ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belonging

B AH0 L AO1 NG IH0 NG   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belonging-, *belonging*, belong
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belongings[N] สมบัติส่วนตัว, Syn. possession

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets

English-Thai: Nontri Dictionary
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Belongingnessความต้องการการมีส่วนร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To me you are belonging.ให้ฉันคุณกำลังอยู่ Pinocchio (1940)
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป Rebecca (1940)
I hear you've lost all your belongings.ฉันได้ยินคุณได้สูญเสียทรัพย์สิน ของคุณทั้งหมด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"so he packed his few belongings and left the farmดังนั้น เขาจึงเก็บข้าวของที่มีอยู่น้อยนิด และจากไป The Princess Bride (1987)
They trundled their belongings into the city.อพยพมาตั้งบ้านเรือน Schindler's List (1993)
Then I will remove my belongings.งั้นตนจะไปขนของ Bicentennial Man (1999)
Hardy, you take his belonging's up to his room. Then come right back.ฮาร์ดี้ ช่วยคุณลุงขนกระเป๋า แล้วมาช่วยแม่ทำงานบ้านนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Your belongings have already been brought up.ทุกคนจะพบของที่นำมา ถูกยกขึ้นมาให้แล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย The Day After Tomorrow (2004)
You haven't paid rent for months I'm taking your belongings the rent, rent...คุณยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าหลายเดือน ฉันจะเอาของของคุณไป ค่าเช่า... Paris ei yeonin (2004)
Ladies and gentlemen, please keep all your belongings with you at all times.โปรดทราบ - กรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้กับตัวตลอดเวลา The Constant Gardener (2005)
We know it's been a long night, so stow your belongings and take your seats as quickly as possible, we'll be under way.ท่านผู้โดยสารค่ะ เนื่องจากไฟล์ทล่าช้า กรุณานั่งที่ เพื่อเครื่องจะได้ออกโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belongingAre these all your belongings?
belongingBe sure to take all your belongings with you.
belongingBrian left his belongings behind.
belongingI'd like to put my belongings away.
belongingI don't belonging to any club.
belongingMay I leave my belongings on the bus?
belongingPut your name on all your belongings.
belongingThey are all my personal belongings.
belongingThey robbed the man of all his belongings.
belongingWe regarded the document as belonging to her brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ[N] things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ข้าวของสัมภาระ[N] belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของ[prep.] (khøng) EN: of ; belonging to   FR: de ; du ; appartenant à
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: things ; effects ; belongings   FR: choses [mpl] ; affaires [fpl] ; effets [mpl]
สิน-[pref.] (sin-) EN: property ; belongings ; money ; wealth   FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELONGING    B AH0 L AO1 NG IH0 NG
BELONGINGS    B AH0 L AO1 NG IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belonging    (v) bˈɪlˈɒŋɪŋ (b i1 l o1 ng i ng)
belongings    (n) bˈɪlˈɒŋɪŋz (b i1 l o1 ng i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ˋ, ] belongings, #105,115 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dazugehörendbelonging to it [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
家蚊[いえか, ieka] (n) common house mosquito and others belonging to the genus Culex [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
家付き[いえつき, ietsuki] (n) attached or belonging to a house [Add to Longdo]
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale [Add to Longdo]
帰属[きぞく, kizoku] (n,vs) belonging to; (P) [Add to Longdo]
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging [Add to Longdo]
検番芸者[けんばんげいしゃ, kenbangeisha] (n) (See 検番) geisha belonging to a call-office (usually a skilled geisha) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belong \Be*long"\, v. i. [imp. & p. p. {Belonged}; p. pr. & vb.
   n. {Belonging}.] [OE. belongen (akin to D. belangen to
   concern, G. belangen to attain to, to concern); pref. be- +
   longen to desire. See {Long}, v. i.]
 
   Note: [Usually construed with to.]
   1. To be the property of; as, Jamaica belongs to Great
    Britain.
    [1913 Webster]
 
   2. To be a part of, or connected with; to be appendant or
    related; to owe allegiance or service.
    [1913 Webster]
 
       A desert place belonging to . . . Bethsaids. --Luke
                          ix. 10.
    [1913 Webster]
 
       The mighty men which belonged to David. --1 Kings i.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the concern or proper business or function of; to
    appertain to. "Do not interpretations belong to God ?"
    --Gen. xl. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To be suitable for; to be due to.
    [1913 Webster]
 
       Strong meat belongeth to them that are of full age.
                          --Heb. v. 14.
    [1913 Webster]
 
       No blame belongs to thee.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be native to, or an inhabitant of; esp. to have a legal
    residence, settlement, or inhabitancy, whether by birth or
    operation of law, so as to be entitled to maintenance by
    the parish or town.
    [1913 Webster]
 
       Bastards also are settled in the parishes to which
       the mothers belong.          --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belonging \Be*long"ing\, n. [Commonly in the pl.]
   1. That which belongs to one; that which pertains to one;
    hence, goods or effects. "Thyself and thy belongings."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is connected with a principal or greater thing;
    an appendage; an appurtenance.
    [1913 Webster]
 
   3. Family; relations; household. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Few persons of her ladyship's belongings stopped,
       before they did her bidding, to ask her reasons.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belonging
   n 1: happiness felt in a secure relationship; "with his
      classmates he felt a sense of belonging"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top