uniform and steady
    motion of long and extensive waves.
 
   {Short sea}, a sea in which the waves are short, broken, and
    irregular, so as to produce a tumbling or jerking motion.
    
 
   {To go to sea}, to adopt the calling or occupation of a
    sailor.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top