ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beeswax

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beeswax-, *beeswax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beeswax[N] ขี้ผึ้ง
beeswax[VT] ทาด้วยขี้ผึ้ง, See also: เคลือบด้วยขี้ผึ้ง
beeswax[SL] ภาระ, See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป

English-Thai: Nontri Dictionary
beeswax(n) ขี้ผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't you be jealous of guys swarming all over my beeswax?คุณจะไม่หึงเหรอที่มีผู้ชายเข้ามาจีบฉัน? The Sweet Taste of Liberty (2005)
None of your beeswax, yo.ไม่ใช่เรื่องของแก Map 1213 (2006)
Why don't you just mind your own beeswax, huh?ทำไมแกไม่ยุ่งเรื่องของตัวเองไปซะล่ะ ทำไมไม่สนใจเรื่องของตัวเองไปล่ะ Scylla (2008)
For "mind your own beeswax"? no reason, of course.ไม่มีเหตุผลหรอก Rufus Getting Married (2009)
Last name beeswax, first name none-a-ya.ชื่อท้าย Beeswax ชื่อต้น None-a-ya Interpretive Dance (2010)
None of your beeswax.อย่ามายุ่ง Royal Wedding (2011)
None of your beeswaxมันไม่ใช่เรื่องของท่าน A Chinese Ghost Story (2011)
Also, it smelled faintly of beeswax.มีกลิ่น ขี้ผึ้งอ่อนๆ Pilot (2012)
Oh, many surgeons, as you know, use a beeswax cream to protect their hands from the dehydrating effects of repeated washings.ศัลยแพทย์หลายคน อย่างที่คุณรูเ ใช้ครีมขี้ผึ้ง ป้องกันมือ ที่สูญเสียน้ำ จากการล้างมือบ่อยครั้ง Pilot (2012)
Um... none of your beeswax.อืม.. ไม่ใช่เรื่องของเธอ The Great Unknown (2013)
It scared the beeswax out of him.มันทำให้เขากลัวมาก As Time Goes By (2013)
Beeswax.ขี้ผึ้ง Jupiter Ascending (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง[N] beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
เทียนขี้ผึ้ง[N] beeswax candle, See also: candle, beeswax taper, wax candle, wax taper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[X] (khīpheung) EN: beeswax ; wax   FR: cire d'abeilles [f]
เทียนขี้ผึ้ง[n. exp.] (thīen khīpheung) EN: wax candle ; beeswax candle   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beeswax    (v) bˈiːzwæks (b ii1 z w a k s)
beeswaxed    (v) bˈiːzwækst (b ii1 z w a k s t)
beeswaxes    (v) bˈiːzwæksɪz (b ii1 z w a k s i z)
beeswaxing    (v) bˈiːzwæksɪŋ (b ii1 z w a k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂蜡[fēng là, ㄈㄥ ㄌㄚˋ, / ] beeswax, #79,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜂ろう;蜂蝋[はちろう, hachirou] (n) (See 蜜蝋) beeswax [Add to Longdo]
蜜蝋[みつろう, mitsurou] (n) beeswax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wax \Wax\, n. [AS. weax; akin to OFries. wax, D. was, G. wachs,
   OHG. wahs, Icel. & Sw. vax, Dan. vox, Lith. vaszkas, Russ.
   vosk'.]
   [1913 Webster]
   1. A fatty, solid substance, produced by bees, and employed
    by them in the construction of their comb; -- usually
    called {beeswax}. It is first excreted, from a row of
    pouches along their sides, in the form of scales, which,
    being masticated and mixed with saliva, become whitened
    and tenacious. Its natural color is pale or dull yellow.
    [1913 Webster]
 
   Note: Beeswax consists essentially of cerotic acid
      (constituting the more soluble part) and of myricyl
      palmitate (constituting the less soluble part).
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, any substance resembling beeswax in consistency or
    appearance. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Physiol.) Cerumen, or earwax. See {Cerumen}.
      [1913 Webster]
    (b) A waxlike composition used for uniting surfaces, for
      excluding air, and for other purposes; as, sealing
      wax, grafting wax, etching wax, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A waxlike composition used by shoemakers for rubbing
      their thread.
      [1913 Webster]
    (d) (Zool.) A substance similar to beeswax, secreted by
      several species of scale insects, as the Chinese wax.
      See {Wax insect}, below.
      [1913 Webster]
    (e) (Bot.) A waxlike product secreted by certain plants.
      See {Vegetable wax}, under {Vegetable}.
      [1913 Webster]
    (f) (Min.) A substance, somewhat resembling wax, found in
      connection with certain deposits of rock salt and
      coal; -- called also mineral wax, and ozocerite.
      [1913 Webster]
    (g) Thick sirup made by boiling down the sap of the sugar
      maple, and then cooling. [Local U. S.]
      [1913 Webster]
    (h) any of numerous substances or mixtures composed
      predominantly of the longer-chain saturated
      hydrocarbons such as the paraffins, which are solid at
      room teperature, or their alcohol, carboxylic acid, or
      ester derivatives.
      [PJC]
 
   {Japanese wax}, a waxlike substance made in Japan from the
    berries of certain species of {Rhus}, esp. {Rhus
    succedanea}.
 
   {Mineral wax}. (Min.) See {Wax}, 2
    (f), above.
 
   {Wax cloth}. See {Waxed cloth}, under {Waxed}.
 
   {Wax end}. See {Waxed end}, under {Waxed}.
 
   {Wax flower}, a flower made of, or resembling, wax.
 
   {Wax insect} (Zool.), any one of several species of scale
    insects belonging to the family {Coccidae}, which secrete
    from their bodies a waxlike substance, especially the
    Chinese wax insect ({Coccus Sinensis}) from which a large
    amount of the commercial Chinese wax is obtained. Called
    also {pela}.
 
   {Wax light}, a candle or taper of wax.
 
   {Wax moth} (Zool.), a pyralid moth ({Galleria cereana}) whose
    larvae feed upon honeycomb, and construct silken galleries
    among the fragments. The moth has dusky gray wings
    streaked with brown near the outer edge. The larva is
    yellowish white with brownish dots. Called also {bee
    moth}.
 
   {Wax myrtle}. (Bot.) See {Bayberry}.
 
   {Wax painting}, a kind of painting practiced by the ancients,
    under the name of encaustic. The pigments were ground with
    wax, and diluted. After being applied, the wax was melted
    with hot irons and the color thus fixed.
 
   {Wax palm}. (Bot.)
    (a) A species of palm ({Ceroxylon Andicola}) native of the
      Andes, the stem of which is covered with a secretion,
      consisting of two thirds resin and one third wax,
      which, when melted with a third of fat, makes
      excellent candles.
    (b) A Brazilian tree ({Copernicia cerifera}) the young
      leaves of which are covered with a useful waxy
      secretion.
 
   {Wax paper}, paper prepared with a coating of white wax and
    other ingredients.
 
   {Wax plant} (Bot.), a name given to several plants, as:
    (a) The Indian pipe (see under {Indian}).
    (b) The {Hoya carnosa}, a climbing plant with polished,
      fleshy leaves.
    (c) Certain species of {Begonia} with similar foliage.
 
   {Wax tree} (Bot.)
    (a) A tree or shrub ({Ligustrum lucidum}) of China, on
      which certain insects make a thick deposit of a
      substance resembling white wax.
    (b) A kind of sumac ({Rhus succedanea}) of Japan, the
      berries of which yield a sort of wax.
    (c) A rubiaceous tree ({Elaeagia utilis}) of New Grenada,
      called by the inhabitants "arbol del cera."
 
   {Wax yellow}, a dull yellow, resembling the natural color of
    beeswax.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beeswax \Bees"wax`\, n.
   The wax secreted by bees, and of which their cells are
   constructed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beeswax
   n 1: a yellow to brown wax secreted by honeybees to build
      honeycombs
   v 1: cover with beeswax; "Chris beeswaxed the kitchen table"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top