Search result for

berps

(107 entries)
(0.7469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berps-, *berps*, berp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berps*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berps[SL] เหล้า, See also: สุรา, Syn. burps
berpwater[SL] แชมเปญ
cyberphobia[N] โรคกลัวคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiberphoneไฟเบอร์โฟน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you looking at, Slobberpuss?มองอะไร ไอ้หมาบ้าน้ำลาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Krall's swarm formations are too complex not to rely on some form of unified cyberpathic coordination.ครัลล์ของการก่อตัวของฝูงที่มี ความซับซ้อนมากเกินไปไม่ได้ที่จะพึ่งพา รูปแบบของการประสานงาน แบบครบวงจร ไสเบอแพติก บาง Star Trek Beyond (2016)
Captain, from what I can ascertain, the ships do indeed shared a cyberpathic link which coordinates their actions.กัปตันจากสิ่งที่ฉันสามารถยืนยัน เรือทำแน่นอน แบ่งปันการเชื่อมโยง ไสเบอแพ ติก ซึ่งพิกัดกระทำของมัน Star Trek Beyond (2016)
The chamberpots, quick!The chamberpots, quick! Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Chubby checked up on them.Chubby hat sie überprüft. The Wanderers (1979)
Cyrus sent an emissary this afternoon to make sure.Cyrus schickte heute Nachmittag einen Spion, um das zu überprüfen. The Warriors (1979)
Hey, hey, Doc, don't get too close to that guy till we check him out first.Hey, Doktor, gehen sie nicht zu nahe ran. Wir müssen den Mann erst überprüfen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I don't know, let's call headquarters for help and have it checked out.Ich weiß es nicht, lass uns die Zentrale um Hilfe rufen und es überprüfen. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I have examined these premises.Ich habe die Wohnung überprüft. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
So I thought I'd want to check on them.Also wollten wir sie mal überprüfen. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Go on, take them down to the station, check them out.Aufs Revier zur Überprüfung. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Well, check it out fast, Harv.Überprüfen sie es, aber schnell. The Super Scouts: Part 1 (1980)
The doc asked me to check on this when he couldn't get in touch with the parents of those sick kids at his clinic.Doktor Spencer wollte, dass ich sie überprüfe, weil er die Eltern der kranken Kinder nicht finden konnte. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Because before this is all over,Ich werde jeden einzelnen von euch bis in die letzte Ecke überprüfen. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Then I'm free to turn around and check this out.Gut, dann steht es mir ja frei umzukehren und das zu überprüfen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
And I double checked, and it's about twice as much as was stolen.Und ich hab's überprüft. Es ist doppelt so viel wert wie gestohlen wurde. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Said he recognized Harley and asked me to come check him out.Sagte, er hätte Harley wiedererkannt und dass ich ihn überprüfen solle. The Outrage: Part 1 (1980)
Well, I'll check it out.Nun, ich werde das überprüfen. The Outrage: Part 1 (1980)
All right, now check the fuse.Nun überprüfen Sie die Sicherung. The Premonition (1980)
Check it for damage.Überprüfen Sie, ob sie beschädigt ist. The Premonition (1980)
Uh, if you'll just peruse all that, John, I ain't got my right spectacles.Äh, könntest du das überprüfen, John, ich habe nicht die richtige Brille. The Remembrance (1980)
As I keep telling you, Mrs. Godsey the audit indicated that there have been previous violations.Wie ich schon mehrfach sagte, Mrs. Godsey, ergab die Überprüfung auch Verstöße in der Vergangenheit. The Triumph (1980)
What's the Data Base for if it's not to check up on people?Welchen Sinn hat die Datenbank sonst, als den, den Bürger zu überprüfen? Big Brother (1980)
Right, hold it there while we check the tape.Alles klar, Studio. Ich überprüfe das Tape. Big Brother (1980)
In fact, tonight I can say that from Septemberthe first, every citizen of the U.K. Will have the absolute right to inspect his personal file and check any information that he has eversupplied to the Government.Heute kann ich sagen, vom 1. September an hat jeder Bürger Großbritanniens das absolute Recht auf Einsicht in seine Personendaten. Und er kann jede Information überprüfen, die die Regierung je von ihm bekommen hat. Big Brother (1980)
And Jim Hacker's mob just checks up on everyone else.Und Jim Hackers Mob überprüft das Prüfen der anderen. The Economy Drive (1980)
Not everyone round this table has been vetted.Nicht jeder an diesem Tisch wurde überprüft. The Economy Drive (1980)
Public debate. Outside scrutiny.Überprüfungen von außen, öffentliche Debatten. The Right to Know (1980)
I say that you feel about everywhere to see if I have been stealing anything.Ich sage, überprüft genau, ob ich Euch bestohlen habe. The Miser (1980)
I definitely heard, and it wasn't some allure, the sound of a reed-pipe on the neighborhood lawn.Ich hab's gehört und nochmals überprüft. Jemand hat im Wald bereits Flöte gespielt. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- Shall I check the weather?- Soll ich das Wetter überprüfen? Airplane! (1980)
Doctor, I've checked everyone.Doktor, ich hab alle überprüft. Airplane! (1980)
I kept checking you out like you told me to.Ich überprüfte dich, wie du es wolltest. Altered States (1980)
I just checked him 10 minutes ago.Ich überprüfte ihn vor 10 Minuten. Altered States (1980)
No, but we'll have to check your alibi for your sake.Nein, aber wir müssen ihr Alibi trotzdem überprüfen. American Gigolo (1980)
- Did you check Rheiman?- Haben Sie Rheiman überprüft? American Gigolo (1980)
And I'd check that case if I were you.Und ich würde den Koffer überprüfen, wenn ich du wäre. Any Which Way You Can (1980)
Come up and verify your opponent can't continueWir müssen erst überprüfen, ob Ihr Gegner k.o. Ist. Battle Creek Brawl (1980)
I've been sent here to see if you? re carrying your permits.Wir sind hier hergeschickt worden, um Ihre Zulassung zu überprüfen. The Blues Brothers (1980)
Yeah.- Überprüfst du das? Brubaker (1980)
I'm gonna have to speak to your boyfriend.Ich glaube, ich werde das überprüfen müssen. House on the Edge of the Park (1980)
Check it at the other end.Überprüfe noch mal das andere Ende. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Check the deflector shield.Überprüfe den Deflektorschild. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Well, our computer checked their records with all sale of that size with army records, and we finally have us some suspects.Unser Computer hat alle Unterlagen über den Verkauf an Armeeangehörige überprüft und wir hatten Erfolg. The Exterminator (1980)
A close scrutiny of a plane's passenger list leaving the day after would show, if not the names of Ipson and Pulat Fallari, then the names of Ipson and Pulat Raphael, save Ipson's name had been spelt Ipsan.Eine genaue Überprüfung der Passagierliste eines Flugzeugs am Tag darauf hätte nicht die Namen Ipson und Pulat Fallari, so doch Ipson und Pulat Raphael aufgedeckt, nur schrieb man Ipsons Namen "Ipsan". The Falls (1980)
Green jackets to the barricade.Netz überprüfen! The Final Countdown (1980)
- Skipper. Dan, go down and check out the Threat Board.Könnten Sie die Feindlagemeldungen überprüfen und Bericht geben, Dan? The Final Countdown (1980)
Let's get this settled once and for all.E-2 überprüft das. The Final Countdown (1980)
They're checking on his accounts.Ich überprüfe seine Konten. Gloria (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYBERPORN    S AY1 B ER0 P AO2 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chamberpot    (n) (ch ei1 m b @ p o t)
chamberpots    (n) (ch ei1 m b @ p o t s)
numberplate    (n) (n uh1 m b @ p l ei t)
numberplates    (n) (n uh1 m b @ p l ei t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cyberphobie {f}; Angst vor Computerncyberphobia [Add to Longdo]
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump [Add to Longdo]
Inhaberpapier {n}bearer instrument [Add to Longdo]
Oberprofil {n}top profile section [Add to Longdo]
Quacksalberprodukt {n}snake oil [Add to Longdo]
Revision {f}; Überprüfung {f}; Nachprüfung {f}revisal [Add to Longdo]
Schlabberpullover {m}sloppy joe [Add to Longdo]
Selbstüberprüfung {f}self-checking [Add to Longdo]
Silberpapier {n}silver paper [Add to Longdo]
Silberpappel {f} [bot.] | Silberpappeln {pl}white poplar | white poplars [Add to Longdo]
Stanniolpapier {n}; Silberpapier {n} [ugs.]tin foil; silver paper [Add to Longdo]
Überproduktion {f} | Überproduktionen {pl}overproduction | overproductions [Add to Longdo]
Überproduktion {f}surplus production [Add to Longdo]
Überprüfer {m}collator [Add to Longdo]
Überprüfung {f}; Inspektion {f}; Begehung {f}inspection [Add to Longdo]
Überprüfung {f}screening [Add to Longdo]
Überprüfung {f}review [Add to Longdo]
Überprüfung {f}; Verifizierung {f}verification [Add to Longdo]
Überprüfung {f} | doppelte Überprüfung {f}check | double-check [Add to Longdo]
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV) [Add to Longdo]
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori [Add to Longdo]
besprechen; kritisieren; prüfen; überprüfen; durchsehento review [Add to Longdo]
prüfen; nachprüfen; überprüfen (auf) | prüfend; nachprüfend; überprüfend | prüft; prüft nach; überprüft | prüfte; prüfte nach; überprüfteto check (for) | checking | checks | checked [Add to Longdo]
erneut prüfen; erneut überprüfento recheck; to re-examine [Add to Longdo]
(eingehend; genau) prüfen; überprüfen; untersuchen; ansehen; studieren; hinterfragen | prüfend | prüft | prüfteto scrutinize; to scrutinise [Br.] | scrutinizing; scrutinising | scrutinizes | scrutinized [Add to Longdo]
überparteilichnon-party [Add to Longdo]
überproduzierenoverproduce [Add to Longdo]
überproduzierendoverproducing [Add to Longdo]
überproduziertoverproduces [Add to Longdo]
überproduzierteoverproduced [Add to Longdo]
überproportional (zu)disproportionate (to) [Add to Longdo]
überprüfbarcheckable [Add to Longdo]
überprüfen; überdenkento revise [Add to Longdo]
überprüfento verify [Add to Longdo]
überprüfento investigate [Add to Longdo]
überprüfen; validierento validate [Add to Longdo]
jdn. (politisch) überprüfento vet [Add to Longdo]
verdecken; überprüfento screen [Add to Longdo]
Die Angelegenheit wird überprüft.The matter is under consideration. [Add to Longdo]
Silberparadiesschnäpper {m} [ornith.]Rowley's Flycatcher [Add to Longdo]
Überpressung {f}rubber fold [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバーパンク[, saiba-panku] (n) {comp} cyberpunk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数码港[shù mǎ gǎng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄍㄤˇ, / ] cyberport [Add to Longdo]
网际色情[wǎng jì sè qíng, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cyberporn [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
濫作[らんさく, ransaku] Ueberproduktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top