ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benefice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefice-, *benefice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefice(n) ตำแหน่งพระสอนศาสนา
beneficent(adj) ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้, ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน, ตำแหน่งพระสอนศาสนา, ที่ดินที่ให้ครอบครอง
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี, การกุศล, คุณความดี, การบริจาค, สิ่งของที่บริจาค, เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี, เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial

English-Thai: Nontri Dictionary
benefice(n) ของบริจาค
beneficence(n) การทำความดี, ความกรุณา, ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา, เกี่ยวกับการทำบุญ, เกี่ยวกับการกุศล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไร[kamrai] (n) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits  FR: gain [ m ] ; bénéfice [ m ] ; bénef (fam.) [ m ] ; boni [ m ] ; profit [ m ] ; avantage [ m ]
กำไรก่อนหักภาษี[kamrai køn hak phāsī] (n, exp) EN: earnings before tax ; pre-tax profit  FR: bénéfice avant impôts [ m ]
กำไรสุทธิ[kamrai sutthi] (n, exp) EN: net profit  FR: bénéfice net [ m ]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt] (n, exp) EN: cost-benefit analysis  FR: analyse coût-bénéfice [ f ] ; analyse coût-avantage [ f ]
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
สารประโยชน์[sānprayōt] (n) EN: actual benefit  FR: bénéfice net [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENEFICENT B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N T
BENEFICENCE B AH0 N EH1 F AH0 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefice (n) bˈɛnɪfɪs (b e1 n i f i s)
beneficed (j) bˈɛnɪfɪst (b e1 n i f i s t)
benefices (n) bˈɛnɪfɪsɪz (b e1 n i f i s i z)
beneficent (j) bˈɪnˈɛfɪsnt (b i1 n e1 f i s n t)
beneficence (n) bˈɪnˈɛfɪsns (b i1 n e1 f i s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] beneficence; marsh, #5,952 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefice \Ben"e*fice\, n. [F. b['e]n['e]fice, L. beneficium, a
   kindness, in LL. a grant of an estate, fr. L. beneficus
   beneficent; bene well + facere to do. See {Benefit}.]
   [1913 Webster]
   1. A favor or benefit. [Obs.] --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Feudal Law) An estate in lands; a fief.
    [1913 Webster]
 
   Note: Such an estate was granted at first for life only, and
      held on the mere good pleasure of the donor; but
      afterward, becoming hereditary, it received the
      appellation of fief, and the term benefice became
      appropriated to church livings.
      [1913 Webster]
 
   3. An ecclesiastical living and church preferment, as in the
    Church of England; a church endowed with a revenue for the
    maintenance of divine service. See {Advowson}.
    [1913 Webster]
 
   Note: All church preferments are called benefices, except
      bishoprics, which are called dignities. But,
      ordinarily, the term dignity is applied to bishoprics,
      deaneries, archdeaconries, and prebendaryships;
      benefice to parsonages, vicarages, and donatives.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefice \Ben"e*fice\, v. t. [imp. & p. p. {Beneficed}.]
   To endow with a benefice.
 
   Note: [Commonly in the past participle.]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benefice
   n 1: an endowed church office giving income to its holder [syn:
      {benefice}, {ecclesiastical benefice}]
   v 1: endow with a benefice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top