ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedew

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedew-, *bedew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedew with[PHRV] ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า), See also: ทำให้เปียก

English-Thai: Nontri Dictionary
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedewed (j) bˈɪdjˈuːd (b i1 d y uu1 d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedew \Be*dew"\, v. t. [imp. & p. p. {Bedewed} (?); p. pr. & vb.
   n. {Bedewing}.]
   To moisten with dew, or as with dew. "Falling tears his face
   bedew." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedew
   v 1: cover with drops of dew or as with dew

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top